Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK2_W04,

EK2_U04


Wymagania wstępne:

Umieć: poprawnie pisać, czytać ze zrozumieniem, logicznie myśleć i argumentować swoje poglądy.

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej i gospodarki światowej.

Pełny opis:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina nauki - 2 godz. wykład

1.1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

1.2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze a inne nauki

1.3. Język problemu, obiekt i przedmiot dociekań międzynarodowych stosunków gospodarczych

1.4.Gospodarka światowa jako obiekt dociekań międzynarodowych stosunków ekonomicznych

2. Światowy system gospodarczy i jego podmioty – 2 godz. wykład

2.1. Pojęcie i charakter światowego systemu gospodarczego

2.2.Podmioty światowego systemu gospodarczego

2.2.1. Gospodarki krajowe

2.2.2. Ugrupowania regionalne

2.2.3. Przedsiębiorstwa ponadnarodowe

2.2.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze

2.3. Ocena roli i znaczenia poszczególnych podmiotów gospodarki światowej w kształtowaniu jej współczesnego obrazu

3.Międzynarodowy podział pracy – 2 godz. wykład

3.1.Istota i czynniki międzynarodowego podziału pracy

3.2.Czynniki kształtowania międzynarodowego podziału pracy

4.3.Międzynarodowy podział pracy a konkurencyjność gospodarek narodowych na arenie międzynarodowej

4. Podstawowe teorie międzynarodowego podziału pracy – 2 godz. wykład

4.1. Rys historyczny kształtowania się teorii międzynarodowego podziału pracy

4.2. Charakterystyka podstawowych teorii międzynarodowego podziału pracy

4.2.1. Teorie okresu preklasycznego

4.2.2. Teorie okresu klasycznego

4.2.2. Teorie okresu poklasycznego

4.3. Aktualność dorobku podstawowych teorii międzynarodowego podziału pracy

5. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy – 2 godz. wykład

5.1.Istota współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy

5.2. Charakterystyka współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy

5.2.1.Teorie integracyjne

5.2.2. Teorie rynkowe

5.2.3.Teorie współzależnościowe

5.3. Ocena dorobku współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy z punktu widzenia współczesnych wyzwań gospodarki światowej

6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna - 2 godz. wykład

6.1. Istota zagranicznej polityki ekonomicznej

6.1.1. Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

6.1.2. Funkcje zagranicznej polityki ekonomicznej

6.1.3. Narzędzia i środki zagranicznej polityki ekonomicznej

6.2. Istota międzynarodowej polityki ekonomicznej

6.3. Opcje zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej

7. Międzynarodowy handel towarami i usługami - 2 godz. wykład

7.1. Międzynarodowy handel towarami

7.2. Międzynarodowy handel usługami

7.3. Dochód z międzynarodowego handlu towarami i usługami

7.4.Handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy

8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji – 2 godz. wykład

8.1.Istota, zakres i charakter międzynarodowych czynników produkcji

8.2. Istota międzynarodowych przepływów kapitału

8.3.Istota międzynarodowych przepływów zasobów pracy

8.4. Istota międzynarodowych przepływów technologii

9. Międzynarodowe przepływy czynników przyrodniczych i ekologicznych - 2 godz. wykład

9.1. Istota międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych

9.1.1. Pojęcie międzynarodowych przepływów zasobów naturalnych

9.1.2. Transfery środowiska naturalnego

9.2. Międzynarodowe przepływy czynników przyrodniczych jako czynników produkcji

9.2.1. Relacje między przepływami czynników produkcji a środowiskiem przyrodniczym

9.2.2. Polityka ochrony środowiska naturalnego

10. Rynki międzynarodowe – 2 godz. wykład

10.1. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego

10.2. Rodzaje rynków międzynarodowych

10.3. Ceny towarów na rynku międzynarodowym

10.4. Rozliczenia finansowe na rynkach międzynarodowych

11. Finanse międzynarodowe. pieniądz światowy i kursy walutowe - 2 godz. wykład

11.1. Pojęcie, zakres i charakter finansów międzynarodowych

11.2. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie

11.2.1. Pieniądz jako waluta

11.2.2. Rynek walutowy – istota, rodzaje, uczestnicy, transakcje

11.2.3. Kursy walutowe i ich rodzaje

11.2.4. Czynniki determinujące poziom kursów podstawowych walut wymiennych

11.3. Polityka kursu walutowego. Dewaluacja i rewaluacja. Deprecjacja i aprecjacja

12. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe – istota i ewolucja – 2 godz. wykład

