Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U07, EK1_K05

Wymagania wstępne:

Student powinien znać i rozumieć pojęcia o charakterze ekonomicznym

Skrócony opis:

Podstaw Marketingu są przedmiotem mającym na celu zapoznanie studentów z istotą marketingu, przekazanie wiedzy z zakresu metod i narzędzi oddziaływania na rynek. Nabycie umiejętności identyfikowania potrzeb konsumpcyjnych wśród uczestników rynku. Nabycie umiejętności przeprowadzania podstawowych analiz marketingowych, analiz otoczenia oraz wnętrza przedsiębiorstwa. Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia planu marketingowego dla przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności zastosowania instrumentów marketingowych, opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.

Pełny opis:

1. Istota i elementy marketingu. Zasady i funkcje marketingu. Rynek konsumenta a rynek przemysłowy.

2. Analiza możliwości rynkowych. Mechanizm równowagi rynku, elastyczność popytu i podaży, analiza dynamiki rynku, struktury rynku, chłonności rynku prognozy sprzedaży dla branży.

3. Analizy otoczenia dalszego Badania otoczenia bliższego. Istota, etapy, cele.

4. Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywców. Analiza rynku przedsiębiorstw i zachowań klientów instytucjonalnych

5. Badania marketingowe. Organizacja badań. Metody i techniki badawcze. Metody doboru próby. System informacji marketingowej, istota, funkcje, budowa.

6. Segmentacja rynku. Wybór rynków docelowych.

7. Produkt w koncepcji marketingu. Zarządzanie cyklem życia produktu.

8. Strategie promocji. Elementy promocji mix. Narzędzia. Kanały marketingowe.

9. Strategie cenowe przedsiębiorstwa. Strategie dystrybucji.

Strategie marketingowe. Strategie konkurencyjne. Różnicowanie i pozycjonowanie oferty marketingowej. Strategie na rynku globalnym

10. Oferta rynkowa. Strategia produktu i marki. Projektowanie usług i zarządzanie usługami.

11. Zarządzanie zintegrowaną komunikacją marketingową. Zarządzanie reklamą, public relations, marketingiem bezpośrednim oraz promocją sprzedaży. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w marketingu.

12. Planowanie marketingowe, budowa i funkcje planu marketingowego.

13. Zarządzanie całościowym programem marketingowym.

14. Zagadnienia etyki w działalności marketingowej.

15. Zaliczenie

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Warszawa 2017

2. Kotler P., Armstrong G., Marketing – wprowadzenie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Garbarski L. (red.), Marketing – koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.

4. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

5. T. Kramer, Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004

6. Michalski E. , Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017

7. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

9. Gędek M, Reklama, Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

10. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

11. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. wiedzy:

1. Znajomość marketingu jako działalności rynkowej, jego części składowych oraz pojęć i koncepcji marketingowych. Ich znaczenie i powiazania z reklamą. Wpływ marketing na jednostkę, społeczeństwo i podmioty rynkowe.

2. Wiedza dot. składowych strategicznego planowania marketingowego.

3. Znajomość otoczenia marketingowego.

4. Wiedza dot. najważniejszych zachowań konsumenckich oraz sposobów nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami.

5. Podstawowa znajomość pojęć marketing; marketing mix, promotion mix, determinantów skuteczności reklamy.

6. Dotycząca umiejscowienie reklamy w procesie komunikacji, związków z PR i sponsoringiem.

7. Znajomość technik perswazyjnych, budowy komunikatów reklamowych oddziaływania reklamy.

8. Znajomość głównych terminów i pojęć związanych z reklamą

9. Wiedza na temat kanałów komunikacji, mediów reklamowych, ich zalet i wad, form reklamowych

10. Znajomość podstawowych wskaźników stosowanych przy planowaniu mediów dla potrzeb kampanii reklamowej. Wiedza dotycząca badania odbioru reklamy

11. Znajomość najczęściej wykorzystywanych motywów, podmiotów, odwołań przekazu reklamowego.

12. Znajomość działań i procesów w marketingu internetowym.

B. umiejętności:

1. Oceny działań marketingowych i reklamowych.

2. Podstawowe przygotowania założeń strategicznego planowania marketingowego i definiowania otoczenia marketingowego.

3. Sposobów utrzymywania relacji z klientami.

4. Doboru narzędzi reklamy do formy przekazu i definiowania grupy docelowej.

5. Podstawowa umiejętność planowania, doboru środków i zespołu oraz przeprowadzenia kampanii reklamowej.

6. Tworzenia komunikatów reklamowych

C: kompetencji społecznych:

1. Aktywnego uczestniczenie w grupach społecznych w miejscu pracy, grupach

celowych/zadaniowych powoływanych do rozwiązywania problemów biznesowych.

