Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-SZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zarządzania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEzNDEwNzQtMTYwZi00MDQ0LWI5MTktMDQyYTlmNzM5NmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22b2a402c2-3583-4d66-8ee9-a63dff0ca959%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S01_W04 S01_W05 SO1_W06 SO1_W10 S01_U01 S01_U03 SO1_U06 S01_U12 SO1_K04

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

S01_W04

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych

SO1_W05

Ma podstawową wiedzę na temat kształtowania więzi w organizacji

S01_W06

Ma podstawową wiedzę o psychologicznych aspektach funkcjonowania człowieka w organizacji

S01_W10

ma podstawową wiedzę na temat ujmowania zjawiska konfliktu i sposobów ich rozwiązywania w organizacji

S01_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne dotyczące funkcjonowania w organizacji oraz analizować relacje między tymi zjawiskami

S01_U03

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych zachodzących w przedsiębiorstwie S01_U06

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozstrzygania dylematów dotyczących funkcjonowania organizacji. Potrafi wyjaśniać i uzasadniać swój punkt widzenia w oparciu o zdobyta wiedzę.

SO1_U12

Student rozumie potrzebę dalszej nauki i rozwoju w kwestii pogłębiania wiedzy na temat zarządzania organizacjami.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych w tym socjologii, zarządzania, ekonomii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ekonomii z podstawowymi pojęciami, problemami i teoriami, zarówno w perspektywie samej socjologii zarządzania, jak i szeroko rozumianych nauk społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Socjologia organizacji jako dyscyplina szczegółowa socjologii.

2. Współczesne szkoły i teorie w socjologii organizacji.

3. Teoria biurokracji M. Webera.

4. Typy organizacji.

5. Otoczenia organizacji.

6. Ład organizacyjny.

7. Kształtowanie grup i zespołów w organizacji.

8. Kultura organizacyjna.

9. Komunikacja w organizacji.

10. Role w organizacji.

11. Konflikty i zmiany w organizacji.

12. Władza w organizacjach.

13. Style kierowania.

14. Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych.

15. Patologie struktur organizacyjnych.

Literatura:

Książki:

L. Buller, Bezpieczne i skuteczne komunikowanie, Warszawa 2005.

M. Lisiecki, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Warszawa 2001.

A. Matejko, Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Warszawa 1968.

Artykuły:

1. A.I. Baruk, Relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 6(713), s. 49-58.

2. M. Bugdol, Zaufanie i sprawiedliwość w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 13-20.

3. L. Buller, Influencja w zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 6(701), s. 11-15.

4. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, Korupcja w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 7(702), s. 5-10

5. K. Łaszkiewicz, Zarządzanie zmianą w instytucji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1(708), s. 59-63.

6. J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 39-46.

7. M. Pańkowska, Zmiana pozycji lidera w organizacji wirtualnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 25-29.

8. M.M. Parzychowska-Kurpiewska, S. Kurpiewski, Kreowanie postaw przedsiębiorczych w systemie edukacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 15-24.

9. A. Szuchnik, Internet jako nowoczesny kanał komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 51-58.

10. B. Węgrzyn, Systemy motywacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 7(714), s. 89-98.

11. W. Wojda-Rosół, Zatrzymanie pracowników w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 59-64.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EM2_W01

Student zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu. Student opisuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; wskazuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; rozpoznaje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; identyfikuje teorie i modele motywacji oraz prezentuje wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, opisuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej.

EM2_W08

Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej).

Opis ECTS (2 pkt = 60h):

- uczestnictwo w wykładzie za pośrednictwem MS Teams - (możliwe 2 nieobecności, do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć) - 30h

- lektura tekstów omawianych na zajęciach - 5h

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat - case study - 15h

- przygotowanie do testu końcowego w formie zdalnej na platformie Moodle - 10h

Metody i kryteria oceniania:

EM2_W01

Student zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu. Student opisuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; wskazuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; rozpoznaje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; identyfikuje teorie i modele motywacji oraz prezentuje wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, opisuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej:

- na ocenę 2,0 student nie posiada wiedzy w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 3,0 student posiada jedynie elementarną wiedzę w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 4,0 student dobrze orientuje się w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 5,0 student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną w zakresie opisanej tematyki.

EM2_W08

Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej):

- na ocenę 2,0 student nie posiada wiedzy w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 3,0 student posiada jedynie elementarną wiedzę w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 4,0 student dobrze orientuje się w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 5,0 student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną w zakresie opisanej tematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii ogólnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)