Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-RiSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U03, EK1_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw rachunkowości z elementami sprawozdawczości.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków. Odbywać się to będzie poprzez realizację materiału zagregowanego w 5 obszarach:

1. Organizacja rachunkowości bankowej.

2. Wzorcowy plan kont dla banków.

3. Aktywa i pasywa banku - bilans.

4. Koszty i przychody banku - rachunek zysków i strat.

5. Sprawozdawczość finansowa banku.

Literatura:

podstawowa:

E. Popowska, W. Wąsowski: Rachunkowość bankowa po zmianach. Difin, Warszawa.

Z. Miętki: Rachunkowość bankowa. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Poznań.

S. Miedziak: Rachunkowość bankowa. Difin. Warszawa.

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa.

D. Filip: Big Data – narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta, w: Ekonomia – Wroclaw Economic Review 21/3 (2015) Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2015, s. 39-53.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U03 - potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi

EK1_K05 - wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- zdobędzie wiedzę na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku.

- zdobędzie wiedzę o zasadach wyceny składników bilansowych banku.

- będzie potrafił ewidencjonować operacje bankowe.

- nabierze umiejętności umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Forma oceny: kolokwium zaliczeniowe.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_U03 - aktywność, praca pisemna

EK1_K05 - aktywność, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e3394a24dd14a239cfae43a913472ec%40thread.tacv2/conversations?groupId=cabb340a-04df-4c50-a7d2-eb8286dfbe4a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 3

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- własne studia literaturowe: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków. Odbywać się to będzie poprzez realizację materiału zagregowanego w 5 obszarach:

1. Organizacja rachunkowości bankowej.

2. Wzorcowy plan kont dla banków.

3. Aktywa i pasywa banku - bilans.

4. Koszty i przychody banku - rachunek zysków i strat.

5. Sprawozdawczość finansowa banku.

Literatura:

podstawowa:

E. Popowska, W. Wąsowski: Rachunkowość bankowa po zmianach. Difin, Warszawa.

Z. Miętki: Rachunkowość bankowa. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Poznań.

S. Miedziak: Rachunkowość bankowa. Difin. Warszawa.

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa.

D. Filip: Big Data – narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta, w: Ekonomia – Wroclaw Economic Review 21/3 (2015) Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2015, s. 39-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.