Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł II: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Nowa geopolityka XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-MBM-NG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł II: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Nowa geopolityka XXI wieku
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asecwr9HJIfpFCQEFeHUkWbGbcsdnDQc67TemMIjZuHc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e99bb367-9922-4451-8a03-698b12ebd9d4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W01 - Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień mieszących się w obszarze nauk społecznych, ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa państwa.


BW2_W04 - Ma pogłębioną wiedzę o stosunkach, strukturach i instytucjach społecznych.


BW2_W06 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji pomiędzy podmiotami życia międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego.


BW2_W07 - Posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.


BW2_W09 - Posiada rozszerzoną wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o problematyce praw człowieka.


BW2_W10 - Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa, sposobach przeciwdziałania zagrożeniom oraz o systemach bezpieczeństwa.


BW2_U04 - Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania wybranych zagrożeń oraz potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi związanych formułować prognozy i projektować rozwiązania.


BW2_U05 - Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia zasad organizacji i funkcjonowania podmiotów państwowych i niepaństwowych, w tym przede wszystkim struktur odpowiedzialnych za wybrane aspekty bezpieczeństwa.


wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami szeroko rozumianej dyscypliny geopolityka w warunkach istniejących stosunków międzynarodowych w szerokim kontekście dynamiki rozwoju technologii i uwarunkowań politycznych/ekologicznych/środowiskowych. Szczególnym punktem odniesienia jest geopolityczna sytuacja Polski zarówno w wymiarze relacji zagranicznych, jak i sytuacji wewnętrznej.

Pełny opis:

Wykład monograficzny „Nowa geopolityka XXI wieku” (połączony z elementami konwersatorium, jako narzędziem aktywizacji) służy podniesieniu poziomu wiedzy słuchaczy nt. wzajemnych zależności fizycznego (geograficznego) ukształtowania przestrzeni i jego relacji z cywilizacyjnym, demograficznym, kulturowym , historycznym i ostatecznie politycznym wymiarem przeszłości i istniejącej rzeczywistości. Rezultatem aktywnego uczestnictwa w wykładzie i zapoznania się z dobraną do niego lekturą (obowiązkową i dowolną) powinno być przyswojenie wiedzy nt. rozwoju geopolityki oraz jej aktualnego i przyszłego znaczenia w relacjach międzynarodowych. Zamiarem wykładowcy jest zwrócenie uwagi uczestników na wzrastającą współcześnie rolę, w analizie geopolitycznej, czynników naturalnych: wody, ziemi, powietrza, klimatu oraz relatywnie nowych elementów wpływu aktywności człowieka na przestrzeń, takich jak : rozwój systemów uzbrojenia, elektronizacja, rozwój technologiczny, dynamika migracji, narastające rozwarstwienie materialnych zdolności i możliwości społeczeństw. Istotną rolę odgrywa przedstawienie skokowego wzrostu i dynamicznej roli czynników czasoprzestrzennych w globalnych i regionalnych relacjach geopolitycznych. Immanentną częścią wykładu jest wykazanie relatywnie ograniczonej współczesnej roli pojedynczego państwa jako podmiotu kształtującego geopolitykę.

Tematy zajęć. WSE-BWZ-MBM-NG. Semestr letni 2021/2022.

1) Wprowadzenie do zajęć. Klasyczne koncepcje geopolityki.

2) Polskie koncepcje geopolityczne. Woda jako czynnik geopolityki.

3) Ziemia, powietrze, klimat, jako czynniki geopolityczne.

- ziemia

- powietrze

- klimat

4) Rozwój elektroniki (informatyzacja) i wpływ na systemy uzbrojenia.

Rozwój technologiczny, automatyzacja.

- dynamika rozwoju technologii

- najnowocześniejsze systemy uzbrojenia

- wrażliwość systemów informatycznych

5) Problemy demograficzne i dynamika migracji.

- kraje wzrastającej dynamiki urodzin (przegląd kontynentalny)

-- regiony kryzysu demograficznego

- migracje dobrowolne i wymuszone

6) (poza programem w semestrze letnim 2021/2022) Narastające rozwarstwienie materialnych zdolności i możliwości społeczeństw.

