Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia: EK1_W01


Symbol efektów kształcenia: EK1_W01

opis efektu:

podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie grupowych projektów,Efekty kształcenia ćwiczenia

Symbole efektów kształcenia: EK1_K04


Symbol efektów kształcenia: EK1_K04,

opis efektu: potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu


Symbol efektów kształcenia: EK1_U04,

opis efektu:

praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

rozwiązywanie zadań, przygotowanie do zaliczenia, dyskusje


Skrócony opis:

Ekonomia menedżerska jest połączeniem wiedzy z mikroekonomii, makroekonomii oraz zarządzania. Jest to analiza istotnych decyzji podejmowanych przez menedżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomistów wraz z interpretację otrzymanych wyników.

Literatura:

Podstawowa

1.Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia t. I i II, Wyd. PWN.

2.William F. Samuelson, Stephen G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, 2009, Warszawa.

3.D. Begg: Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

4.R.Varian Mikroekonomia kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2005

5.D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003

Uzupełniająca

6.M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Tex, Warszawa 2005.

7.B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2011

8.R. Milewski i E. Kwiatkowski; Podstawy ekonomii, Wyd. III zmienione; PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS

wykład

ECTS 2

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie do egzaminu 30h - 1 pkt ECTS

ćwiczenia

ECTS 4

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie danych do przeprowadzenia analizy wg różnorodnych kryteriów podziału w zależności od wybranego projektu 60h - 2 pkt ECTS

•opracowanie wyników wraz z rekomendacjami, wnioskami, krytyczną oceną projektu 30h -1 pkt ECTS

Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jak przebiega analiza wielofazowych procesów decyzyjnych

Jakie są kryteria podziału decyzji i po co się je stosuje.

Jakie instytucje są ściśle związane z przedsiębiorstwami

Jakie są ryzyka, zalety i wady związane z decyzjami menedżerskimi

2.Będzie umiał:

Dokonać oceny podejmowanych decyzji

Przeanalizować korzystne i niekorzystne warunki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady podejmowanych decyzji

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

Krytycznej oceny pojmowanych decyzji

Przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia analizy, oceny możliwości jej wykonania w rzeczywistości

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

wykład: wypowiedzi na platformie moodle na konkretne tematy w ściśle określonym czasie wg zasad opisanych na moodle, test końcowy z wykładów

ćwiczenia: zadania, wygłoszenie projektu

Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie i wygłoszenie projektu zgodnie z informacjami na moodle, wygłoszenie i dyskusja będzie na MS Teams i/lub podczas zajęć na uczelni.

Jeśli ktoś nie przygotuje projektu będzie odpowiadał ustnie z materiału z wykładów ćwiczeń i zadań realizowanych podczas zajęć na MS teams (zgodnie z sylabusem).

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomią menedżerską. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk występujących na rynku, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku , posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską . Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Jeśli ktoś nie będzie się wypowiadał, to może przystąpić do zaliczenia ustnego z tematyki zgodnej z sylabusem przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)