Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-MBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U05, EM2_U06


Wymagania wstępne:

Umieć: poprawnie pisać; czytać ze zrozumieniem; logicznie myśleć i argumentować swoje poglądy.

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

1. Metodologia badań naukowych –teoria i praktyka / 2 godz.konwer./

2. Teoriopoznawcze podwaliny dociekań i badań naukowych / 2 godz.konwer./.

3. Metody, techniki i procedury dociekań naukowego poznania/ 2 godz. konwer../

4. Metodologiczne elementy badań naukowych /2 godz. konwer../

5. Główne kierunki współczesnych metodologicznych dociekań naukowych /2 godz. konwer./

6. Problemy rozwoju metodologii badań ekonomicznych /2 godz. konwer../

7. Aparatura metodologiczna ekonomii / 2godz. konwer../

8. Modele logiczno-metodologiczne prowadzonych badań ekonomicznych /2 godz. konwer./

9. Metody, techniki, procedury badan ekonomicznych / 2 godz. konwer./

10. Dylematy rozwoju metodologii nauk ekonomicznych / 2 godz. konwer./.

11. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji /2 godz. konwer. /

12. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja pracy / 2 godz. konwer./

13. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – koncepcja pracy /2 godz. konwer./

14. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy /2 godz. konwer./

15. Technologie IT w procesie pisania prac kwalifikacyjnych /2 godz. konwer./

Literatura:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005

2. A.Dudziak, A.Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

3. K.Pawlik, R.Zenderowski, Dyplom z internetu, CeDeWe, Warszawa 2020

4. J. Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

5. K.Perechuda, Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistematologia badan naukowych, CeDeWu, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca

1. P.Siuda, P.Wasylczyk, Publikacje naukowe. praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2021

2. Z.Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

3. M.Sławińska, H.Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008

9. B.Stępniak, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, PWN, Warszawa 2020

10. J.Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

1. Student rozumie specyfikę ekonomii jako nauki.

2. Student potrafi identyfikować i formułować problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych.

3. Student zna metody badań wykorzystywane w naukach ekonomicznych.

4. Student zna techniki pisania pracy dyplomowej.

OPIS ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h (1 pkt.)

- studiowanie literatury: 30h (1 pkt.)

- przygotowanie referatu/prezentacji i inne prace domowe: 15h (0,5 pkt.)

- przygotowanie do kolokwiów: 45h (1,5 pkt.)

Łącznie: 4 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

FORMA ZALICZENIA:

1) dwa kolokwia w formie testów wielokrotnego wyboru (maksymalna liczba punktów: 2x30);

2) prezentacja (maksymalna liczba punktów: 30);

3) aktywność na zajęciach (maksymalna liczba punktów: 10).

KRYTERIA OCENIANIA:

Liczba punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

Na "poprawce" możliwość otrzymania maksymalnie oceny dostatecznej po uzyskaniu więcej niż 60% punktów.

KRYTERIA OCENY W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ad 1:

- ocena 2 (ndst.): student nie rozumie specyfiki ekonomii jako nauki;

- ocena 3 (dost.): student potrafi wymienić cechy charakterystyczne ekonomii jako nauki;

- ocena 4 (db.): student potrafi wymienić i pokrótce omówić cechy charakterystyczne ekonomii jako nauki;

- ocena 5 (bdb.): student potrafi wymienić i dokładnie omówić cechy charakterystyczne ekonomii jako nauki.

Ad 2:

- ocena 2 (ndst.): student nie potrafi identyfikować problemów badawczych, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych;

- ocena 3 (dost.): student wprawdzie potrafi identyfikować problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych, jednakże ma problemy z ich sformułowaniem;

- ocena 4 (db.): student potrafi identyfikować problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych, i poprawnie je formułować;

- ocena 5 (bdb.): student z łatwością identyfikuje problemy badawcze, których rozwiązanie może być celem badań ekonomicznych, i poprawnie je formułuje.

Ad 3:

- ocena 2 (ndst.): student nie zna nawet podstawowych metod badań wykorzystywanych w naukach ekonomicznych;

- ocena 3 (dost.): student zna podstawowe metody badań wykorzystywane w naukach ekonomicznych;

- ocena 4 (db.): student zna nie tylko najważniejsze metody badań wykorzystywane w naukach ekonomicznych;

- ocena 5 (bdb.): student wykazuje biegłość w znajomości metod badawczych właściwych dla nauk ekonomicznych.