12.1.Istota międzynarodowego systemu walutowego

12.2.Rodzaje międzynarodowych systemów walutowych

13.3. Regionalne systemy walutowe

13. Bilans płatniczy państwa – 2 godz. wykład

13.1. Istota i pojęcie bilansu płatniczego

13.2.Równowaga bilansu płatniczego

13.3. Nierównowaga bilansu płatniczego

13.4. Praktyka kształtowania bilansu płatniczego Polski

14. Międzynarodowa integracja gospodarcza – 2 godz. wykład

14.1. Istota integracji gospodarczej

14.2. Cele, przesłanki i przyczyny oraz warunki międzynarodowej integracji gospodarczej

14.3. Mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej

14.4. Modele międzynarodowej i ponadnarodowej integracji gospodarczej

14.5. Formy międzynarodowej integracji gospodarczej

15. Globalne problemy rozwojowe współczesnej gospodarki światowej – 2 godz. wykład

15.1. Istota, charakterystyka, uwarunkowania i efekty globalizacji

15.2. Główne problemy rozwojowe współczesnego świata

15.2.1. Sytuacja demograficzna świata

15.2.2. Stan zasobów naturalnych

15.2.3. Zagrożenia środowiska przyrodniczego

15.2.4. Sytuacja żywnościowa świata

15.2.5. Światowe zadłużenie

15.2.6. Postęp naukowo-techniczny

15.3. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny

Literatura:

A. Literatura obowiązkowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, PWE, Warszawa 2012

2. M.Obstfeld, P.R.Krugman, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom 1, Warszawa 2007; Tom 2, Warszawa 2015

3. J.Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010

4. Z.Stachowiak, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, AON, Warszawa 2004

5. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

B.Literatura uzupełniająca:

1. S.Flejterski, P.T.Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003

2. 2. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009

3. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, redakcja J.Baylis, S.Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008

4. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, redakcja naukowa J.Dudziński i H.Nakonieczna-Kisiel, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2005

5. T.Rynarzewski, A.Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006

6. J.Sołdaczuk, J.Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001

1

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK2_W04 – student poznał:

• istotę ekonomii - w tym międzynarodowych stosunków gospodarczych, ma wiedzę o jej podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów międzynarodowych stosunków gospodarczych; podstawowe założenia zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej

EK2_U04 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w globalnej i regionalnej rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze w gospodarce światowej i regionalnej;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w światowej i regionalnej rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 30godz.

- konsultacje 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin- 55 godz.

Liczba EC:

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK2_W04 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK2_U04 – omówienie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Pojęcie, wymiary, obszar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

2. Pojęcie gospodarki światowej – istota, definicje, podziały według różnych kryteriów.

3. Struktura podmiotowa gospodarki światowej (gospodarki krajowe, ugrupowania regionalne, przedsiębiorstwa międzynarodowe i międzynarodowe organizacje gospodarcze) – ich istota i charakterystyka.

4. Istota, czynniki oraz charakter kształtowania międzynarodowego podziału pracy.

5. Podstawowe tradycyjne teorie międzynarodowego podziału pracy.

6. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy.

7. Pojęcie – istota, cele, środki i narzędzia zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.

8. Istota, przesłanki i efekty handlu towarami (dobrami) i usługami.

8. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników produkcji (kapitału, technologii, siły roboczej).

10. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych i ekologicznych.

11. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego – problemy kształtowania cen oraz rozliczeń.

