Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyk w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-AXXI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyk w XXI wieku
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawić słuchaczom znaczenie kultury antycznej we współczesnym świecie przez pryzmat sentencji: Latina vita memoriae est [Łacina jest życiem pamięci].

Zajęcia koncentrują się również wokół mitologii, identyfikacji źródeł do jej poznania oraz recepcji mitów w europejskim kręgu kulturowym w oparciu o teksty autorów klasycznych: Anakreonta, Teokryta, Owidiusza.

Pełny opis:

Istotą wykładu jest nie tylko przedstawienie mitów ale przede wszystkim ich recepcja w kulturze: odniesienie do literatury, sztuki, muzyki. Mity stanowią inspirację dla wielu twórców, uświadamiają nam przynależność do kręgu cywilizacji antycznej. Student zrozumie, że mit ukazuje złożoną naturę człowieka, jego cechy ponadczasowe np.: pychę - Niobe, chciwość - Midas, gniew - Achilles etc.

Student pozna pojęcie: kod kulturowy, który ma charakter uniwersalny i jest zrozumiały niemal na całym świecie, gdziekolwiek dotarło dziedzictwo tradycji antycznej. Student pozna liczne związki frazeologiczne powstałe na bazie mitów, które nieustająco są obecne we współczesnym świecie, w każdej dziedzinie życia człowieka, dzieła współczesnych twórców odwołujące się do mitologii, np. Igor Mitoraj.

Wykażę, że znajomość świata starożytnego to nie tylko nieodzowny element edukacji każdego człowieka ale postaram się również uświadomić uczestnikom zajęć, że zapominając o antyku zapominamy o naszej tożsamości i niszczymy fundamenty cywilizacji.

Uczestnicy wykładu zapoznają się również z etymologią słów pochodzenia łacińskiego i greckiego, leksyką, latynizmami, siglami, sentencjami i frazeologią proweniencji antycznej.

Literatura:

1. Grimal P., „Słownik mitologii greckiej i rzymskiej", Wrocław 1987

2. Kopaliński W., „Słownik mitów i tradycji kultury", Warszawa 1993

4. Hermann M. „O łacinie tylko dobrze", Kraków 2014

5. Landowski Z. Woś K., „Słownik cytatów łacińskich", Kraków 2002

6. Stabryła S. „Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu", PWN 2007

7. Curtius E. R. „Literatura europejska i łacińskie średniowiecze", Universtas, Kraków, 1997.

8. Owidiusz „Metamorfozy", Wrocław 1995

9. Apollodor „Biblioteka opowieści mitycznych", Wrocław 2018

10. Marciniak K. „Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem” , Warszawa, 2020

Metody i kryteria oceniania:

Forma zajęć:

wykład informacyjny, zadania edukacyjne

prezentacja multimedialna mająca na celu przedstawienie w formie graficznej omawianych zagadnień

Zaliczenie:

Student/ka przygotowuje referat na wybrany temat z puli tematów zaproponowanych przez wykładowcę

Konwersatorium kończy się zaliczeniem w formie pisemnej na platformie Moodle, test wyboru (prawd/fałsz). Obowiązuje materiał zaprezentowany na zajęciach.

ocena dst. - 60%

ocena db. - 80%

ocena bdb. - 95%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 10 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawić słuchaczom znaczenie kultury antycznej we współczesnym świecie przez pryzmat sentencji: Latina vita memoriae est [Łacina jest życiem pamięci].

Zajęcia koncentrują się również wokół mitologii, identyfikacji źródeł do jej poznania oraz recepcji mitów w europejskim kręgu kulturowym w oparciu o teksty autorów klasycznych: Anakreonta, Teokryta, Owidiusza.

Pełny opis:

Istotą wykładu jest nie tylko przedstawienie mitów ale przede wszystkim ich recepcja w kulturze: odniesienie do literatury, sztuki, muzyki. Mity stanowią inspirację dla wielu twórców, uświadamiają nam przynależność do kręgu cywilizacji antycznej. Student zrozumie, że mit ukazuje złożoną naturę człowieka, jego cechy ponadczasowe np.: pychę - Niobe, chciwość - Midas, gniew - Achilles etc.

Student pozna pojęcie: kod kulturowy, który ma charakter uniwersalny i jest zrozumiały niemal na całym świecie, gdziekolwiek dotarło dziedzictwo tradycji antycznej. Student pozna liczne związki frazeologiczne powstałe na bazie mitów, które nieustająco są obecne we współczesnym świecie, w każdej dziedzinie życia człowieka, dzieła współczesnych twórców odwołujące się do mitologii, np. Igor Mitoraj.

Wykażę, że znajomość świata starożytnego to nie tylko nieodzowny element edukacji każdego człowieka ale postaram się również uświadomić uczestnikom zajęć, że zapominając o antyku zapominamy o naszej tożsamości i niszczymy fundamenty cywilizacji.

Uczestnicy wykładu zapoznają się również z etymologią słów pochodzenia łacińskiego i greckiego, leksyką, latynizmami, siglami, sentencjami i frazeologią proweniencji antycznej.

Literatura:

1. Grimal P., „Słownik mitologii greckiej i rzymskiej", Wrocław 1987

2. Kopaliński W., „Słownik mitów i tradycji kultury", Warszawa 1993

4. Hermann M. „O łacinie tylko dobrze", Kraków 2014

5. Landowski Z. Woś K., „Słownik cytatów łacińskich", Kraków 2002

6. Stabryła S. „Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu", PWN 2007

7. Curtius E. R. „Literatura europejska i łacińskie średniowiecze", Universtas, Kraków, 1997.

8. Owidiusz „Metamorfozy", Wrocław 1995

9. Apollodor „Biblioteka opowieści mitycznych", Wrocław 2018

10. Marciniak K. „Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem” , Warszawa, 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)