Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminalistyka - poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-KPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka - poziom zaawansowany
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

BW2_W04,

BW2_W11 - posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kryminalistyki.


Umiejętności:

BW2_U03,

BW2_U09.


Kompetencje społeczne:

BW2_K01.


Wymagania wstępne:

Wiedza z przedmiotu: "Wprowadzenie do kryminalistyki".

Skrócony opis:

Kryminalistyka skupia się na zaprezentowaniu nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobów jego popełnienia, wykrywaniu sprawców

i zapobieganiu przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Dostarcza informacji pozwalających zrozumieć zakres taktyki i techniki kryminalistycznej. Przedstawia treści na temat zakresu badawczego poszczególnych dziedzin kryminalistycznych oraz roli i zakresu działań organów ścigania.

Pełny opis:

Kryminalistyka skupia się na zaprezentowaniu nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobów jego popełnienia, wykrywaniu sprawców

i zapobieganiu przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Dostarcza informacji pozwalających zrozumieć zakres taktyki i techniki kryminalistycznej. Przedstawia treści na temat zakresu badawczego poszczególnych dziedzin kryminalistycznych oraz roli i zakresu działań organów ścigania. Szczegółowe treści dotyczą takich zagadnień jak:

1. Ogólne informacje na temat kryminalistyki.

2. Pojęcie i zakres techniki kryminalistycznej.

3. Formy i metody sporządzania dokumentacji fotograficznej.

4. Rodzaje i zasady sporządzania szkiców kryminalistycznych.

5. Mianownictwo przedmiotów oględzin.

6. Rodzaje śladów kryminalistycznych.

7. Środki, metody i zasady zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

8. Specyfika badania miejsc różnych rodzajów zdarzeń.

9. Dokumentacja procesowa miejsca zdarzenia.

Literatura:

Gutekunst W., Kryminalistyka. Warszawa 1974.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu. Zakamycze 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka. PWN, wyd. 7, Warszawa 1993.

Hołyst B., Kryminalistyka. PWN, wyd. 9, Warszawa 2000.

Hołyst B., Kryminalistyka. Lexis Nexis, wyd. 10, Warszawa 2004.

Hołyst B., Kryminalistyka. Lexis Nexis, wyd. 12, Warszawa 2010.

Hołyst B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2011, nr 1.

Hołyst B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2012, nr 1.

Hołyst B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2013, nr 1.

Hołyst B., „Kryminalistyka na świecie”. R: 2013, nr 2.

Hołyst B., Kryminologia. Lewis Nexis, Warszawa 2009.

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2. Warszawa 2007.

Hołyst B., Wiktymologia. Lexis Nexis, wyd. 4, Warszawa 2011.

Hołyst B., Pomykała J., Potejko P., Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji. Warszawa2014H o ł y s t B., Tomaszewski T., Kołecki H., Goca M., Polska Bibliografia Kryminalistyczna. Warszawa 2008.

Horoszowski P., Kryminalistyka. Warszawa 1958.

Kasprzak J., Metodyka badania miejsca zdarzenia. Mińsk Mazowiecki 1992.

Kasprzak J., Technika kryminalistyczna. Mińsk Mazowiecki 1992.

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys systemu. Warszawa 2015.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka Wybrane zagadnienia techniki. Szczytno 2011.

Kulicki M., Kwiatkowska–Darul V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej. Toruń 2009.

Akty prawne normujące działanie następujących podmiotów:

Prokuratura, ABW, CBA, Policja, SG, ŻW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

BW2_W04 - posiada pogłębioną wiedzę o stosunkach, strukturach i instytucjach społecznych,

BW2_W11 - posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kryminalistyki.

Umiejętności:

BW2_U03 - posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną,

BW2_U09 – potrafi w sposób zaawansowany dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.

Kompetencje społeczne:

BW2_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 30 godz.

przygotowanie eseju: 30 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach (40%),

2. ocena z eseju/referatu (60 %).

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda ponadprogramowa nieobecność jest możliwa do nadrobienia na dyżurze, po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail, który jest wskazany w USOSweb.

Praktyki zawodowe:

Według wymogów WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kałdon
Prowadzący grup: Barbara Kałdon
Strona przedmiotu: http://9r26q89
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student ma pogłębione efekty uczenia się z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie wybranych zagadnień z kryminalistyki na poziomie zaawansowanym. Student potrafi wymienić i scharakteryzować wskazane zagadnienia kryminalistyczne. Tematyka zajęć rozpisana w „Zakresie tematów” karty przedmiotu.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)