12. Istota i zakres finansów międzynarodowych.

13. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie oraz relacje wymienne (kursy walutowe, rynek walutiwy, polityka kursowa)

14. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe

15. Regionalne systemy walutowe

16. Bilans płatniczy państwa – istota, warunki i polityka kształtowania/

17. Istota, cele, przesłanki, warunki, mechanizmy, rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

18. Rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

19. Globalne problemy, tendencje i zagrożenia rozwojowe współczesnego świata.

20. konkurencyjność gospodarek narodowych we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej i gospodarki światowej.

Pełny opis:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina nauki - 2 godz. wykład

1.1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

1.2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze a inne nauki

1.3. Język problemu, obiekt i przedmiot dociekań międzynarodowych stosunków gospodarczych

1.4.Gospodarka światowa jako obiekt dociekań międzynarodowych stosunków ekonomicznych

2. Światowy system gospodarczy i jego podmioty – 2 godz. wykład

2.1. Pojęcie i charakter światowego systemu gospodarczego

2.2.Podmioty światowego systemu gospodarczego

2.2.1. Gospodarki krajowe

2.2.2. Ugrupowania regionalne

2.2.3. Przedsiębiorstwa ponadnarodowe

2.2.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze

2.3. Ocena roli i znaczenia poszczególnych podmiotów gospodarki światowej w kształtowaniu jej współczesnego obrazu

3.Międzynarodowy podział pracy – 2 godz. wykład

3.1.Istota i czynniki międzynarodowego podziału pracy

3.2.Czynniki kształtowania międzynarodowego podziału pracy

4.3.Międzynarodowy podział pracy a konkurencyjność gospodarek narodowych na arenie międzynarodowej

4. Podstawowe teorie międzynarodowego podziału pracy – 2 godz. wykład

4.1. Rys historyczny kształtowania się teorii międzynarodowego podziału pracy

4.2. Charakterystyka podstawowych teorii międzynarodowego podziału pracy

4.2.1. Teorie okresu preklasycznego

4.2.2. Teorie okresu klasycznego

4.2.2. Teorie okresu poklasycznego

4.3. Aktualność dorobku podstawowych teorii międzynarodowego podziału pracy

5. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy – 2 godz. wykład

5.1.Istota współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy

5.2. Charakterystyka współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy

5.2.1.Teorie integracyjne

5.2.2. Teorie rynkowe

5.2.3.Teorie współzależnościowe

5.3. Ocena dorobku współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy z punktu widzenia współczesnych wyzwań gospodarki światowej

6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna - 2 godz. wykład

6.1. Istota zagranicznej polityki ekonomicznej

6.1.1. Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

6.1.2. Funkcje zagranicznej polityki ekonomicznej

6.1.3. Narzędzia i środki zagranicznej polityki ekonomicznej

6.2. Istota międzynarodowej polityki ekonomicznej

6.3. Opcje zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej

7. Międzynarodowy handel towarami i usługami - 2 godz. wykład

7.1. Międzynarodowy handel towarami

7.2. Międzynarodowy handel usługami

7.3. Dochód z międzynarodowego handlu towarami i usługami

7.4.Handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy

8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji – 2 godz. wykład

8.1.Istota, zakres i charakter międzynarodowych czynników produkcji

8.2. Istota międzynarodowych przepływów kapitału

8.3.Istota międzynarodowych przepływów zasobów pracy

8.4. Istota międzynarodowych przepływów technologii

9. Międzynarodowe przepływy czynników przyrodniczych i ekologicznych - 2 godz. wykład

9.1. Istota międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych

9.1.1. Pojęcie międzynarodowych przepływów zasobów naturalnych

9.1.2. Transfery środowiska naturalnego

9.2. Międzynarodowe przepływy czynników przyrodniczych jako czynników produkcji

9.2.1. Relacje między przepływami czynników produkcji a środowiskiem przyrodniczym

9.2.2. Polityka ochrony środowiska naturalnego

10. Rynki międzynarodowe – 2 godz. wykład

10.1. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego

10.2. Rodzaje rynków międzynarodowych

10.3. Ceny towarów na rynku międzynarodowym

10.4. Rozliczenia finansowe na rynkach międzynarodowych

11. Finanse międzynarodowe. pieniądz światowy i kursy walutowe - 2 godz. wykład

11.1. Pojęcie, zakres i charakter finansów międzynarodowych

11.2. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie

11.2.1. Pieniądz jako waluta

11.2.2. Rynek walutowy – istota, rodzaje, uczestnicy, transakcje

11.2.3. Kursy walutowe i ich rodzaje

11.2.4. Czynniki determinujące poziom kursów podstawowych walut wymiennych

11.3. Polityka kursu walutowego. Dewaluacja i rewaluacja. Deprecjacja i aprecjacja

12. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe – istota i ewolucja – 2 godz. wykład

