Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-EkP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia: EM2_U04, EM2_W06


Symbol efektów kształcenia: EM2_U04

opis efektu:

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)


Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji i przygotowanie do zaliczenia, uczestnictwo w zajęciach


Symbol efektów kształcenia: EM2_W06

opis efektu:

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku studiów oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań


Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach, dyskusje na zajęciachSkrócony opis:

Ekonomika przedsiębiorstw zajmuje się przede wszystkim, zjawiskami następującymi wewnątrz instytucji oraz między instytucjami. Bada zarówno stosunki między poszczególnymi jednostkami wewnątrz w obrębie złożonego przedsiębiorstwa, między przedsiębiorstwami składającymi się na całe zgrupowania przedsiębiorstw jak i między instytucjami występującymi na rynku, a także bada warunki, jakie zapewniają instytucją rozwój. Zatem ma na celu przeanalizować i rozpoznać prawidłowości i współzależności aby rozwinąć zasady postępowania i opracować najlepsze możliwe rozwiązania dla przedsiębiorstwa.

Literatura:

Źelichowska Monika, Ekonomika Przedsiębiorstw, Gliwice 2013

T.L Wąski (red) Ekonomika przedsiębiorstwa praca zbiorowa, 2010 Tom 1 i 2.

J. Engelhardt, Ekonomika przedsiębiorstw praca zbiorowa, CeDeWu, 2011

Uzupełniająca

Guzera Krystyna, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, cz.1,2,3

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Podział ECTS: 2

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•praca własna (np.: przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań domowych) 15 h - 0,5 pkt ECTS

•studiowanie literatury 15h - 0,5 pkt ECTS

Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jakie co to jest próg rentowności, margines bezpieczeństwa działania,

po co przeprowadza się analizę wrażliwości czy wyznacza się wielkości graniczne

jak obliczać oprocentowania lokat i kredytów bankowych

Jakie są kryteria podziału przedsiębiorstw i po co się je stosuje

Jakie są ryzyka, zalety i wady występujące w przedsiębiorstwach

2.Będzie umiał:

obliczać próg rentowności, margines bezpieczeństwa działania, przeprowadzić analizę wrażliwości, wyznaczać wielkości graniczne i obliczać oprocentowania lokat i kredytów bankowych

Zwrócić uwagę na niekorzystne zapisy w umowach

Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady ryzyka występującego w przedsiębiorstwach

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy występujące w przedsiębiorstwach

3.Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

pracy w zespole podczas przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy zebranego materiału

krytycznej oceny innych prac

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na konwersatorium. Możliwa jest nieobecność na jednych zajęciach w całym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia umieszczone poniżej dla poszczególnego cyklu przedmiotu.

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomiką przedsiębiorstw. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk dotyczących sektora przedsiębiorstw, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.