Ad 4:

- ocena 2 (ndst.): student nie zna technik pisania pracy magisterskiej;

- ocena 3 (dost.): student wykazuje ogólną orientację w technikach pisania pracy magisterskiej;

- ocena 4 (db.): student dobrze opanował techniki pisania pracy magisterskiej;

- ocena 5 (bdb.): student wykazuje biegłość w znajomości technik pisania pracy magisterskiej.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: obowiązkowa.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają brak zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

I. PODSTAWY POSZUKIWAŃ WIEDZY NAUKOWEJ

1. Metodologia badań naukowych – teoria i praktyka m

1.1. Metodologia badań naukowych jako dyscyplina wiedzy

1.1.1. Istota i zakres badań naukowych

1.1.2. Typologia, rodzaje i charakter badań naukowych

1.2. Teoria badań naukowych

1.2.1. Nauka jako inspiracja badań naukowych

1.2.2. Język nauki – geneza, rozwój, klasyfikacje

1.2.3. Paradygmaty metodologiczne

1.3. Praktyka badań naukowych

1.3.1. Rodzaje badań naukowych

1.3.2. Tematyka i problematyka badań

1.3.3. Prowadzenie badań naukowych

1.3.3.1. Źródła informacji naukowej i ich rola w procesie badań naukowych

1.3.3.2. Materiał faktograficzny i jego dobór

1.3.3.3.. Opracowanie materiałów

1.3.3.4.. Prezentacja wyników badań naukowych

2. Teoriopoznawcze podwaliny dociekań i badań naukowych

2.1. Istota antropogenezy............................................

2.2. Geneza i rozwój myśli ludzkiej

2.3. Kształtowanie się ludzkiego poznania jako inspiracji badań naukowych

2.3.1. Procesy poznania myślowego

2.3.1.1. Analiza i synteza

2.3.1.2. Dedukcja i indukcja

2.3.1.3. Porównanie i przeciwstawianie

2.3.1.4. Uzasadnianie i dowodzenie naukowe

2.3.1.5. Uogólnianie i wnioskowanie

2.3.2. Procesy poznania empirycznego

2.3.3. Wyjaśnianie naukowe

2.3.3.1. Wyjaśnianie genetyczne

2.3.3.2. Wyjaśnianie funkcjonalne

2.3.3.3. Wyjaśnianie teleologiczno-funkcjonalne

2.3.3.4. Wyjaśnianie logiczne

3. Metod, techniki i procedury dociekań naukowych naukowego poznania

3.1. Istota i charakterystyka metod badań naukowych

3.1.1. Metoda obserwacyjna

3.1.2. Metoda eksperymentalna

3.1.3. Metoda statystyczna

3.1.4. Metoda analizy przypadków

3.1.5. Metoda krytyki źródeł

3.1.6. Metoda ankietowa

3.1.7. Metoda intuicyjna

3.1.8. Metoda analizy krytycznej

3.2. Istota i charakterystyka technik badań naukowych

3.2.1. Obserwacja

3.2.2. Eksperyment

3.2.3. Wywiad

3.2.4. Ankietowanie

3.2.5. Badanie dokumentów

3.2.6. Studium przypadku

3.2.7 Sondaż diagnostyczny / Techniki socjotechniczne /

3.2.8. Badania psychometryczne

3.3. Istota procedur dociekań naukowych i ich charakterystyka

3.3.1. Procedura diagnostyczna

3.3.2. Procedura eksperymentalna

3.3.3. Procedura operacyjna

3.3.4. Procedura ewaluacyjna

3.3.5. Procedura korelacyjna

3.4. Narzędzia badawcze

3.4.1. Kwestionariusz ankiety lub wywiadu

3.4.2. Test

3.4.3. Arkusz obserwacji

4. Metodologiczne elementy badań naukowych

4.1. Tematyka badań naukowych i jej uzasadnienie.....................

4.2. Konceptualne ramy badań naukowych

4.2.1. Cele badań

4.2.2.. Problemy badawcze (główny, szczegółowe)

4.2.3. Hipotezy robocze

4.2.4. Zakres badań (podmiot, przedmiot, przestrzeń i czas badań)

4.2.5. Płaszczyzny badań (teoretyczna, praktyczna)

4.2.6. Zastosowane metody badawcze

4.2.7. Wykorzystana literatura

4.2.8. Układ pracy naukowej

4.3. Opis i systematyzacja faktów

5. Główne kierunki współczesnych metodologicznych dociekań naukowych

5.1. Charakterystyka głównych kierunków metodologicznych

5.1.1. Metodologia neoklasycyzmu......

5.1.2. Metodologia neokeynesizmu .......

5.1.3.. Metodologia neoliberalizmu .

