Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-SM-III
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

, , BW2_U02,

BW2_U07,


Wiedza:

BW2_W11Ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk społecznych ukierunkowaną na potrzeby prowadzenia badań nad bezpieczeństwem.

BW2_W12Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zasad opracowywania tekstów naukowych. naukowych.

Umiejętności:

BW2_U01 - Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i interpretowania rzeczywistości społecznej, w tym umiejętności diagnozowania wybranych

zagrożeń oraz potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi związanych formułować prognozy i projektować rozwiązania


BW2_U07 - Posiada pogłębioną umiejętność w zakresie sporządzania analiz i prognoz.


Kompetencje:

BW2_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

BW2_K03est przygotowany do postępowania w sposób profesjonalny oraz wysoce

odpowiedzialny i etyczny. BW2_K05 - Potrafi planować i organizować pracę oraz krytycznie podchodzić do efektów podejmowanych działań.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest napisanie przez studentów pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

W ciągu każdego z semestrów seminarium, każdy z jego uczestników, w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium, pod kierunkiem prowadzącego:

1. Gromadzi i analizuje materiały:

2: Przygotowuje kolejne elementy struktury pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Pieter J. Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przygotowanie kolejnych elementów struktury pracy. Równolegle studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą metodologii badań w naukach społecznych oraz zasad pisania prac dyplomowych (poziom magisterski), a także uczą się wypracowywania planu przedsięwzięć badawczych w obszarze nauk społecznych ukierunkowanych na zagadnienia bezpieczeństwa - sposób weryfikacji uzależniony jest od etapu przygotowywania pracy w układzie semestralnym.

Etapy pisania pracy w podziale na semestry:

1. Wybór tematu i ustalenie struktury pracy oraz przygotowanie zarysu wstępu.

2. Przygotowanie co najmniej jednego rozdziału pracy.

3. Przygotowanie co najmniej jednego rozdziału pracy.

4. Przygotowanie co najmniej jednego rozdziału pracy oraz opracowanie pozostałych jej elementów.

PUNKTY ECTS: 4

Udział w seminarium - 24 godz.

Przygotowanie pracy - 76 godz.

Suma godzin: 100 godz. = 4 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem i zasadami pracy wytyczonymi przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. Dopuszczalne są trzy nieobecności.

2. Warunkiem zaliczenia danego semestru w pierwszym terminie jest oddanie najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze zadania przewidzianego do realizacji na dany semestr. Przy czym w przypadku ostatniego semestru seminarium - student zobowiązany jest przekazać promotorowi do sprawdzenia kompletną pracę najpóźniej na szóstych zajęciach.

3. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest oddanie w terminie wyznaczonym jako poprawkowy zadania przewidzianego do realizacji na dany semestr. Przy czym w przypadku ostatniego semestru seminarium - student zobowiązany jest przekazać promotorowi na ostatnich zajęciach w danym semestrze kompletnej pracy magisterskiej. Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby promotor mógł nanieść poprawki oraz omówić je ze studentem, który zobowiązany jest przedstawić poprawioną pracę w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W przypadku ostatniego semestru seminarium - nie ma możliwości konsultowania w terminie poprawkowym pracy, która nie została przekazane do sprawdzenia na ostatnich zajęciach danym w semestrze.

4. W przypadku powtarzania roku niezbędna jest zgoda dotychczasowego promotora na kontynuację przez studenta pracy nad rozpoczętym tematem. W przedmiotowej sprawie student powinien złożyć podanie do promotora, pod którego kierunkiem przygotowywał pracę.

5. Oddanie do sprawdzenia pracy lub części pracy, która okaże się plagiatem – skutkuje bezzwłocznym zgłoszeniem tego faktu do Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem Dziekana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Zbigniew Mikołajczyk, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Zbigniew Mikołajczyk, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)