Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zapewnianie bezpieczeństwa na szczeblu powiatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ZZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapewnianie bezpieczeństwa na szczeblu powiatu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Skrócony opis:

Przedmiotu skupia się na prezentacji wiedzy na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu powiatu. Ukazuje instytucjonalne formy działań powiatowych, związanych z zapobieganiem zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Prezentuje zakres współdziałania instytucji bezpieczeństwa z władzami samorządowymi powiatu oraz gmin.

Pełny opis:

Przedmiotu skupia się na prezentacji wiedzy na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu powiatu. Ukazuje instytucjonalne formy działań powiatowych, związanych z zapobieganiem zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Prezentuje zakres współdziałania instytucji bezpieczeństwa z władzami samorządowymi powiatu oraz gmin. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą następujących zagadnień:

1. Ogólne informacje na temat systemu bezpieczeństwa państwa.

2. Struktura i zadania władz samorządowych na szczeblu powiatu.

3. Struktura i zadania władz samorządowych na szczeblu gminy.

4. Struktura organizacyjna i zadania komendy powiatowej PSP.

5. Wyposażenie i sprzęt Państwowej Straży Pożarnej.

6. Działania realizowane przez PSP.

7. Ochotnicza Straż Pożarna.

8. Struktura i zadania komendy powiatowej Policji.

9. Sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie Policji.

10. Działania realizowane przez Policję na szczeblu powiatu i gminy.

11. Struktura organizacyjna i zadania straży miejskich i gminnych.

12. Wyposażenia i umundurowanie straży miejskich i gminnych.

13. Powiatowe inspekcje.

14. Straże leśne, parkowe i rybackie.

15. Ratownictwo wodne na szczeblu powiatu.

16. System ratownictwa medycznego.

17. Zakres współdziałania podmiotów bezpieczeństwa na szczeblu powiatu.

18. System zarządzania kryzysowego w powiecie.

19. System działań powiatowych i gminnych wobec patologii i negatywnych zjawisk społecznych.

20. System pomocy społecznej w powiecie.

Literatura:

1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013.

2. Bałandynowicz A., Przestępczość gospodarcza zagrożeniem dla rozwoju dużych aglomeracji, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

3. Bąk T., Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

4. Tyburska A., Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

5. NIK, Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji

kryzysowych. Informacja o wynikach kontroli Delegatury NIK w Katowicach, sygn. LKA.410.022.2016.

6. Mikołajczyk Z.K., Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji. R.: 2017, nr 2.

7. Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

8. Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 1994.

9. Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 2004.

10. Hołyst B., Policja na świecie. Warszawa 2011.

11. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004.

12. Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007.

13. Hołyst B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009.

14. Urban A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008.

15. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437).

16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567).

17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592).

18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590).

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68).

20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908).

21. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU. z 2012 r., poz. 621).

22. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675).

23. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504).

24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 778, 779 z późn. zm.).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zakres zdobytej wiedzy merytorycznej.

Prezentacja treści.

Obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotu skupia się na prezentacji wiedzy na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu powiatu. Ukazuje instytucjonalne formy działań powiatowych, związanych z zapobieganiem zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Prezentuje zakres współdziałania instytucji bezpieczeństwa z władzami samorządowymi powiatu oraz gmin.

Pełny opis:

Przedmiotu skupia się na prezentacji wiedzy na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu powiatu. Ukazuje instytucjonalne formy działań powiatowych, związanych z zapobieganiem zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Prezentuje zakres współdziałania instytucji bezpieczeństwa z władzami samorządowymi powiatu oraz gmin. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą następujących zagadnień:

1. Ogólne informacje na temat systemu bezpieczeństwa państwa.

2. Struktura i zadania władz samorządowych na szczeblu powiatu.

3. Struktura i zadania władz samorządowych na szczeblu gminy.

4. Struktura organizacyjna i zadania komendy powiatowej PSP.

5. Wyposażenie i sprzęt Państwowej Straży Pożarnej.

6. Działania realizowane przez PSP.

7. Ochotnicza Straż Pożarna.

8. Struktura i zadania komendy powiatowej Policji.

9. Sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie Policji.

10. Działania realizowane przez Policję na szczeblu powiatu i gminy.

11. Struktura organizacyjna i zadania straży miejskich i gminnych.

12. Wyposażenia i umundurowanie straży miejskich i gminnych.

13. Powiatowe inspekcje.

14. Straże leśne, parkowe i rybackie.

15. Ratownictwo wodne na szczeblu powiatu.

16. System ratownictwa medycznego.

17. Zakres współdziałania podmiotów bezpieczeństwa na szczeblu powiatu.

18. System zarządzania kryzysowego w powiecie.

19. System działań powiatowych i gminnych wobec patologii i negatywnych zjawisk społecznych.

20. System pomocy społecznej w powiecie.

Literatura:

1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013.

2. Bałandynowicz A., Przestępczość gospodarcza zagrożeniem dla rozwoju dużych aglomeracji, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

3. Bąk T., Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

4. Tyburska A., Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

5. NIK, Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji

kryzysowych. Informacja o wynikach kontroli Delegatury NIK w Katowicach, sygn. LKA.410.022.2016.

6. Mikołajczyk Z.K., Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji. R.: 2017, nr 2.

7. Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

8. Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 1994.

9. Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 2004.

10. Hołyst B., Policja na świecie. Warszawa 2011.

11. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004.

12. Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007.

13. Hołyst B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009.

14. Urban A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008.

15. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437).

16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567).

17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592).

18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590).

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68).

20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908).

21. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU. z 2012 r., poz. 621).

22. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675).

23. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504).

24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 778, 779 z późn. zm.).

Wymagania wstępne:

Zajęcia w formie zdalnej prowadzone są przy wykorzystaniu platformy Ms Teams. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEP4qkuNFA706sKh5i-XZXPEI9fPTRd6JtBifyUx-uF81%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd206008-9986-4cc4-be68-2fb0ea4daa54&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący zajęcia:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

tel. 780073292

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

Dyżur: środa w godz. 8:00-9:30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)