Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-TSwBnB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W02, BW2_W12,

BW2_U01, BW2_U02,

BW2_U08, BW2_K05

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Wskazuje główne teorie społeczne i miejsce nauk o bezpieczeństwie w naukach społecznych. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Wskazuje główne teorie społeczne i miejsce nauk o bezpieczeństwie w naukach społecznych. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Ogólnych informacji na temat nauk społecznych i nauk o bezpieczeństwie.

2. Systemu bezpieczeństwa państwa.

3. Głównych teorii społecznych.

4. Głównych teorii kryminologicznych.

5. Zagrożeń społecznych występujących obecnie.

6. Możliwości prowadzenia badań poszczególnych problemów społecznych.

7. Przykładowych koncepcji budowania poczucia bezpieczeństwa społecznego.

Literatura:

A. Giddens, Co to jest socjologia? (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 26-43;

M. Ziółkowski, Teoria socjologiczna początku XXI wieku, (w:) Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, t. 1, s. 15-31;

A. Podgórecki, Pięć funkcji socjologii, (w:) Studia Socjologiczne 3/1966;

P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, cz. II: Społeczeństwo jako rzeczywistość obiektywna, PIW 1983, s. 85-200;

St. Ossowski, Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, (w:) St. Ossowski, O nauce, PWN 1967, s. 173-193;

E. Goffman, Porządek interakcyjny, (w:) WTS 2006, t.1, s. 293-315;

A. V. Cicourel, Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, (w:) WTS 2006, t.2, s. 909-937;

A. Kojder, Norma społeczna, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 336-346;

A. Podgórecki, A Kojder, Prawo (w:) Encyklopedia Socjologii, t.3, Wyd. Oficyna Naukowa 2000, s. 185-191;

M. Weber, Typy panowania, (w:) Socjologia – lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak 2006, s. 470-492;

S. Lukes, Władza i panowanie, (w:) Socjologia – lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak 2006, s. 492-503;

Uzupełniająca:

M. Foucault, Trzy typy władzy, (w:) WTS 2006, t.1, s.512-536;

M. Foucault, Wiedza i władza, (w:) WTS 2006, t.1, s.537-544;

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, (w:) WTS 2006, t.1, s. 445-477;

L. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, (w:) WTS 2006, t.1, s.478-481;

R. H. Turner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, (w:) WTS 2006, t.1, s.272-284;

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka 1999, rozdz. 6: Socjalizacja, s. 75-92

J. Turowski, Osobowość, socjalizacja, postawy, (w:) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL 1993, s. 37-57;

J. Turowski, Typologia grup społecznych, (w:) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL 1993, s. 107-114;

J. Turowski, Społeczeństwo ogólne i jego struktura, (w:) J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury ..., TN KUL 1994, s. 51-71;

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka 1999, rozdz. Symbole i kultura, s. 35-48;

J. Turowski, Zagadnienia rozwoju społecznego (w:) J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury ..., TN KUL 1994, s. 73-104;

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka 1999, rozdz. Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny, s. 176-192;

J. Kwaśniewski, Patologia społeczna, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 3, Wyd. Oficyna Naukowa, s. 88-96;

K. Frieske, Alkoholizm (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 1, Wyd. Oficyna Naukowa 1998, s. 20-24;

J. Zamecka, Narkomania, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 285-287;

M. Jarosz, Samobójstwa, PWN 1997, rozdz. Samobójstwa w czasie i przestrzeni, s. 13-36;

K. Frieske, Marginalność społeczna (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 167-171;

A. Giddens, Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 330-365;

S. Seidman, Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja (w:) WTS 2006, t.1, s. 44-55;

J. C. Alexander, Zasadność teorii socjologicznej: dlaczego końca nie widać, (w:) WTS 2006, t.1, s. 55-62;

S. Nowak, Praktyczne zastosowania socjologii (w:) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN 1985, s. 448-478;

A. Giddens, Socjologiczne metody badawcze i myślenie teoretyczne w socjologii (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 658-701;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK KW12

student będzie posiadał wiedzę w zakresie teorii społecznych; będzie miał uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania systemu bezpieczeństwa; będzie znał zasady prowadzenia badań w obszarze nauk o bezpieczeństwie; posiadał wiedzę na temat miejsca nauk o bezpieczeństwie w naukach społecznych.

Umiejętności:

EK KU04

student będzie potrafił prowadzić badania w obszarze bezpieczeństwa oraz rozpoznawać zagrożenia społeczne; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje

krajowe zajmujące się problematyką bezpieczeństwa;

Kompetencje:

EK KK02

student zostanie przygotowany do prowadzenia badań w obszarze bezpieczeństwa; będzie potrafił opracować i wprowadzić do działania przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania określonym rodzajom przestępczości.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 24 godz.

konsultacje: 24 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: [98/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Ocena aktywności, pracy grupowej, jakości prezentacji i poziomu wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Według wymogów WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)