Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cb0977735c54a33bc8f74f23024fb14%40thread.tacv2/conversations?groupId=82e4b472-a496-44c0-92ba-faf62d260513&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W11, BW1_U05, BW1_U09

Skrócony opis:

Student potrafi:

- omówić zjawisko terroryzmu,

- wyjaśnić genezę zagrożenia terrorystycznego, wyodrębniając czynniki sprzyjające dokonywaniu tego typu ataków,

- dokonać oceny sytuacji międzynarodowej w kontekście zagrożeń terrorystycznych,

- przeprowadzić ocenę sytuacji kryzysowej w przypadku ataku terrorystycznego,

- poznać procedury postępowania służb w przypadku ataku terrorystycznego,

- zdefiniować zagrożenia i możliwości przeciwdziałania aktom terrorystycznym.

Pełny opis:

WIEDZA:

- posiada wiedzę na temat zagrożeń międzynarodowych oraz form ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych oraz zasad realizacji zadań przez te podmioty,

- potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm t. 1 i t. 2, Warszawa 2011

2. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001

3. K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna : ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań-Białystok-Łódź 2006

4. K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm. Materia ustawowa?, Warszawa 2009

5. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009

Literatura uzupełniająca:

1. F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa 2006

2. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm. Nowe wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009

3. E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki (red.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2009

4. L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009

5. S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000

6. E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, Terroryzm – w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005

7. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywność na platformie e-learningowej,

- obecność podczas zajęć,

- Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi na platformie Moodle. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na więcej niż połowa wskazanych pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Tadeusz Krupa
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Tadeusz Krupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)