Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-BwKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Najpierw zostaną zdefiniowane główne kategorie pojęciowe z zakresu lotnictwa komunikacyjnego. Następnie przedmiotem wykładu będą rzeczywiste i potencjalne zagrożenia występujące w związku z realizacją operacji lotniczych. W dalszej kolejności będą zaprezentowane kluczowe instytucje (międzynarodowe i krajowe) odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym obszarze. Ostatnią część wykładu stanowi omówienie wybranych aktualnych procedur bezpieczeństwa w lotnictwie komunikacyjnym.

Literatura:

Cichocki J., Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w lotnictwie komunikacyjnym, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2016, nr 2, s. 6-19.

Kwasiborska A. (red.), Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty, Pułtusk–Warszawa 2016.

Łuczak K. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Katowice 2016.

Siadkowski A.K., Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne, Szczytno 2013.

Siadkowski A.K., Tomasik A. (red.), Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego, Poznań 2012.

Śliwińska A., Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego, „De Securitate et Defensione” 2014, nr 1, s. 207-218.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- posiada wiedzę o specyfice i ewolucji lotnictwa komunikacyjnego

- rozumie podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej i potrafi posługiwać się nimi

- zna krajowe i międzynarodowe organizacje zajmujące się bezpieczeństwem w komunikacji lotniczej

- potrafi scharakteryzować zakres kompetencji poszczególnych instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej

- umie określić i scharakteryzować kategorie zagrożeń bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

- potrafi scharakteryzować procedury bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie na ocenę odbywa się w formie testu na platformie Moodle. W teście można uzyskać 15 punktów (= 100%), do otrzymania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie min. 60% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)