Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zabijanie niewalczących. Zbrodnie wobec ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ZN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabijanie niewalczących. Zbrodnie wobec ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W02, BW2_W08, BW2_W09, BW2_U08

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki moralnej związanej z funkcjonowaniem grup społecznych i relacjami międzynarodowymi.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja kluczowych zasad etycznych dotyczących prowadzenia działań zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem zakazu celowego stosowania agresji względem ludności cywilnej.

Pełny opis:

Zgodnie z powszechnie uznawaną teorią moralnie dopuszczalnych metod wali zbrojnej, walczących na wojnie w imieniu swoich własnych państw żołnierzy nie dotyczy ani w żaden sposób nie obciąża słuszność czy też brak słuszności reprezentowanej przez nich sprawy.Jednocześnie, wszyscy uczestnicy działań zbrojnych, niezależnie od obiektywnego rozkładu racji między stronami konfliktu, zobowiązani są do przestrzegania reguł określających dozwolone metody prowadzenia walki, tzw. reguł in bello. Naczelne miejsce wśród tych ostatnich zajmuje zasada zabraniająca umyślne atakowanie osób niewalczących. W ramach wykładu przeprowadzona zostanie analiza tej zasady oraz jej współczesnych uzasadnień.

Literatura:

Michael Walzer, “Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe” , PWN, 2010, (fragmenty)

Jeff MacMahan, "Etyka zabijania na wojnie".

Ludwik Ehrlich, "Pisma wybrane Pawła Włodkowica" , Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968 (fragmenty).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Postawy - zdolność dokonywania moralnych rozróżnień między dopuszczalnymi i niedopuszczalnymi metodami prowadzenia wojny

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy problematyki związanej z konfliktami zbrojnymi.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń teorii wojny sprawiedliwej w jej historycznych i współczesnych sformułowaniach ze szczególnym uwzględnieniem zasady ochrony osób niewalczących

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie o uczestnictwo w wykładach oraz ustną odpowiedź na jedno z 8 pytań dotyczących omówionej tematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja kluczowych zasad etycznych dotyczących prowadzenia działań zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem zakazu celowego stosowania agresji względem ludności cywilnej.

Pełny opis:

Zgodnie z powszechnie uznawaną teorią moralnie dopuszczalnych metod wali zbrojnej, walczących na wojnie w imieniu swoich własnych państw żołnierzy nie dotyczy ani w żaden sposób nie obciąża słuszność czy też brak słuszności reprezentowanej przez nich sprawy.Jednocześnie, wszyscy uczestnicy działań zbrojnych, niezależnie od obiektywnego rozkładu racji między stronami konfliktu, zobowiązani są do przestrzegania reguł określających dozwolone metody prowadzenia walki, tzw. reguł in bello. Naczelne miejsce wśród tych ostatnich zajmuje zasada zabraniająca umyślne atakowanie osób niewalczących. W ramach wykładu przeprowadzona zostanie analiza tej zasady oraz jej współczesnych uzasadnień.

Literatura:

Michael Walzer, “Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe” , PWN, 2010, (fragmenty)

Jeff MacMahan, "Etyka zabijania na wojnie".

Ludwik Ehrlich, "Pisma wybrane Pawła Włodkowica" , Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968 (fragmenty).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)