Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-NP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o prawie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W04, BW1_W05, BW1_U06

Wymagania wstępne:

Student potrafi dokonać analizy tekstu oraz uczestniczyć w dyskusji, posiada także podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk społecznych i organizacji państwa.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami w zakresie prawoznawstwa.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami w zakresie prawoznawstwa, w tym źródłami pochodzenia prawa, szkołami prawniczymi, działaniem norm i budową systemu prawnego.

I. TEMATYKA

1. Po co uczyć się nt. prawa? Wprowadzenie do prawoznawstwa. Definicja prawa. Różne koncepcje prawa, w tym nurt naturalistyczny oraz pozytywistyczny. Realizm prawny i hermeneutyka.

2. Cechy prawa. Metody badawcze w prawoznawstwie. Wzajemne relacje systemu prawnego i systemu aksjologicznego. Prawo i polityka. Reguła rule of law. Wprowadzenie do konstytucyjnego systemu źródeł prawa.

3. Prawo konstytucyjne i jego źródła. Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu. Źródła prawa powszechnie obowiązującego: konstytucja, ustawa, umowa międzynarodowa, rozporządzenie, akty prawa miejscowego. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe. Trybunał Konstytucyjny: geneza, funkcje i kompetencje oraz skutki orzeczeń.

4. Język prawa. Norma prawna: dystynkcje, elementy składowe oraz rodzaje. Typologia sankcji prawnych. Relacje norma prawna – przepis prawny. Budowa aktu normatywnego.

5. System prawa i jego rodzaje. Budowa systemu prawnego oraz jego rola i podstawowe funkcje w regulowaniu życia danej zbiorowości. Tworzenie i obowiązywanie prawa. Stosowanie prawa – wprowadzenie.

6. Stosowanie prawa – ciąg dalszy. Wykładnia prawa i jej typy. Odpowiedzialność prawna. Różne sposoby rozumienia sprawiedliwości. Zasada demokratycznego państwa prawnego.

Literatura:

Akty prawne:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483

z późn. zm.);

- ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. 2002 Nr 100 poz. 908).

Podręczniki:

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2013 i nast.

- Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie, red.nauk. A. Podgłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski, Warszawa 2022

- L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011 i nast.;

- A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011

- J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012

- S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna podstawowe pojęcia w zakresie nauki o prawie;

potrafi wskazać elementy normy;

odróżnia normę od przepisu;

posiada umiejętność ogólnej analizy aktu prawnego.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność podczas zajęć w oparciu o lekturę wskazanego wcześniej tekstu;

- Kolokwium ustne przeprowadzone w oparciu o podane wcześniej zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wielomski
Prowadzący grup: Adam Wielomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)