5.1.4. Metodologia neoinstytucjonalizmu../falsyfikacjonizm K.Popera; struktura rewolucji naukowej według T.Khuna; I.lakatos/..........

5.2. Charakterystyka głównych podejść badawczych

5.2.1. Induktywizm

5.2.2. Instrumentalizm

5.2.3. Deduktywizm

5.2.4., Strukturalizm

5.2.5. Marksizm

II. METODOLOGIA BADAŃ EKONOMICZNYCH

6. Problemy rozwoju metodologii badan ekonomicznych

6.1. Podwaliny i rozwój dociekań ekonomicznych jako odzew na wyzwania praktyki gospodarcze..

6.2. Problemy i komponenty rozważań współczesnej myśli ekonomicznej .......

6.3. Determinanty metodologiczne współczesnej myśli ekonomicznej

7. Aparatura metodologiczna ekonomii...

7.1. Siatka pojęciowa wekonomii...

7.1.1. Kategorie ekonomiczne

7.1.2;. Prawa ekonomiczne

7.1.3. Teorie ekonomiczne

7.2. Metody badawcze ekonomii.

7.2.1.. Metody uniwersalne.

7.2.2. Metody specyficzne

7.3. Instrumentarium analityczne badań ekonomicznych

7.3.1. Wyznaczniki

7.3.2. Wskaźniki

7.3.3. Mierniki

8. Modele logiczno-metodologiczne prowadzenia badań ekonomicznych.

8.1. Klasyczne modele badań ekonomicznych.

8.2. Postulowane modele badań ekonomicznych.

8.3. Metodologiczny schemat badań ekonomicznych

9. Metody, techniki, procedury badań ekonomicznych

9.1. Metody badań ekonomicznych

9.1.1. Metody jakościowe

9.1.2. Metody statystyczne

9.1.3. Metody matematyczne

9.1.4. Metody prognostyczne

9.1.5. Metody modelowania

9.2. Procedury badań ekonomicznych

9.3. Techniki badań ekonomicznych

10 Dylematy rozwoju metodologii nauk ekonomicznych

10.1. Kierunki poszukiwań nowych dróg badań.

10.1.1. Pierwociny i podstawy prakseologicznego myślenia

10.1.2. Heurystyka - sztuka dokonywania odkryć

10.1.3. Holizm dociekań ekonomicznych

10.1.4. Podstawy ontologiczne badań ekonomicznych

10.1.5. Pierwiastki epistemologiczne badań ekonomicznych

10.2.. Dylematy wyboru metod rozwiązywania ekonomicznych problemów naukowych

10.2.1. Trafność wyboru metod rozwiązywania ekonomicznych problemów naukowych

10.2.2. Oceny metod rozwiązywania ekonomicznych problemów naukowych

10.3. Dylematy systematyzacji wyników badań

10.3.1. Interpretowanie

10.3.2. Wnioskowanie

10.3.3. Dowodzenie

10.3.4. Definiowanie

10.3.5. Stawianie hipotez

10.3.6. Ocena wartości twierdzeń naukowych jako rezultatów procesu badawczego

III. METODYKA PISANIA PRAC KWALIFIKACYJNYCH

11. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji

11.1. Istota prac kwalifikacyjnych, ich rodzaje oraz rola w procesie kształcenia

11.2. Fazy organizacji pisania prac kwalifikacyjnych

11.2.1. Faza określania (diagnozy)

11.2.2. Faza poszukiwań

11.2.3. Faza decyzji (realizacji)

11.3. Wymagania stawiane pracom kwalifikacyjnym

11.3.1. Kryteria naukowości prac

11.3.1. Problemy merytoryczne

11.3.2. Problemy prawne i etyczne

12. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja pracy..