12.1.Istota międzynarodowego systemu walutowego

12.2.Rodzaje międzynarodowych systemów walutowych

13.3. Regionalne systemy walutowe

13. Bilans płatniczy państwa – 2 godz. wykład

13.1. Istota i pojęcie bilansu płatniczego

13.2.Równowaga bilansu płatniczego

13.3. Nierównowaga bilansu płatniczego

13.4. Praktyka kształtowania bilansu płatniczego Polski

14. Międzynarodowa integracja gospodarcza – 2 godz. wykład

14.1. Istota integracji gospodarczej

14.2. Cele, przesłanki i przyczyny oraz warunki międzynarodowej integracji gospodarczej

14.3. Mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej

14.4. Modele międzynarodowej i ponadnarodowej integracji gospodarczej

14.5. Formy międzynarodowej integracji gospodarczej

15. Globalne problemy rozwojowe współczesnej gospodarki światowej – 2 godz. wykład

15.1. Istota, charakterystyka, uwarunkowania i efekty globalizacji

15.2. Główne problemy rozwojowe współczesnego świata

15.2.1. Sytuacja demograficzna świata

15.2.2. Stan zasobów naturalnych

15.2.3. Zagrożenia środowiska przyrodniczego

15.2.4. Sytuacja żywnościowa świata

15.2.5. Światowe zadłużenie

15.2.6. Postęp naukowo-techniczny

15.3. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny

Literatura:

A. Literatura obowiązkowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, PWE, Warszawa 2012

2. M.Obstfeld, P.R.Krugman, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom 1, Warszawa 2007; Tom 2, Warszawa 2015

3. J.Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010

4. Z.Stachowiak, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, AON, Warszawa 2004

5. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

B.Literatura uzupełniająca:

1. S.Flejterski, P.T.Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003

2. 2. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009

3. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, redakcja J.Baylis, S.Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008

4. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, redakcja naukowa J.Dudziński i H.Nakonieczna-Kisiel, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2005

5. T.Rynarzewski, A.Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006

6. J.Sołdaczuk, J.Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001

1

Wymagania wstępne:

Pełniejsze informacje i wymagania w ogólnym sylabusie.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Pojęcie, wymiary, obszar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

2. Pojęcie gospodarki światowej – istota, definicje, podziały według różnych kryteriów.

3. Struktura podmiotowa gospodarki światowej (gospodarki krajowe, ugrupowania regionalne, przedsiębiorstwa międzynarodowe i międzynarodowe organizacje gospodarcze) – ich istota i charakterystyka.

4. Istota, czynniki oraz charakter kształtowania międzynarodowego podziału pracy.

5. Podstawowe tradycyjne teorie międzynarodowego podziału pracy.

6. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy.

7. Pojęcie – istota, cele, środki i narzędzia zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.

8. Istota, przesłanki i efekty handlu towarami (dobrami) i usługami.

8. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników produkcji (kapitału, technologii, siły roboczej).

10. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych i ekologicznych.

11. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego – problemy kształtowania cen oraz rozliczeń.

12. Istota i zakres finansów międzynarodowych.

13. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie oraz relacje wymienne (kursy walutowe, rynek walutiwy, polityka kursowa)

14. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe

15. Regionalne systemy walutowe

16. Bilans płatniczy państwa – istota, warunki i polityka kształtowania/

17. Istota, cele, przesłanki, warunki, mechanizmy, rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

18. Rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

19. Globalne problemy, tendencje i zagrożenia rozwojowe współczesnego świata.

20. konkurencyjność gospodarek narodowych we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.