Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ZwSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, BW1_U09, BW1_K02, BW1_K03

Skrócony opis:

Przedstawienie zasad sprawnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych w układach lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych.

Pełny opis:

1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, obywateli.

2. Zarządzanie kryzysowe, fazy zarządzania kryzysowego, sytuacja kryzysowa.

3. Infrastruktura krytyczna, ochrona infrastruktury krytycznej.

4. Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

Literatura:

1. Bogdan Zdrodowski (red.): Teoria zarządzania kryzysowego. Zarys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ss. 176.

2. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek: Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 218.

3. M. Lisiecki (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku. Wyd. II rozszerzone. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa. Warszawa 2008, ss. 578.

4. M. Lisiecki: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Wydawnictwo Naukowe ŁOŚGRAF, Warszawa 2011, ss. 336.

Materiał pomocniczy - skrypt prowadzącego zajęcia w wersji elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma wiedzę na temat współczesnych i przyszłych zagrożeń. Potrafi organizować działania w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany do aktywnego udziału w zarządzaniu kryzysowym, kierowania małymi zespołami ludzkimi.

Obecność podczas zajęć - 12 godz.

Przygotowanie do zajęć - 38 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 25 godz.

Łącznie: 75 godz.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Pisemne i ustne (dla poprawiających ocenę) kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)