Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controlling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-CTR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Controlling
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia: EK1_W04, EK1_U08, EK1_K08

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z ekonomii i finansów pozyskana z wiadomości, Internetu oraz publikacji popularno-naukowych.

Pełny opis:

Controling to przedmiot na którym student poznaje istotę występowania procesów związanych z controlingiem. Podstawowy podział na controling strategiczny i operacyjny pozwala zrozumieć i poznać zadania każdego z nich oraz proces podejmowania decyzji. Istotnym elementem jest rozumienie potrzeby wprowadzania controlingu do przedsiębiorstwa (etapy, korzyści, cele, bariery).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Symbole efektów kształcenia: EK1_W04, EK1_U08, EK1_K08

Symbol efektów kształcenia: EK1_W04

opis efektu:

Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach

Symbol efektów kształcenia: EK1_U08

opis efektu:

Potrafi postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów służące procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji, przygotowanie do zaliczenia, uczestnictwo w zajęciach, dyskusje

Symbol efektów kształcenia: EK1_K08

opis efektu:

wykazuje zrozumienie podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki biznesu

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza danych z prezentacji, studia przypadków, współpraca w grupie i dyskusje

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe są podane w poszczególnych cyklach dydaktycznych

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z controlingiem. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk występujących na rynku, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z controlingiem. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z controlingiem. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z controlingiem. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z controlingiem. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z controlingiem. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

• zapoznanie z literaturą 30h - 1 pkt ECTS

• praca własna (np.: przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań domowych, przygotowanie do zaliczenia) 60h - 2 pkt ECTS


łącznie 120 h, 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)