Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka klasyczna we współczesnym społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-RKWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka klasyczna we współczesnym społeczeństwie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W01/ P7U_W

EM2_W08/ P7S_WG

Skrócony opis:

Student w pogłębionym stopniu zapoznaje się z retoryką jako sztuką perswazji zarówno z teoriami retoryki, jak i społeczną praktyką oratorską. Poznaje wzorce antyczne w kontekście ich aktualności, rozwoju i transformacji, jakiej ulegały wraz z nowymi potrzebami perswazyjnej komunikacji językowej.

Pełny opis:

Współczesna retoryka jako istotne narzędzie komunikacji ma swoje korzenie w retoryce starożytnej funkcjonującej w kulturze Basenu Morza Śródziemnego. Celem wykładu jest zapoznanie studenta w pogłębionym stopniu z retoryką jako sztuką perswazji w jej dynamicznym ujęciu: z teoriami retoryki i społeczną praktyką oratorską, które formowały nowe ujęcia teoretyczne, co z kolei generowało nowe zastosowania praktyczne retoryki, które funkcjonują w przestrzeni i dyskursie społecznym także we współczesnej kulturze. Tradycje retoryki zostaną poddane ocenie, aby ukazać ich aktualność, rozwój, zanikanie niektórych oraz ich stymulujący wpływ na współczesne tendencje i rozwiązania retoryki w ramach teorii komunikacji oraz piśmiennictwie i literaturze.

Literatura:

Obowiązkowa:

M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, Pamiętnik Literacki 68/2 (1977) 219-250.

M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Ćwiczenia z retoryki, PWN, Warszawa 2012.

A. Budzyńska-Gaca, Współczesna genologia retoryczna wobec tradycji klasycznej – wybrane zagadnienia, w: Dialog z Tradycją. Tom VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. M. Puda-Blokesz i M. Ryszka-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, 138-163.

R. Volkmann, Zarys historii retoryki, Warszawa 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent w pogłębionym stopniu zna w ujęciu historycznym teorie dotyczące retoryki jako narzędzia komunikacji, rozumie wpływ antycznych tradycji retorycznych na współczesne sposoby posługiwania się perswazją.

Absolwent ma pogłębioną świadomość wpływu jednostki na kształtowanie kultury społeczeństw poprzez współuczestniczenie i przekazywanie wzorców i tradycji retorycznych będących istotną częścią współczesnej kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy weryfikowane są podczas końcowego kolokwium ustnego.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna w pełni terminologię stosowaną w opisie i teoriach retorycznych i posługuje się nią poprawnie w dyskusji, potrafi wyjaśnić różnice znaczeniowe terminów, zna i wyjaśnia przyczyny wielości terminologicznej,

- zna i charakteryzuje główne etapy rozwoju praktyki retorycznej, opisuje szczegółowo cechy retoryki poszczególnych okresów oraz krytycznie ocenia zachodzące zmiany,

- zna i opisuje ujęcia teoretyczne, zna głównych teoretyków retoryki i ich najważniejsze dzieła,

- zna i szczegółowo wyjaśnia związki pomiędzy starożytnymi teoriami a współczesnymi zastosowaniami retoryki w przestrzeni publicznej.

Na ocenę dobrą student:

- zna terminologię stosowaną w retoryce i potrafi poprawnie jej używać we własnych wypowiedziach, potrafi podać i wyjaśnić powody wielości terminologicznej,

- zna i potrafi opisać poszczególne etapy z historii retoryki,

- wymienia i opisuje teorie retoryczne, najważniejszych teoretyków retoryki i ich dzieła,

- zna związki między starożytnymi teoriami i praktykami retorycznymi a współczesnymi zastosowaniami retoryki i potrafi wyjaśnić zachodzące kontynuacje, podobieństwa i różnice.

Na ocenę dostateczną student:

- zna terminologię stosowaną w retoryce i potrafi poprawnie jej używać we własnych wypowiedziach,

- zna i potrafi wymienić poszczególne etapy z historii retoryki,

- wymienia i opisuje główne teorie retoryczne, najważniejszych teoretyków retoryki i ich dzieła,

- zna związki między starożytnymi teoriami i praktykami retorycznymi a współczesnymi zastosowaniami retoryki.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta

aktywny udział w zajęciach – 16 godzin – 1 ECTS

przygotowanie do zajęć – lektura tekstów – 20 godzin -2 ECTS

przygotowanie do kolokwium końcowego – 30 godzin – 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)