Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowania obronne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowania obronne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSb0nOnyTb0JFN-72LaOiP-FzacCMm33vS_kEYbP6Jwg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=63349626-d2d3-4beb-80ec-a3de414fa748&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę z zakresu przedmiotu - Bezpieczeństwo państwa dot.definiowania bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, klasyfikacji rodzajów bezpieczeństwa i zagrożeń, kryteriów oceny bezpieczeństwa, struktury systemu bezpieczeństwa państwa (podsystem militarny i pozamilitarny) oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań bezpieczeństwa państwa.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się szczegółowo z funkcjonowaniem systemu militarnych oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych. Zostaną przedstawione elementy Systemu Obrony Państwa oraz zakres realizowanych przez nie zadań w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

1. System bezpieczeństwa i obronności państwa. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. System obronny państwa. Rola i zadania podsystemu kierowania obronnością państwa. Podsystem militarny w przygotowaniach obronnych państwa. Pozamilitarne struktury obronne państwa.

2. Gotowość obronna państwa. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Podsystem kierowania obronnością. Podsystem militarny. Podsystem pozamilitarny. Świadczenia na potrzeby obronne państwa. Rezerwy państwowe.

3. Militaryzacja - szczególna forma realizacji zadań obronnych. Pojęcie, istota i cel militaryzacji. Podstawy prawne przygotowań do militaryzacji. Zasady i tryb przygotowania jednostek organizacyjnych do militaryzacji. Kompetencje organów w zakresie przygotowań do militaryzacji. Status osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych.

4. Planowanie i programowanie przygotowań obronnych RP. Struktura planowania obronnego. Podstawy prawne. Ogólne zasady planowania operacyjnego.

Literatura:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. ;

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z 21 listopada 1967, Dz.U.2017.1430;

M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009;

M. Kuliczkowski (Red. nauk.), Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Teoria i praktyka – wybrane problemy, Wydawca TWO, Warszawa 2011.

Z. Piątek, S. Olearczyk, Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych, SRWO, Gołuchów 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

• ma podstawową wiedzę dotyczącą przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP i zna zakres przedmiotowy i podmiotowy tych przygotowań,

• zna podstawy prawne i normatywne z zakresu przygotowań obronnych państwa oraz zasady i tryb tych przygotowań,

• zna organy i rozumie rolę administracji publicznej i przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych państwa,

• zna problematykę przygotowań obronnych państwa oraz potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w zakresie realizacji przygotowań obronnych państwa.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany - zaliczenie na ocenę.

30% - obecność na zajęciach.

30% - aktywność.

40% - przygotowanie wystąpienia i jego prezentacja podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSb0nOnyTb0JFN-72LaOiP-FzacCMm33vS_kEYbP6Jwg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=63349626-d2d3-4beb-80ec-a3de414fa748&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student ma wiedzę z zakresu przedmiotu - Bezpieczeństwo państwa dot.definiowania bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, klasyfikacji rodzajów bezpieczeństwa i zagrożeń, kryteriów oceny bezpieczeństwa, struktury systemu bezpieczeństwa państwa (podsystem militarny i pozamilitarny) oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

1. System bezpieczeństwa i obronności państwa. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. System obronny państwa. Rola i zadania podsystemu kierowania obronnością państwa. Podsystem militarny w przygotowaniach obronnych państwa. Pozamilitarne struktury obronne państwa.

2. Gotowość obronna państwa. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Podsystem kierowania obronnością. Podsystem militarny. Podsystem pozamilitarny. Świadczenia na potrzeby obronne państwa. Rezerwy państwowe.

3. Militaryzacja - szczególna forma realizacji zadań obronnych. Pojęcie, istota i cel militaryzacji. Podstawy prawne przygotowań do militaryzacji. Zasady i tryb przygotowania jednostek organizacyjnych do militaryzacji. Kompetencje organów w zakresie przygotowań do militaryzacji. Status osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych.

4. Planowanie i programowanie przygotowań obronnych RP. Struktura planowania obronnego. Podstawy prawne. Ogólne zasady planowania operacyjnego.

Literatura:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. ;

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z 21 listopada 1967, Dz.U.2017.1430;

M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009;

M. Kuliczkowski (Red. nauk.), Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Teoria i praktyka – wybrane problemy, Wydawca TWO, Warszawa 2011.

Z. Piątek, S. Olearczyk, Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych, SRWO, Gołuchów 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSb0nOnyTb0JFN-72LaOiP-FzacCMm33vS_kEYbP6Jwg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=63349626-d2d3-4beb-80ec-a3de414fa748&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student ma wiedzę z zakresu przedmiotu - Bezpieczeństwo państwa dot.definiowania bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, klasyfikacji rodzajów bezpieczeństwa i zagrożeń, kryteriów oceny bezpieczeństwa, struktury systemu bezpieczeństwa państwa (podsystem militarny i pozamilitarny) oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

1. System bezpieczeństwa i obronności państwa. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. System obronny państwa. Rola i zadania podsystemu kierowania obronnością państwa. Podsystem militarny w przygotowaniach obronnych państwa. Pozamilitarne struktury obronne państwa.

2. Gotowość obronna państwa. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Podsystem kierowania obronnością. Podsystem militarny. Podsystem pozamilitarny. Świadczenia na potrzeby obronne państwa. Rezerwy państwowe.

3. Militaryzacja - szczególna forma realizacji zadań obronnych. Pojęcie, istota i cel militaryzacji. Podstawy prawne przygotowań do militaryzacji. Zasady i tryb przygotowania jednostek organizacyjnych do militaryzacji. Kompetencje organów w zakresie przygotowań do militaryzacji. Status osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych.

4. Planowanie i programowanie przygotowań obronnych RP. Struktura planowania obronnego. Podstawy prawne. Ogólne zasady planowania operacyjnego.

Literatura:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. ;

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z 21 listopada 1967, Dz.U.2017.1430;

M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009;

M. Kuliczkowski (Red. nauk.), Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Teoria i praktyka – wybrane problemy, Wydawca TWO, Warszawa 2011.

Z. Piątek, S. Olearczyk, Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych, SRWO, Gołuchów 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)