Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-ZJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W05, EM2_W08 EM2_W09

Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne zasady zarządzania jakością w aspekcie prakseologiczno-ekonomicznym i normatywnym (ISO9001). Wybrane klasyczne i współczesne metody i techniki doskonalenia procesów pracy.

Pełny opis:

1. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością.

2. Jakość w aspekcie prakseologicznym i normatywnym.

3. Zarządzanie organizacją jako przedmiot doskonalenia.

4. Kontrola jako instrument stymulujący oraz weryfikujący jakość zarządzania.

5. Ogólne podejścia przy doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych.

6. Klasyczne metody badania i doskonalenia procesu pracy.

7. Współczesne koncepcje doskonalenia organizacji.

8. Przygotowywanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzania jakością

ECTS 2 pkt.

Udział w zajęciach zdalnych prowadzonych przy pomocy aplikacji MS Teams (kod dostępu: 5s1992c) oraz poczty UKSW zintegrowanej z USOS - 30 godz.

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Łącznie: 50 godz. / 25 = 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marek Lisiecki: Jakość w zarządzaniu organizacjami. Podejście prakseologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

2. Adam Hamrol, Władysław Mantura, Zarządzanie jakością : teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Jerzy Łunarski, Zarządzanie jakością : standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

4. Katarzyna Szczepańska, Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Książki w formacie pdf dostępne w Internecie:

1. Franciszek Mroczko, Zarządzanie jakością, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.

2. Anna Mazur, Hanna Gołaś, Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.

Litera uzupełniająca:

1. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. Kazimierz Zimniewicz, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

3. Marek Lisiecki, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien znać:

1. Ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

2. W pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania.

3. Zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność podczas zajęć (na platformie e-learningowej).

2. Egzamin pisemny w postaci testu lub zadania projektowego.

3. Egzamin ustny dla poprawiających ocenę z egzaminu pisemnego.

Szczegółowe wymogi przekazywane są przed egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach z- 30 godz.


Przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 10 godz.


Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.


Łącznie: 50 godz. / 25 = 2

Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne zasady zarządzania jakością w aspekcie prakseologiczno-ekonomicznym i normatywnym (ISO9001). Wybrane klasyczne i współczesne metody i techniki doskonalenia procesów pracy.

Pełny opis:

1. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością.

2. Jakość w aspekcie prakseologicznym i normatywnym.

3. Zarządzanie organizacją jako przedmiot doskonalenia.

4. Kontrola jako instrument stymulujący oraz weryfikujący jakość zarządzania.

5. Ogólne podejścia przy doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych.

6. Klasyczne metody badania i doskonalenia procesu pracy.

7. Współczesne koncepcje doskonalenia organizacji.

8. Przygotowywanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzania jakością

Literatura:

1. Marek Lisiecki: Jakość w zarządzaniu organizacjami. Podejście prakseologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

2. Adam Hamrol, Władysław Mantura, Zarządzanie jakością : teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Jerzy Łunarski, Zarządzanie jakością : standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

4. Katarzyna Szczepańska, Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)