Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18794
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W07,

BW1_U01,

BW1_U07Skrócony opis:

Celem przedmiotu Ochrona własności intelektualnej (OWI) jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Na zajęciach student poznaje najważniejsze obowiązujące regulacje, pojęcia, terminologię z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Podczas zajęć studenci dowiedzą się w jaki sposób można korzystać z własności intelektualnej, tak by było to zgodne z prawem.

Pełny opis:

1. Pojęcie i zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej, historia i źródła prawa ochrony własności intelektualnej.

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Pojęcie utworu. Prawo cytatu. Plagiat. Podmiot prawa autorskiego - twórca. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek prywatny i publiczny.

3. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej (wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowe, wzór użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych). Zadania i kompetencje rzecznika patentowego oraz Urzędu Patentowego. Ochrona wynalazku poza granicami kraju (PCT, EPO, WIPO).

4. Konsekwencje naruszania prawa własności intelektualnej. Odpowiedzialność cywilnoprawna, karnoprawna i dyscyplinarna za naruszenia praw własności intelektualnej.

Literatura:

1. Michniewicz Grzegorz, Ochrona własności intelektualnej. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. Czub Krzysztof, Prawo własności intelektualnej. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016

3. Sieńczyło-Chlabicz Joanna (red.) Prawo własności intelektualnej. Wyd. Wolters- Kluwer, Warszawa 2018

4. dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW (rozdziały 5, 6), Marcin Wilkowski (rozdziały 2, 3, 4), Radosław Czajka (rozdział 4), Jarosław Lipszyc (rozdziały 2, 3, 4), Piotr Czerniawski (rozdziały 2, 4), dr Krzysztof Siewicz (rozdziały 1, 3), Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni.

5. dr Natalia Kohtamäki (WPiA UKSW), Praktyczny przewodnik antyplagiatowy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W07 - Posiada wiedzę o normach prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej

BW1_U07 -Potrafi korzystać z aktów prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej

BW1_U08 - Potrafi sporządzać analizy i prognozy

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 12h

Lektura literatury: 8h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Suma godzin: 25h

Liczba ECTS: 25h / 25 = 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 12 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 3 godziny

Suma godzin: 25

Liczba ECTS: 25 godz. = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami korzystania z własności intelektualnej, przede wszystkim z efektów pracy naukowej (publikacje, wykłady akademickie, referaty na konferencjach, itp). Zostaną omówione podstawy prawne ochrony praw autorskich, a także praktyczne problemy związane z tworzeniem własnych opracowań zgodnie z przepisami i etosem akademickim.

Literatura:

Kohtamäki N., Praktyczny przewodnik antyplagiatowy, https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2022.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2020.

Siewicz K., Świerczyński M., Wilkowski M., Czajka R., Lipszyc J., Czerniawski P., Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, https://prawokultury.pl/kurs/media/krotki-kurs-wlasnosci-intelektualnej-podrecznik.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 12 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 3 godziny

Suma godzin: 25

Liczba ECTS: 25 godz. = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami korzystania z własności intelektualnej, przede wszystkim z efektów pracy naukowej (publikacje, wykłady akademickie, referaty na konferencjach, itp). Zostaną omówione podstawy prawne ochrony praw autorskich, a także praktyczne problemy związane z tworzeniem własnych opracowań zgodnie z przepisami i etosem akademickim.

Literatura:

Kohtamäki N., Praktyczny przewodnik antyplagiatowy, https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2022.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2020.

Siewicz K., Świerczyński M., Wilkowski M., Czajka R., Lipszyc J., Czerniawski P., Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, https://prawokultury.pl/kurs/media/krotki-kurs-wlasnosci-intelektualnej-podrecznik.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)