Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U04, EK1_U05 EK1_K02, EK1_K04, EK1_K05

Skrócony opis:

Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie:

−wykorzystania w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych podczas studiów,

− uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii,

−zapoznania się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej instytucji,

−poznania stanowiska pracy ekonomisty,

−przygotowania do samodzielnej realizacji zadań i projektów,

−poznania atmosfery pracy oraz zdobycia umiejętności adaptowania się w różnych zespołach ludzkich.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów kierunku ekonomia trwają 600 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk znajdują się na stronie internetowej naszego wydziału. Porozumienia wysyła studentom pełnomocnik dziekana ds praktyk.

Pełny opis:

Zasady organizacji praktyki zawodowej

1. Wydział Społeczno - Ekonomiczny kierunek ekonomia jest zobowiązany do zapewnienia studentowi możliwości zrealizowania praktyki zawodowej przewidzianej w programie studiów.

2. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbywanie praktyki w innym terminie nie kolidującym z zajęciami.

3. Formę, termin i miejsce odbywania praktyki ustala student z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk.

4. Program praktyk znajduje się na stronie internetowej uczelni bip.uksw. Praktyki zawodowe powinny być zorganizowane tak aby zrealizować program.

5. Studenci mogą odbywać praktykę zawodową grupową lub indywidualną w oparciu o porozumienie między uczelnią a instytucją

6. Praktyka zawodowa powinna odbywać się w miejscu zamieszkania studenta, siedziby uczelni lub zdalnie jeśli instytucja przyjmująca studenta na praktyki wyrazi na to zgodę.

7. Uniwersytet nie pokrywa żadnych kosztów związanych z organizacją praktyk np.: kosztów dojazdu studenta na praktykę.

8. Przed odbyciem praktyki należy zawrzeć porozumienie z Instytucją (chyba, ze jest to umowa wieloletnia, która znajduje się w Biurze Karier). Następnie student wypełnia skierowanie na praktykę, które musi zostać zaakceptowane przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk. Następnie student wykupuje ubezpieczenie NNW ogólne i ksero dostarcza pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk. Podczas praktyki student wypełnia dzienniczek praktyk. Po odbyciu praktyki student rozlicza praktykę i przedstawia wszystkie dokumenty pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk.

9. Studenci samodzielnie dokonują formalności związanych z organizacją praktyki, w razie wątpliwości kontaktują się z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk.

10. W przypadku niezrealizowania praktyki przez studenta, pełnomocnik dziekana ds. praktyk na pisemny wniosek studenta może ustalić indywidualny tryb jej realizacji, jednak nie może on kolidować z zajęciami dydaktycznymi i sesją egzaminacyjną (student składa oświadczenie).

11. Zrealizowanie praktyki zawodowej dla studentów niestacjonarnych odbywa się na tych samych zasadach jak stacjonarnych.

12. Warunkiem zrealizowania praktyki jest udokumentowanie, że wykonana praca pokrywa się ze studiowanym kierunkiem studiów (student w określonej instytucji musi wykonywać czynności o charakterze ekonomicznym).

13. Nadzór dydaktyczny nad grupą studentów odbywających praktyki sprawuje pełnomocnik dziekana ds. praktyk.

14. Zaliczenia praktyki dokonuje pełnomocnik dziekana ds. praktyk po dostarczeniu przez studenta wszystkich wymaganych dokumentów tj. porozumienia w sprawie praktyk (jeśli student sam wybierał instytucję), skierowania na praktykę, ubezpieczenia NNW ogólne na czas trwania praktyki, karty kompetencji praktykanta, dzienniczka praktyk.

15. Z odbytej praktyki zawodowej studenci powinni rozliczyć się w terminie 30 dni od ich zakończenia, jednak nie później niż do końca roku akademickiego tj. do 30 września.

16. Wszelkie spory rozwiązywane będą polubownie ze strony uczelni kolejno: pełnomocnik dziekana ds. praktyk, kierownik kierunku ekonomia, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, Prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Formy organizacji praktyk zawodowych - do wyboru studenta

1. Samodzielne zorganizowanie praktyki przez studenta i wskazanie Instytucji, która przyjmie studenta

2. Wyboru miejsca praktyk student dokonuje z listy instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U04 - praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej

EK1_U05 interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej

funkcjonowania

EK1_K02, wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych

potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące

realizacji określonego zadania

EK1_K04, potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się

przez całe życie

EK1_K05 potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać i pracować w

grupie, przyjmując w niej różne role

Opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 600 h (maksymalnie 8 godzin dziennie, nie więcej niż 40 godzin tygodniowo)

Metody i kryteria oceniania:

Studenta ocenia pracodawca wg. Oceny efektów praktykanta UKSW. Dokument do pobrania ze strony wydziałowej Instytutu ekonomii i finansów.

Rozumie i zna zasady i normy etyczne w pracy

Wykazuje przygotowanie pozwalające na podjęcie obowiązków na powierzonym stanowisku

Wykorzystuje zdobyte umiejętności w praktyce

Umiejętnie interpretuje procesy ekonomiczne w instytucji

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje niezbędne do realizacji zleconego zadania

Rozumie procesy gospodarcze zachodzące w miejscu pracy

Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych

Potrafi określać priorytety służące realizacji określonego zadania

Potrafi samodzielnie realizować powierzone zadania

Potrafi dostosować się do pracy w zespole

Wykazuje się kreatywnością

Przyjmuje różne role w zespole w którym pracuje

Ponosi odpowiedzialność za powierzone zadania

Wykazuje chęć zdobywania praktycznej wiedzy

Wykazuje chęć podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)