Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-ES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0529) Environment, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol efektów kształcenia: K_W02, K_W04, K_W05 K_U01, K_U02 K_K02, K_K03, K_K07Efekty kształcenia i opis ECTS: WIEDZA: definiuje pojęcia związane z rodzajami organizacji, motywacją pracowników, zasobami organizacji, strukturami organizacyjnymi PS I PES, rozpoznaje obszary możliwych konfliktów w organizacji, wskazuje na zalety funkcjonowania organizacji uczących się UMIEJĘTNOŚCI; analizuje zjawiska związane z występowaniem konfliktów w organizacji, dobiera metody motywowania pracowników zwiększające poziom zaangażowania zatrudnionych w realizację celów organizacji KOMPETENCJE: potrafi pracować w zespole, kieruje praca zespołów zadaniowych, jest otwarty na nowe formy funkcjonowania organizacji w tym na formy pracy w organizacjach uczących się.

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu ekonomii społecznej, finansów, zarządzania

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć będzie zapoznanie studentów przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, jej znaczenia we współczesnej gospodarcze a także wskazanie studentom możliwości jakie niosą realizowane w Polsce programy związane z promocją ekonomii solidarnościowej

Pełny opis:

Celem prowadzonych zajęć z przedmiotu Ekonomia społeczna jest nabycie przez studenta zasadniczych kompetencji w zakresie zarządzania PS, a także wiedza z zakresu tworzenia i pozyskiwania środków na prowadzenie takich podmiotów.

Ekonomia społeczna kładzie nacisk na wsparcie udzielane osobom de faworyzowanym, które nie są w stanie samodzielnie znaleźć pracę zdobywając w ten sposób środki na swoje utrzymanie i swoich rodzin. Potrzebne środki na takie wsparcie pochodzą z dodatkowego obciążenia gospodarek, co wpływa na wskaźniki rentowności prowadzonej przez podmioty odprowadzające podatki - działalności gospodarczej.

Literatura:

A. Smith Badania nad naturą i przyczynami bogacenia się narodów, tłum. G. Wolf, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska t.1 PWN Warszawa 1954

Z. Narski Ekonomia społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 1997,

Z. Wójcik Zapomniana polska ekonomia społeczna, Prace Wydziału nauk Społecznych nr. 84 TN KUL Lublin 2002

M. Albert Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994

J.K. Galbraith Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, PTE Bellona Warszawa 1999

Rifkin Europejskie marzenie, Wydawnictwo Nadir, Warszawa 2005,

F. Fukujama Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy z XXI w. DW Rebis, Poznań 2005

J. Sachs Koniec z nędzą, Zadanie dla naszego pokolenia, PWN Warszawa 2006,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w wykładzie30 godzin.

Przygotowanie do sporządzenia modelu biznesowego PS 20 godzin.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 5 godzin.

Konsultacje 20 godzin.

Suma 75 godzin.

SUMA GODZIN: 75 = ok. 3 ECTS

E-learning będzie pomocny w przekazywaniu wiadomości, notatek i dyskusji poza godzinami wykładu.

Kryteria oceny końcowej:

Oceniane będą postępy w pisaniu oraz jej jakość (systematyczność, rzeczowość, umiejętność definiowania pojęć z żargonu ekonomicznego, socjologicznego, teoretyzowania i egzemplifikacji). Prowadzący dużą wartość przykłada do konsekwencji

Wiedza z zakresu modeli i podejść do gospodarki

Modele teoretyczne ekonomii społecznej i założenia im towarzyszące

Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej założenie przedsiębiorstwa społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać samodzielnie zrealizowany projekt założenia przedsiębiorstwa społecznego i towarzyszący mu biznes plan

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)