Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-ZZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W04, K_W05

K_U01, K_U02

K_K02, K_K03, K_K07

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:


Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii ogólnej. nauk o zarządzaniu i jakości , ekonomii

Skrócony opis:

Student na zakończenie kursu będzie znał dorobek naukowy z obszary zarządzania zasobami ludzkimi, zapozna się z modelami teoretycznymi z obszaru zzl, będzie znał podstawowe różnice w w modelach teoretycznych zzl

Pełny opis:

Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

kapitał ludzki w organizacji

Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Planowanie zatrudnienia

Ocenianie pracowników

wartościowanie pracy

Motywacja i motywowanie

Wynagrodzenie i systemy wynagradzania

Planowanie karier w organizacji

Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Literatura:

H.Król Zarządzanie zasobami ludzkimi

A. Pocztowski Zarządzanie zasobami ludzkimi

L. Koźmiński Zarządzanie od podstaw.

Stoner Gilbert Kierowanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: definiuje pojęcia związane z rodzajami organizacji, motywacją pracowników, zasobami organizacji, strukturami organizacyjnymi, rozpoznaje obszary możliwych konfliktów w organizacji, wskazuje na zalety funkcjonowania organizacji uczących się

UMIEJĘTNOŚCI; analizuje zjawiska związane z występowaniem konfliktów w organizacji, dobiera metody motywowania pracowników zwiększające poziom zaangażowania zatrudnionych w realizację celów organizacji

KOMPETENCJE: potrafi pracować w zespole, kieruje praca zespołów zadaniowych, jest otwarty na nowe formy funkcjonowania organizacji w tym na formy pracy w organizacjach uczących się.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, w formie przedstawienia prezentacji, która wskazuje na uzyskaną wiedzę, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości /praca końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawadzki
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)