Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żebractwo i włóczęgostwo jako zagrożenie dla porządku społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ŻiWjZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żebractwo i włóczęgostwo jako zagrożenie dla porządku społecznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W01

BW2_W10

BW2_U03

BW2_U04

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu polityki społecznej, w szczególności problemów społecznych i patologii życia społecznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza zjawisk żebractwa i włóczęgostwa jako szczególnych doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa personalnego, ujmowanych zarazem w perspektywie zagrożeń dla porządku społecznego. W ramach wykładu zostaną omówione definicje i typologie, geneza i ewolucja, a także współczesne wyzwania, jakie żebractwo i włóczęgostwo stanowią dla bezpieczeństwa personalnego i publicznego.

Literatura:

* Bartecki H., Błoch R.,Część szczególna kodeksu wykroczeń – ustawowe znamiona wybranych wykroczeń. Część I: Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, Katowice 2013.

* Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987.

* Geremek B., Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989.

* Janicka B., O zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Studium historycznoprawne, "Archiwum Kryminologii" 2019, nr 1, s. 465-495.

* Janikowski J., Włóczęgostwo jako przejaw demoralizacji dzieci – reakcja społeczna na zjawisko w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, "Studia Prawnoustrojowe" 2020, nr 48, s. 79-92.

* Kamiński T., Między wołaniem o pomoc a manipulacją. Bezdomni i żebracy jako (społeczny) wyrzut sumienia, „Ateneum Kapłańskie” 2017, z. 2(651), s. 264-274.

* Król K., Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna, Konin 2017.

* Marmuszewski S., Bukowski A. (red.), Żebracy w Polsce, Kraków 1995.

* Nóżka M., Włóczęgostwo.Zjawisko społeczne i interwencja socjalna, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

* Student/ka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu badań i analiz wybranych problemów społecznych i patologii życia społecznego,

* Student/ka potrafi scharakteryzować zjawiska żebractwa i włóczęgostwa oraz ich związki z innymi problemami społecznymi,

* Student/ka zna genezę i ewolucję żebractwa i włóczęgostwa,

* Student/ka zna historyczne i współczesne sposoby przeciwdziałania żebractwu i włóczęgostwu,

* Student/ka zna regulacje prawne odnoszące się do żebractwa i włóczęgostwa,

* Student/ka potrafi wskazać współczesne uwarunkowania żebractwa i włóczęgostwa,

* Student/ka potrafi zdiagnozować zagrożenia jednostkowe i społeczne związane z żebractwem i włóczęgostwem,

* Student/ka potrafi formułować propozycje rozwiązań problemów żebractwa i włóczęgostwa.

Udział w wykładzie - 12 godz.

Samodzielne lektury - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 35 godzin

Suma godzin: 75/3 ECTS (w tym bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim 12 godz./0,5 ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie pisemnej - test zaliczeniowy. Do otrzymania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab87RfgAWKQHx8N6YQE3BW6SQBQi91LVB1lSjtTcdguo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a960215c-4dd9-4d7b-989a-841735b0cc78&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)