2. Komunikacja z otoczeniem, formułowanie sądów i poglądów, a także argumentowanie w ich obronie.

3. Świadomość zachowań etycznych, nabycie odpowiedzialności za powierzone zadania w zakresie danej dyscypliny.

4. Zrozumienie mechanizmów działań współczesnego świata w obszarze mediów cyfrowych. Umiejętność dostosowywania swoich kompetencji do różnych obszarów (kontakt rzeczywisty, a cyfrowy), umiejętność ochrony swoich danych, świadomość śladów działalności w Internecie.

4ECTS

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - konserwatoria

25 godz. - praca własna - przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

25 godz. - projekt, referat

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia

5 godz. - udział w konsultacjach

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu podstaw marketingu oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych do poznania podstaw marketingu oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu zakresu podstaw marketingu oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie rozwiązywać zadania problemowe z zakresu podstaw marketingu, brał udział w zajęciach, będą aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Kryteria oceny końcowej

Zaliczenie na ocenę (test), na podstawie aktywności oraz wykonywanej przez studentów pracy w postaci rozwiązywania studium przypadków, przygotowania opracowań własnych (referatu) oraz zadań obowiązkowych i dodatkowych .

70% praca zaliczeniowa

20% praca studentów (projekt/referat/studium przypadku)

10% aktywność na zajęciach

METODY DYDAKTYCZNE:

Case study, dyskusja, prezentacja

sposoby weryfikacji efektów uczenia się

EK1_U07, EK1_K05 - praca zaliczeniowa, referat, projekt,

TRYB ZAJĘĆ: nauczanie stacjonarne.

% punktów – Ocena

0-50 – ndst.

51-60 – dost.

61-70 – dost. plus

71-80 – db.

81-90 – db. plus

91-100 – bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bartniczak
Prowadzący grup: Katarzyna Bartniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Literatura:

1. Kotler P, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

2. Harackiewicz T, Rydel M., Podstawy marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej, Łódź 2003

3. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

4. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2003

5. Olins W, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004

6. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

7. Veksner S, 100 idei, które zmieniły reklamę, Top Mark Centre, London 2015

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2005

9. Cialdini R, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008

10. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004

11. Jones J. Ph., Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

12. Kall J., Reklama, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

13. Barry P, Pomysł w reklamie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

14. Caples J, Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

15. Gędek M, Reklama, Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

16. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej,

Warszawa 2001

17. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002

18. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

19. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

20. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podstaw Marketingu są przedmiotem mającym na celu zapoznanie studentów z istotą marketingu, przekazanie wiedzy z zakresu metod i narzędzi oddziaływania na rynek. Nabycie umiejętności identyfikowania potrzeb konsumpcyjnych wśród uczestników rynku. Nabycie umiejętności przeprowadzania podstawowych analiz marketingowych, analiz otoczenia oraz wnętrza przedsiębiorstwa. Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia planu marketingowego dla przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności zastosowania instrumentów marketingowych, opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.

Pełny opis:

1. Istota i elementy marketingu. Zasady i funkcje marketingu. Rynek konsumenta a rynek przemysłowy.

2. Analiza możliwości rynkowych. Mechanizm równowagi rynku, elastyczność popytu i podaży, analiza dynamiki rynku, struktury rynku, chłonności rynku prognozy sprzedaży dla branży.

3. Analizy otoczenia dalszego Badania otoczenia bliższego. Istota, etapy, cele.

4. Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywców. Analiza rynku przedsiębiorstw i zachowań klientów instytucjonalnych

5. Badania marketingowe. Organizacja badań. Metody i techniki badawcze. Metody doboru próby. System informacji marketingowej, istota, funkcje, budowa.

6. Segmentacja rynku. Wybór rynków docelowych.

7. Produkt w koncepcji marketingu. Zarządzanie cyklem życia produktu.

8. Strategie promocji. Elementy promocji mix. Narzędzia. Kanały marketingowe.

9. Strategie cenowe przedsiębiorstwa. Strategie dystrybucji.

Strategie marketingowe. Strategie konkurencyjne. Różnicowanie i pozycjonowanie oferty marketingowej. Strategie na rynku globalnym

10. Oferta rynkowa. Strategia produktu i marki. Projektowanie usług i zarządzanie usługami.

11. Zarządzanie zintegrowaną komunikacją marketingową. Zarządzanie reklamą, public relations, marketingiem bezpośrednim oraz promocją sprzedaży. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w marketingu.

12. Planowanie marketingowe, budowa i funkcje planu marketingowego.

13. Zarządzanie całościowym programem marketingowym.

14. Zagadnienia etyki w działalności marketingowej.

15. Zaliczenie

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Warszawa 2017

2. Kotler P., Armstrong G., Marketing – wprowadzenie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Garbarski L. (red.), Marketing – koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.

4. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

5. T. Kramer, Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004

6. Michalski E. , Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017

7. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

9. Gędek M, Reklama, Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

10. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

11. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)