Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog społeczny - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-DSTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog społeczny - teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01

BW1_U02

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą instytucji dialogu społecznego i wpływu jakości ich funkcjonowania na łagodzenie niepokojów społecznych oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w życiu społeczno-gospodarczym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli i znaczenia instytucji dialogu społecznego we współczesnym państwie demokratycznym. Studenci zapoznają się z metodami rozwiązywania sporów zbiorowych, uzgadniania zakresu regulacji w obszarze życia społeczno-gospdarczego i zapobiegania konfliktom w tej dziedzinie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wpływ jakości funkcjonowania dialogu społecznego na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 - Student zna i rozumie specyfikę funkcjonowania głównych aktorów dialogu społecznego

EK 2 - Student rozumie wpływ jakości dialogu społecznego na łagodzenie konfliktów i poczucie bezpieczeństwa obywateli

EK 3 - Student orientuje się w przepisach regulujących funkcjonowanie dialogu społecznego w Polsce

EK 4 - Student potrafi zidentyfikować uczestników dialogu społecznego i określić ich role

EK 5 - Student potrafi określić i scharakteryzować formy, metody i techniki stosowane w procesie uzgadniania stanowisk uczestników dialogu społecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 12 godzin

Praca własna (zapoznanie się z literaturą przedmiotu) - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 25 godzin

Konsultacje - 5 godzin


Razem: 72 godziny = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)