12.1. Konstrukcja /struktura/ pracy kwalifikacyjnej jako wyraz logiki dociekań

12.1.1. Wstęp

12.1.2. Część główna

12.1.3. Zakończenie

12.1.4. Bibliografia

12.1.5. Rysunki, schematy, tabele, wykresy i załączniki

12.2. Konstrukcja pracy kwalifikacyjnej jako wyraz logiki wykładu dociekań

12.3. Wielkość i rozmiary strukturalne pracy kwalifikacyjnej

13. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – koncepcja pracy.

13.1. Określenie tematu pracy.

13.2. Sformułowanie tytułu pracy..

13.3. Określenie celu pracy

13.4. Sformułowanie problemu badawczego

13.5. Sformułowanie hipotez roboczych

13.6. Wskazanie płaszczyzn dociekań

13.7. Określenie zakresu dociekań

13.8. Wskazanie metod, technik i procedur badawczych

13.9. Wskazanie bazy materiałów źródłowych

13.10. Przedstawienie zarysu układu pracy

14. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy

14.1. Wykonanie i wymiar prac kwalifikacyjnych........

14.2. Kompozycja redakcyjna pracy kwalifikacyjnej.

14.2.1, Styl wywodów

14.2.2. Akapity

14.2.3. Przypisy

14.2.4. Wykazy i załączniki

`14.2. Kompozycja edytorska prac kwalifikacyjnych

14.2.1. Zasady i reguły edytorskie prac kwalifikacyjnych

14.2.1. Formy prezentacji dociekań przedstawionych w pracy

14.2.2. Techniczna strona pracy

15. Technologie IT w procesie pisania prac kwalifikacyjnych

15.1. Internet jako narzędzie pozyskiwania materiałów źródłowych i publikacji opracowań

15.2. Gromadzenie, selekcja i dokumentowanie pozyskanych materiałów

15.3. Odpowiedzialność za wykorzystanie materiałów

Literatura:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005

2. A.Dudziak, A.Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

3. K.Pawlik, R.Zenderowski, Dyplom z internetu, CeDeWe, Warszawa 2020

4. J. Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

5. K.Perechuda, Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistematologia badan naukowych, CeDeWu, Warszawa 2021

6. P.Siuda, P.Wasylczyk, Publikacje naukowe. praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2021

7. Z.Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

8. M.Sławińska, H.Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008

9. B.Stępniak, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, PWN, Warszawa 2020

10. J.Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

Pełne informacje w ogólnym sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

1. Metodologia badań naukowych –teoria i praktyka / 2 godz.konwer./

2. Teoriopoznawcze podwaliny dociekań i badań naukowych / 2 godz.konwer./.

3. Metody, techniki i procedury dociekań naukowego poznania/ 2 godz. konwer../

4. Metodologiczne elementy badań naukowych /2 godz. konwer../

5. Główne kierunki współczesnych metodologicznych dociekań naukowych /2 godz. konwer./

6. Problemy rozwoju metodologii badań ekonomicznych /2 godz. konwer../

7. Aparatura metodologiczna ekonomii / 2godz. konwer../

8. Modele logiczno-metodologiczne prowadzonych badań ekonomicznych /2 godz. konwer./

9. Metody, techniki, procedury badan ekonomicznych / 2 godz. konwer./

10. Dylematy rozwoju metodologii nauk ekonomicznych / 2 godz. konwer./.

11. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji /2 godz. konwer. /

12. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja pracy / 2 godz. konwer./

13. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – koncepcja pracy /2 godz. konwer./

14. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy /2 godz. konwer./

15. Technologie IT w procesie pisania prac kwalifikacyjnych /2 godz. konwer./

Literatura:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005

2. A.Dudziak, A.Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

3. K.Pawlik, R.Zenderowski, Dyplom z internetu, CeDeWe, Warszawa 2020

4. J. Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

5. K.Perechuda, Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistematologia badan naukowych, CeDeWu, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca

1. P.Siuda, P.Wasylczyk, Publikacje naukowe. praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2021

2. Z.Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

3. M.Sławińska, H.Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008

9. B.Stępniak, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, PWN, Warszawa 2020

10. J.Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

FORMA ZALICZENIA:

1) dwa kolokwia w formie testów wielokrotnego wyboru (maksymalna liczba punktów: 2x30);

2) prezentacja (maksymalna liczba punktów: 30);

3) aktywność na zajęciach (maksymalna liczba punktów: 10).

KRYTERIA OCENIANIA:

Liczba punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

Na "poprawce" możliwość otrzymania maksymalnie oceny dostatecznej po uzyskaniu więcej niż 60% punktów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)