Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane filozoficzne koncepcje nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-WFKN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane filozoficzne koncepcje nauki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość podstawowych pojęć filozoficznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z głównymi ideami i stanowiskami w zakresie współczesnej filozofii nauki, poprzez lekturę analizę i dyskusję tekstów wybranych filozofów ważnych dla filozofii nauki. W trakcie wykładu student uzyskuje ogólną wiedzę z tej dziedziny i przygotowuje się do samodzielnego formułowania problemów dotyczących rozumienia nauki i jej metod oraz dostrzegania problemów epistemologicznych i metodologicznych współczesnej nauki oraz stawiania pytań, formułowania i argumentacji własnego stanowiska

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej filozofii nauki jak i podstawowymi stanowiskami w tej dziedzinie. Dziedzina ta rozwijała się ostatnio bardzo dynamicznie, szczególnie od połowy ubiegłego wieku, dostarczając wielu nowych idei odnośnie rozumienia nauki, jej poznawczego statusu i właściwych dla niej metod formułowania oraz uzasadniania teorii naukowych. W okresie tym zyskały na sile nie tylko pytania o podstawowe metody poznawcze właściwe dla nauk empirycznych ale też postawione zostały na nowo kwestie fundamentalne odnośnie natury wiedzy naukowej i jej statusu logicznego, realizmu itp. Studenci zapoznają się z teoriami nauki rozwijanymi w pozytywizmie logicznym a także falsyfikacjonizmem Poppera, koncepcjami T. Kuhna i I. Lakatosa. Na tej podstawie, przedmiotem analizy będą takie kwestie, jak zagadnienie statusu poznawczego teorii naukowych, struktura teorii naukowych i ich status metodologiczny rola doświadczenia w poznaniu naukowym. Oczekuje się, zapoznanie się studentów z problematyką filozofii nauki, która zaowocuje odpowiednio pogłębionym warsztatem metodologicznym w ich własnej przyszłej pracy badawczej.

Literatura:

Literatura:

1. A. Grobler, Metodologia Nauk

2. W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana.

3. Carl Gustaw Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, tłum. B. Stanosz, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001; rozdział: "Badanie naukowe; pomysł i test" s.11-42

4. Karl Popper, Logika odkrycia naukowego , rozdział 1 Przegląd niektórych problemów podstawowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 21-42

5. Thomas Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, , Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, rozdział drugi -"Droga do nauki normalnej" s. 33-52,

6. Imre Lakatos, "Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych" Fragmenty,

7. Ian Hacking, Eksperymentowanie a realizm naukowy; w M. Kotowski (red.) Spór o realizm naukowy, Oficyna naukowa PFF, Wrocław 2018, s 67-89

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie metody interpretacji tekstu filozoficznego oraz idee i argumenty głównych autorów podejmujących współczesne kwestie filozofii nauki na podstawie samodzielnej lektury i analizy wybranych fragmentów ich dzieł. Zna też i rozumie podstawowe strategie badawcze i argumentacyjne przyjmowane w omawianych pracach z zakresu filozofii nauki.

W wyniku nabytej wiedzy student zna i rozumie ogólne zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych odnośnie nauki a zmianami w kulturze i społeczeństwie.

Student potrafi stosować terminologię filozoficzną z zakresu filozofii nauki, potrafi przytaczać i analizować główne tezy w dyskusji wokół problemów filozofii nauki jak również dostrzegać związki miedzy nimi, a także relacje pomiędzy podstawowymi tezami filozofii nauki a społecznym odbiorem nauki. Potrafi formułować w mowie i piśmie problemy filozoficzne i oraz stawiać własne tezy.

Jest kompetentny do analizy nowych idei oraz oceny dostępnych argumentów i weryfikacji własnej opinii w ich kontekście.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na zaliczenie wystawiana jest na podstawie przygotowanej pisemnej pracy semestralnej w postaci eseju na wybrany przez studenta temat ze wskazanej listy i zaliczenia ustnego w formie odpowiedzi dotyczącej przygotowanej pracy i ogólnej wiedzy z zakresu wykładu. Ocena odzwierciedla znajomości zagadnień prezentowanych na wykładzie oraz znajomość literatury dotyczącej jednego z prezentowanych na wykładzie stanowisk wybranej indywidualnie przez studenta ze wskazanego zakresu.

Wkład w ocenę ostateczną ma 75% ocena z eseju 25% ocena z rozmowy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 10 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska
Prowadzący grup: Janina Buczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z głównymi ideami i stanowiskami w zakresie współczesnej filozofii nauki, poprzez lekturę analizę i dyskusję tekstów wybranych filozofów ważnych dla filozofii nauki. W trakcie wykładu student uzyskuje ogólną wiedzę z tej dziedziny i przygotowuje się do samodzielnego formułowania problemów dotyczących rozumienia nauki i jej metod oraz dostrzegania problemów epistemologicznych i metodologicznych współczesnej nauki oraz stawiania pytań, formułowania i argumentacji własnego stanowiska

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej filozofii nauki jak i podstawowymi stanowiskami w tej dziedzinie. Dziedzina ta rozwijała się ostatnio bardzo dynamicznie, szczególnie od połowy ubiegłego wieku, dostarczając wielu nowych idei odnośnie rozumienia nauki, jej poznawczego statusu i właściwych dla niej metod formułowania oraz uzasadniania teorii naukowych. W okresie tym zyskały na sile nie tylko pytania o podstawowe metody poznawcze właściwe dla nauk empirycznych ale też postawione zostały na nowo kwestie fundamentalne odnośnie natury wiedzy naukowej i jej statusu logicznego, realizmu itp. Studenci zapoznają się z teoriami nauki rozwijanymi w pozytywizmie logicznym a także falsyfikacjonizmem Poppera, koncepcjami T. Kuhna i I. Lakatosa. Na tej podstawie, przedmiotem analizy będą takie kwestie, jak zagadnienie statusu poznawczego teorii naukowych, struktura teorii naukowych i ich status metodologiczny rola doświadczenia w poznaniu naukowym. Oczekuje się, zapoznanie się studentów z problematyką filozofii nauki, która zaowocuje odpowiednio pogłębionym warsztatem metodologicznym w ich własnej przyszłej pracy badawczej.

Literatura:

Literatura:

1. A. Grobler, Metodologia Nauk

2. W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana.

3. Carl Gustaw Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, tłum. B. Stanosz, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001; rozdział: "Badanie naukowe; pomysł i test" s.11-42

4. Karl Popper, Logika odkrycia naukowego , rozdział 1 Przegląd niektórych problemów podstawowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 21-42

5. Thomas Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, , Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, rozdział drugi -"Droga do nauki normalnej" s. 33-52,

6. Imre Lakatos, "Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych" Fragmenty,

7. Ian Hacking, Eksperymentowanie a realizm naukowy; w M. Kotowski (red.) Spór o realizm naukowy, Oficyna naukowa PFF, Wrocław 2018, s 67-89

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)