Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-MBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U05

EM2_U06

Skrócony opis:

Podczas konwersatoriów dyskutowane będą współczesne koncepcje wypracowane przez metodologów nauk i kwestie związane ze specyfiką nauk ekonomicznych. Omówione zostaną metody badań stosowane przez ekonomistów i zasady pisania prac dyplomowych.

Pełny opis:

1. Współczesna metodologia nauk

a. Falsyfikacjonizm K. Poppera

b. Struktura rewolucji naukowych według T. Kuhna

c. Koncepcja naukowych programów badawczych I. Lakatosa

2. Przedmiot badań ekonomicznych

3. Problemy badawcze w naukach ekonomicznych

4. Sądy wartościujące w ekonomii

5. Kolokwium I

6. Organizowanie badań naukowych

7. Literatura tematu badań i materiał empiryczny

8. Metody badań

9. Metody rozumowań naukowych

10. Opracowywanie tekstu naukowego

11. Błędy w tekstach ekonomicznych

12. Technika pisania pracy dyplomowej

13. Kolokwium II

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

2. Z. Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych. Wydawnictwo AON, Warszawa 2001.

3. M. Blaug, Metodologia ekonomii. PWN, Warszawa 1995.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Metodologia nauk ekonomicznych – dylematy i wyzwania. K. Kuciński (red.), Difin, Warszawa 2010.

2. M. Wojtysiak-Kotlarski, O metodologii nauk ekonomicznych – wybrane zagadnienia teoretyczne, rozmowy z przedstawicielami profesji. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

3. B. Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

4. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. Dom Organizatora, Toruń 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

1. Student rozumie specyfikę ekonomii jako nauki.

2. Student potrafi identyfikować i formułować problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych.

3. Student zna metody badań wykorzystywane w naukach ekonomicznych.

4. Student zna techniki pisania pracy dyplomowej.

OPIS ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h (1 pkt.)

- studiowanie literatury: 30h (1 pkt.)

- przygotowanie referatu/prezentacji i inne prace domowe: 15h (0,5 pkt.)

- przygotowanie do kolokwiów: 45h (1,5 pkt.)

Łącznie: 4 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE:

1) wykład konwersatoryjny – ukierunkowany na omówienie zaplanowanego zakresu materiału z włączeniem słuchaczy w rozważania będące jego przedmiotem;

2) klasyczna metoda problemowa – wspólne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów praktycznych w celu aktywizacji intelektualnej studentów;

3) wygłaszanie przez studentów referatów i dyskusja nad nimi – ma skłonić do problemowego ujęcia zagadnienia, które będzie inspirowało dyskusję.

TRYB ZAJĘĆ: nauczanie stacjonarne (od 16 października 2020 r. do odwołania – nauczanie zdalne).

NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE DO NAUCZANIA ZDALNEGO: MS Teams oraz – jako narzędzie pomocnicze w kształceniu synchronicznym prowadzonym w MS Teams i do weryfikacji efektów kształcenia – Moodle.

FORMA ZALICZENIA:

1) dwa kolokwia w formie testów wielokrotnego wyboru (maksymalna liczba punktów: 2x30);

2) prezentacja (maksymalna liczba punktów: 30);

3) aktywność na zajęciach (maksymalna liczba punktów: 10).

KRYTERIA OCENIANIA:

Liczba punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

Na "poprawce" możliwość otrzymania maksymalnie oceny dostatecznej po uzyskaniu więcej niż 60% punktów.

KRYTERIA OCENY W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ad 1:

- ocena 2 (ndst.): student nie rozumie specyfiki ekonomii jako nauki;

- ocena 3 (dost.): student potrafi wymienić cechy charakterystyczne ekonomii jako nauki;

- ocena 4 (db.): student potrafi wymienić i pokrótce omówić cechy charakterystyczne ekonomii jako nauki;

- ocena 5 (bdb.): student potrafi wymienić i dokładnie omówić cechy charakterystyczne ekonomii jako nauki.

Ad 2:

- ocena 2 (ndst.): student nie potrafi identyfikować problemów badawczych, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych;

- ocena 3 (dost.): student wprawdzie potrafi identyfikować problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych, jednakże ma problemy z ich sformułowaniem;

- ocena 4 (db.): student potrafi identyfikować problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych, i poprawnie je formułować;

- ocena 5 (bdb.): student z łatwością identyfikuje problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych, i poprawnie je formułuje.

Ad 3:

- ocena 2 (ndst.): student nie zna nawet podstawowych metod badań wykorzystywanych w naukach ekonomicznych;

- ocena 3 (dost.): student zna podstawowe metody badań wykorzystywane w naukach ekonomicznych;

- ocena 4 (db.): student zna nie tylko najważniejsze metody badań wykorzystywane w naukach ekonomicznych;

- ocena 5 (bdb.): student wykazuje biegłość w znajomości metod badawczych właściwych dla nauk ekonomicznych.

Ad 4:

- ocena 2 (ndst.): student nie zna technik pisania pracy magisterskiej;

- ocena 3 (dost.): student wykazuje ogólną orientację w technikach pisania pracy magisterskiej;

- ocena 4 (db.): student dobrze opanował techniki pisania pracy magisterskiej;

- ocena 5 (bdb.): student wykazuje biegłość w znajomości technik pisania pracy magisterskiej.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: obowiązkowa.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają brak zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.