Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-ZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Pojęcie zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne. Implementacja strategii .

Pełny opis:

1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie.

2. Myślenie strategiczne w działaniu.

3. Koncepcja strategicznego zarządzania.

4. Rodzaje strategii.

5. Analiza strategiczna.

6. Rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami sektora.

7. Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa.

8. Analiza SWOT.

Literatura:

1. Maria Romanowska: Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa 1996 (CIM)

2. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2000 (PWE)

3. Krzysztof Obłój: Strategia organizacji, Warszawa 1999 (PWE)

4. Józef Penc: Strategiczny system zarządzania, Warszawa 2001 (Placet)

5. Rafał Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, Koncepcje, metody, Wrocław 1999 (AE)

6. W. Bień, B. Dobiegała-Korona,…: Skuteczne strategie, Warszawa 1997 (CIM)

7. Adam Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Karków 2002 (PWN)

8. Michael E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, Warszawa 1999 (PWE)

9. Doskonalenie strategii, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion 2006

10. Zdzisław Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

11. Jerzy Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

12. Bogdan Gliński, Bolesław Kuc, Hanna Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000

13. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

ECTS 3 pkt.

Obecność podczas zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

Łącznie: 75 godz. / 25 = 3

Potrafi identyfikować szanse i zagrożenia funkcjonowania organizacji biznesowych i non-profit, tworzyć opcje strategiczne i je realizować. Wiedza i umiejętności z tego obszaru powinny być przydatne zarówno dla menedżerów już funkcjonujących organizacji, jak i nowo tworzonych.

Potrafi krytycznie oceniać zarządzanie strategiczne w wybranych organizacjach.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zrealizowanie zadania projektowego związanego z zarządzaniem strategicznym.

2. Egzamin ustny z teorii i praktyki zarządzania strategicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)