Wzrost i dynamiczna rola czynników czasoprzestrzennych (Covid 19).

- dynamika różnic rozwoju

- groźba pandemii

- geopolityka pomocy medycznej

7) Globalne i regionalne konflikty geopolityczne.

Mocarstwa światowe.

- współczesny wymiar starych konfliktów.

- nowi gracze kontynentalni

- obecne i potencjalne strefy konfliktów geopolitycznych

8) Rola i znaczenie średniego państwa jako podmiotu konkurencji geopolitycznej.

Zakończenie zajęć.

- pojęcie średniego państwa w geopolityce

- Polska jako przykład średniego państwa europejskiego

- perspektywy geopolityczne RP.

Literatura:

Grupa A

Eberhardt Piotr, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 302.

Kissinger Henry, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 390. (Grupa A)

Moczulski Leszek, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 646. (Grupa A)

Grupa B

Bartosiak Jacek, Rzeczypospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa 2018, s. 792.

Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy, Ilnicki Marek (red.), Nowakowski Zdzisław (red.), Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2014, s. 416.

Błasiak Wojciech, Pomiędzy centrum, a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s.497.

Davies Norman, Zaginione królestwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, s. 450.

Eberhardt Piotr, Twórcy polskiej geopolityki, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2006, s. 275.

Facebook. Oblicza i dylematy, Kreft Jan (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 116.

Flint Colin, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 241.

Geopolityka, Dybczyński Andrzej (red.), Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2013, s. 446.

Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna, a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Wyciszkiewicz Ernest (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 184.

Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Bieleń Stanisław (red.), Skrzypek Andrzej (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 220.

Jean Carlo, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 203, s. 391.

Kochanek Ewelina, Geopolityka energetyczna współczesnych państw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2016, s. 245.

Kowal Paweł, Testament Prometeusza, Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, KEW - ISP PAN, Wrocław Wojnowice 2018, s. 767.

Kuźniar Roman, Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 273.

Legucka Agnieszka, Polityka Wschodnia Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 180.

Larroque Anne-Clementine, Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2015, s. 134.

Ostrowski Arkadij, Rosja wielkie zmyślenie. Od wolności Gorbaczowa do wojny Putina, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 394.

Ring-Eifel Ludwig, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006, s. 303.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część pierwsza Federacja Rosyjska, Kraków 2011, Jach Anna (red.), Księgarnia Akademicka, s.494.

Verluise Pierre, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 211.

Wang Yiwei, Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga”. Co rozwój Chin oznacza dla świata, New World Press – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 243.

Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Wożniak-Bobińska Marta i Solarz Anna M. (red. naukowa), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 475.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnicy wykładu uzyskują rozszerzoną wiedzę nt. geopolityki we współczesnym świecie i polskich geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i wewnętrznej. Uzyskują jednocześnie wiedzę generującą zdolność przeprowadzenia kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny.

4 pkt ECTS

1 pkt - udział w zajęciach - 25 godz.

3 pkt prezentacja i lektury - 75 godz

2 punkty aktywność potwierdzona rozmową na zaliczenie na koniec semestru

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie wykładu składają się następujące elementy:

1. Każdy ze studentów powinien przygotować jedną, krótką ( max. 20. min) elektroniczną prezentację na temat uzgodniony z wykładowcą adekwatną do merytorycznego spektrum wykładu i zaprezentować ją na zajęciach. Tematy studenckich prezentacji zostały umieszczone w opisie przedmiotu. Sposób przygotowania i przedstawienia podlega ocenie indywidualnej.

2. Aktywność merytoryczna na zajęciach, przy analizie i wymianie opinii nt. przestawianych tematów.

3. Frekwencja na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

4. Merytoryczna rozmowa ze studentami na końcu semestru.

4. Przeczytanie obowiązkowe 3 lektur z zaproponowanej listy, w tym minimum jednej lektury spośród propozycji zaznaczonych na liście bibliograficznej jako "Grupa A".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.