Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zapewnianie bezpieczeństwa w dużej aglomeracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ZBwDA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapewnianie bezpieczeństwa w dużej aglomeracji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużych skupisk ludności, jakimi są wielkie aglomeracje. Zapoznaje z różnymi obszarami działań na rzecz bezpieczeństwa przez poszczególne instytucje, zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków w sytuacji ich zaistnienia.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużych skupisk ludności, jakimi są wielkie aglomeracje. Zapoznaje z różnymi obszarami działań na rzecz bezpieczeństwa przez poszczególne instytucje, zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków w sytuacji ich zaistnienia. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą:

1. Roli władz samorządowych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa aglomeracji.

2. Podziałowi kompetencji w zakresie bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach zarządzania państwem i relacji względem społeczności lokalnych.

3. Infrastruktury krytycznej w aglomeracji.

4. Zadań instytucji realizujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego.

5. Systemu organizacji ruchu drogowego i zarządzania nim.

6. Systemu organizacji transportu kolejowego i lotniczego.

7. Zadań Policji i Państwowej Straży Pożarnej w dużej aglomeracji.

8. Zadań Pogotowia Ratunkowego.

9. Zadań innych podmiotów bezpieczeństwa.

10. Zasad działania procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużego miasta.

Literatura:

• Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013.

• Bałandynowicz A., Przestępczość gospodarcza zagrożeniem dla rozwoju dużych aglomeracji, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• Bąk T., Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• Tyburska A., Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• NIK, Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Informacja o wynikach kontroli Delegatury NIK w Katowicach, sygn. LKA.410.022.2016.

• Mikołajczyk Z.K., Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji. R.: 2017, nr 2.

• Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK - 1. BW!_W01

Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla

rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa.

EK - 2. BW1_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 12 godz.

konsultacje: 18 godz.

przygotowanie zaliczenia: 50 godz.

suma godzin: [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSE.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)