Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-ZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W03, EM2_W04

Skrócony opis:

Pojęcie zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne. Implementacja strategii.

Pełny opis:

1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie.

2. Myślenie strategiczne w działaniu.

3. Koncepcja strategicznego zarządzania.

4. Rodzaje strategii.

5. Analiza strategiczna.

6. Rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami sektora.

7. Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa.

8. Analiza SWOT.

9. System Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników, Strategiczna Karta Wyników).

10. Analiza SPACE (Strategic Position and Action Evaluation).

Literatura:

1. Maria Romanowska: Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa 1996 (CIM)

2. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2000 (PWE)

3. Krzysztof Obłój: Strategia organizacji, Warszawa 1999 (PWE)

4. Józef Penc: Strategiczny system zarządzania, Warszawa 2001 (Placet)

5. Rafał Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, Koncepcje, metody, Wrocław 1999 (AE)

6. W. Bień, B. Dobiegała-Korona,…: Skuteczne strategie, Warszawa 1997 (CIM)

7. Adam Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Karków 2002 (PWN)

8. Michael E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, Warszawa 1999 (PWE)

9. Doskonalenie strategii, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion 2006

10. Zdzisław Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

11. Jerzy Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

12. Bogdan Gliński, Bolesław Kuc, Hanna Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000

13. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Rozszerzenie wiedzy z wykładów w procesie samokształcenia - 14 godz.

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Łącznie: 50 godz. / 25 = 2

Absolwent powinien znać i rozumieć:

- w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania strategicznego,

- główne trendy rozwojowe nauk o zarządzaniu i jakości, a także praktyki w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zrealizowanie zadania projektowego związanego z zarządzaniem strategicznym.

2. Egzamin ustny obejmujący obronę przygotowanego projektu, a także podstawowe elementy z zakresu teorii zarządzania strategicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)