Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-KiAwZB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W01, BW2_W10,

BW2_W11, BW2_K02,

BW2_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie kontroli bezpieczeństwa oraz podstawowych zagadnień dotyczących form, metod i zasad prowadzenia kontroli w administracji oraz służb i podmiotów zadania kontrolne. Student będzie potrafił: zdefiniować kontrolę, controlling i audyt oraz obszary zagrożeń bezpieczeństwa danego podmiotu; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką kontroli i audytu.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie kontroli bezpieczeństwa oraz podstawowych zagadnień dotyczących form, metod i zasad prowadzenia kontroli w administracji oraz służb i podmiotów zadania kontrolne. Student będzie potrafił: zdefiniować kontrolę, controlling i audyt oraz obszary zagrożeń bezpieczeństwa danego podmiotu; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką kontroli i audytu.

Szczegółowa problematyka przedmiotu skupia się na następujących zagadnieniach:

1. Pojęcia związane z problematyką przedmiotu (Kontrola, controlling, monitoring, audyt, kontrola zarządcza.

2. Bezpieczeństwo jako przedmiot kontroli.

3. Zasady, formy i metody prowadzenia kontroli w administracji.

4. Prawa, zadania i obowiązki kontrolera i kontrolowanego.

5. Podmioty realizujące kontrolę (Trybunał Stanu, kontrola parlamentarna, KRRiT, UODO, PIP, RPO, RPD, ROK, NIK, RIO, KAS, PIS, PIF.

6. Formy i zasady prowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

7. Specyfika kontroli bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Kiziukiewicz T. (red. nauk.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Finansów z 2009 r., nr 15 poz. 84).

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Prawicki M., Metodyka audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych na przykładzie urzędów skarbowych Województwa Zachodniopomorskiego. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 16

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Europejski Trybunał Obrachunkowy. Strategia i standardy kontroli Trybunału.

Kodeks Etyki Kontrolera Najwyższej Izby Kontroli.

Kodeks Etyki oraz Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Łuczak B., Kuklińska D., Audyty i audytowanie. Jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści, Wydawnictwo Wyższej

Szkoły Bankowej, Poznań 2007.

Polaczek T. Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. Praktyczny przewodnik po zagadnieniach ochrony informacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Standardy Kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli INTOSAI.

Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r., zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z up. Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicz nych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatycz ne służące do przetwarzania danych osobowych, DzU nr 100, poz. 1024.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, DzU nr 66, poz. 406.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień mieszących się w obszarze nauk

społecznych, ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa państwa. Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa, sposobach

przeciwdziałania zagrożeniom oraz o systemach bezpieczeństwa. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz

zwalczania przestępczości. Jest wszechstronnie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz przewidywać

skutki podejmowanych działań.

ECTS 3 pkt.

Udział w zajęciach zdalnych prowadzonych przy pomocy aplikacji MS Teams (kod dostępu: 75gaa88) oraz poczty UKSW zintegrowanej z USOS - 12 godz.

Przygotowanie do zajęć - 38 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Łącznie: 75 godz. / 25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność podczas zajęć (na platformie e-learningowej).

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Pisemny i ustny (dla poprawiających ocenę) egzamin z materiału omówionego podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie kontroli bezpieczeństwa oraz podstawowych zagadnień dotyczących form, metod i zasad prowadzenia kontroli w administracji oraz służb i podmiotów zadania kontrolne. Student będzie potrafił: zdefiniować kontrolę, controlling i audyt oraz obszary zagrożeń bezpieczeństwa danego podmiotu; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką kontroli i audytu.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie kontroli bezpieczeństwa oraz podstawowych zagadnień dotyczących form, metod i zasad prowadzenia kontroli w administracji oraz służb i podmiotów zadania kontrolne. Student będzie potrafił: zdefiniować kontrolę, controlling i audyt oraz obszary zagrożeń bezpieczeństwa danego podmiotu; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką kontroli i audytu.

Szczegółowa problematyka przedmiotu skupia się na następujących zagadnieniach:

1. Pojęcia związane z problematyką przedmiotu (Kontrola, controlling, monitoring, audyt, kontrola zarządcza.

2. Bezpieczeństwo jako przedmiot kontroli.

3. Zasady, formy i metody prowadzenia kontroli w administracji.

4. Prawa, zadania i obowiązki kontrolera i kontrolowanego.

5. Podmioty realizujące kontrolę (Trybunał Stanu, kontrola parlamentarna, KRRiT, UODO, PIP, RPO, RPD, ROK, NIK, RIO, KAS, PIS, PIF.

6. Formy i zasady prowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

7. Specyfika kontroli bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Kiziukiewicz T. (red. nauk.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Finansów z 2009 r., nr 15 poz. 84).

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Prawicki M., Metodyka audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych na przykładzie urzędów skarbowych Województwa Zachodniopomorskiego. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 16

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Europejski Trybunał Obrachunkowy. Strategia i standardy kontroli Trybunału.

Kodeks Etyki Kontrolera Najwyższej Izby Kontroli.

Kodeks Etyki oraz Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Łuczak B., Kuklińska D., Audyty i audytowanie. Jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści, Wydawnictwo Wyższej

Szkoły Bankowej, Poznań 2007.

Polaczek T. Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. Praktyczny przewodnik po zagadnieniach ochrony informacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Standardy Kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli INTOSAI.

Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r., zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z up. Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicz nych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatycz ne służące do przetwarzania danych osobowych, DzU nr 100, poz. 1024.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, DzU nr 66, poz. 406.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej lub przy wykorzystaniu platformy Ms Teams. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJim_v7qADRwoY5n7yK9hIH-st6aXIzu4iybzy7CLTEc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f76d8718-afb5-4aae-a2c2-efafbf00f39e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący zajęcia:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

tel. 780073292

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

Dyżur: środa w godz. 8:00-9:30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Standard ISO 19011 (dokument zostanie udostępniony studentom na czas trwania zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Standard ISO 19011 (dokument zostanie udostępniony studentom na czas trwania zajęć)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)