Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-HN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aE6_q1LjKeJW25BECWvXxBV3xp1aCXU7HpRom9aW86K01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc3eb5d0-be86-4a00-91ae-b6c4459cd009&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U01


HI1_U02


HI1_U05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów w historii najnowszej Polski i świata.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii najnowszej. Przybliża spektrum wydarzeń historycznych, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków jakie wywołały. Konflikty zbrojne i przemiany społeczne jakie zaistniały odegrały istotną rolę na bieg późniejszych wydarzeń w Europie i na świecie.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Europa i świat na przełomie XIX i XX wieku

2. Pierwsza Wojna światowa 1914-1918 (przyczyny, przebieg, skutki polityczne).

3. Świat w trzeciej dekadzie XX wieku.

4. Lata 30-te czas totalitaryzmów i dyktatur. Konflikty wojenne.

5. Druga wojna światowa (przyczyny, przebieg, skutki polityczne).

6. Sytuacja państw Europy Zachodniej w początkowym okresie zimnej wojny

7. Sytuacja państw bloku wschodniego w okresie stalinowskim.

8. Dekolonizacja Afryki i państw Trzeciego Świata i rozprzestrzenianie się komunizmu w krajach azjatyckich.

9. Blok wschodni w erze Chruszczowa i Breżniewa

10. Kryzys Zachodu i rewolucja społeczna lat 60.

11. Sytuacja polityczna i społeczna w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce w drugiej połowie XX wieku

12. Tendencje odprężeniowa i światowa „mała stabilizacja” lat 70 oraz sytuacja społeczno-polityczna państw europejskich w

13. latach 80 tych.

14. Upadek bloku wschodniego

15. Kształtowanie się nowego światowego ładu społecznego.

16. Azja i Afryka na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

A.Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

P. Jonhson, Historia świata XX wieku, od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, t.1-2. Warszawa 2016

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna XX w., Warszawa 2010.

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011Warszawa 2011.

Najnowsza historia świata, t.1, 1945-1963, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003

Najnowsza historia świata, t.2, 1963-1979, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003

Najnowsza historia świata, t.3, 1979-1995, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003

Vladislav Zubok, Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2010

W. H. Carroll, Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, Wrocław 2008

P. Kengor, Ronald Regan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007

V. Mastny, Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia, Warszawa 2006

Kiwerska J. Świat w latach 1989-2009, Poznań 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student nabędzie wiedzę o najważniejszych wydarzeniach historii najnowszej, ich przyczynach, przebiegu i skutkach.

Efekty kształcenia w zakresie:

wiedzy: szeroka wiedza dot. historii najnowszej

umiejętności: analizowanie problemów społecznych

kompetencji społecznych: myślenie przyczynowo-skutkowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Student opanował procesy dziejowe i potrafi logicznie analizować wydarzenia z przeszłości:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi analizować wydarzenia z najnowszej historii;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy dziejowe jakie się dokonały w najnowszej historii;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Praktyki zawodowe:

Według wymogów WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łatka
Prowadzący grup: Rafał Łatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łatka
Prowadzący grup: Rafał Łatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii najnowszej. Przybliża spektrum wydarzeń historycznych, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków jakie wywołały. Konflikty zbrojne i przemiany społeczne jakie zaistniały odegrały istotną rolę na bieg późniejszych wydarzeń w Europie i na świecie.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Europa i świat na przełomie XIX i XX wieku

2. Pierwsza Wojna światowa 1914-1918 (przyczyny, przebieg, skutki polityczne).

3. Świat w trzeciej dekadzie XX wieku.

4. Lata 30-te czas totalitaryzmów i dyktatur. Konflikty wojenne.

5. Druga wojna światowa (przyczyny, przebieg, skutki polityczne).

6. Sytuacja państw Europy Zachodniej w początkowym okresie zimnej wojny

7. Sytuacja państw bloku wschodniego w okresie stalinowskim.

8. Dekolonizacja Afryki i państw Trzeciego Świata i rozprzestrzenianie się komunizmu w krajach azjatyckich.

9. Blok wschodni w erze Chruszczowa i Breżniewa

10. Kryzys Zachodu i rewolucja społeczna lat 60.

11. Sytuacja polityczna i społeczna w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce w drugiej połowie XX wieku

12. Tendencje odprężeniowa i światowa „mała stabilizacja” lat 70 oraz sytuacja społeczno-polityczna państw europejskich w

13. latach 80 tych.

14. Upadek bloku wschodniego

15. Kształtowanie się nowego światowego ładu społecznego.

16. Azja i Afryka na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

A.Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

P. Jonhson, Historia świata XX wieku, od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, t.1-2. Warszawa 2016

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna XX w., Warszawa 2010.

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011Warszawa 2011.

Najnowsza historia świata, t.1, 1945-1963, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003

Najnowsza historia świata, t.2, 1963-1979, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003

Najnowsza historia świata, t.3, 1979-1995, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003

Vladislav Zubok, Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2010

W. H. Carroll, Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, Wrocław 2008

P. Kengor, Ronald Regan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007

V. Mastny, Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia, Warszawa 2006

Kiwerska J. Świat w latach 1989-2009, Poznań 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łatka
Prowadzący grup: Rafał Łatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)