Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK2_W04,

EK2_U04

Wymagania wstępne:

Umieć: poprawnie pisać, czytać ze zrozumieniem, logicznie myśleć i argumentować przedstawiane poglądy.

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej i gospodarki światowej.

Pełny opis:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina nauki. światowy system gospodarczy i jego podmioty - 2 godz. wykład

1.1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

1.2. Pojęcie i charakter światowego systemu gospodarczego

1.3.Podmioty światowego systemu gospodarczego

2.Międzynarodowy podział pracy i jego podstawowe teorie – 2 godz. wykład

2.1.Istota i przesłanki międzynarodowego podziału pracy

2.2. Rys historyczny kształtowania się teorii międzynarodowego podziału pracy

2.3. Charakterystyka podstawowych teorii międzynarodowego podziału pracy

2.4.Istota współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy

3. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna - 2 godz. wykład

3.1. Istota zagranicznej polityki ekonomicznej

3.2. Istota międzynarodowej polityki ekonomicznej

3.3. Opcje zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej

4.Rynki międzynarodowe. Międzynarodowy handel towarami i usługami. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji oraz czynników przyrodniczych i ekologicznych - 2 godz. wykład

4.1. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego

4.2. Międzynarodowy handel towarami i usługami

4.3.Istota, zakres i charakter międzynarodowych czynników produkcji

5. Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe – istota i ewolucja – 2 godz. wykład

5.1. Pojęcie, zakres i charakter finansów międzynarodowych

5.2. Istota międzynarodowego systemu walutowego

5.3. Rodzaje międzynarodowych systemów walutowych

5.4. Regionalne systemy walutowe

4. Pieniądz światowy i kursy walutowe. Bilans płatniczy państwa - 2 godz. wykład

6.1.Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie

6.2. Polityka kursu walutowego. Dewaluacja i rewaluacja. Deprecjacja i aprecjacja

6.3. Istota i pojęcie bilansu płatniczego

7. Międzynarodowa integracja gospodarcza – 2 godz. wykład

7.1. Istota integracji gospodarczej

7.2. Cele, przesłanki i przyczyny oraz warunki międzynarodowej integracji gospodarczej

7.3. Mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej

7.4. Modele międzynarodowej i ponadnarodowej integracji gospodarczej

7.5. Formy międzynarodowej integracji gospodarczej

8. Globalne problemy rozwojowe współczesnej gospodarki światowej – 2 godz. wykład

8.1. Istota, charakterystyka, uwarunkowania i efekty globalizacji

8.2. Główne problemy rozwojowe współczesnego świata

8.2.1. Sytuacja ludnościowa świata

8.2.2. Sytuacja epidemiczna

8.2.3. Stan zasobów naturalnych

8.2.4. Zagrożenia środowiska przyrodniczego

8.2.5. Sytuacja żywnościowa świata

8.2.6. Światowe zadłużenie

8.2.7. Postęp cywilizacyjny

8.2.8. Zderzenie kultur i cywilizacji

8.3. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny

Literatura:

A. Literatura obowiązkowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, PWE, Warszawa 2012

2. M.Obstfeld, P.R.Krugman, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom 1, Warszawa 2007; Tom 2, Warszawa 2015

3. J.Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010

4. Z.Stachowiak, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, AON, Warszawa 2004

5. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

B.Literatura uzupełniająca:

1. S.Flejterski, P.T.Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003

2. 2. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009

3. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, redakcja J.Baylis, S.Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008

4. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, redakcja naukowa J.Dudziński i H.Nakonieczna-Kisiel, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2005

5. T.Rynarzewski, A.Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006

6. J.Sołdaczuk, J.Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001

1

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych na poziomie podstawowym

EK1_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

EK1_W11 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

1.Na czym polegają międzynarodowe transakcje gospodarcze

2.Na czym polegają zjawiska i procesy zachodzące w obszarze polityki międzynarodowej

3.Jakie występują modele, ich cele i założenia

4.Jaki wpływ ma ekonomia międzynarodowa na polską gospodarkę

2.Będzie umiał:

1.Wykorzystywać koncepcje teoretyczne w celu zrozumienia rynku międzynarodowego

2.Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

3. Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

1. Współpracy w grupie

2. Przygotowania prezentacji i zaprezentowania jej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Pojęcie, wymiary, obszar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

2. Pojęcie gospodarki światowej – istota, definicje, podziały według różnych kryteriów.

3. Struktura podmiotowa gospodarki światowej (gospodarki krajowe, ugrupowania regionalne, przedsiębiorstwa międzynarodowe i międzynarodowe organizacje gospodarcze) – ich istota i charakterystyka.

4. Istota, czynniki oraz charakter kształtowania międzynarodowego podziału pracy.

5. Podstawowe tradycyjne teorie międzynarodowego podziału pracy.

6. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy.

7. Pojęcie – istota, cele, środki i narzędzia zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.

8. Istota, przesłanki i efekty handlu towarami (dobrami) i usługami.

8. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników produkcji (kapitału, technologii, siły roboczej).

10. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych i ekologicznych.

11. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego – problemy kształtowania cen oraz rozliczeń.

12. Istota i zakres finansów międzynarodowych.

13. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie oraz relacje wymienne (kursy walutowe, rynek walutiwy, polityka kursowa)

14. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe

15. Regionalne systemy walutowe

16. Bilans płatniczy państwa – istota, warunki i polityka kształtowania/

17. Istota, cele, przesłanki, warunki, mechanizmy, rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

18. Rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

19. Globalne problemy, tendencje i zagrożenia rozwojowe współczesnego świata.

20. konkurencyjność gospodarek narodowych we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej i gospodarki światowej.

Pełny opis:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina nauki. światowy system gospodarczy i jego podmioty - 2 godz. wykład

1.1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

1.2. Pojęcie i charakter światowego systemu gospodarczego

1.3.Podmioty światowego systemu gospodarczego

2.Międzynarodowy podział pracy i jego podstawowe teorie – 2 godz. wykład

2.1.Istota i przesłanki międzynarodowego podziału pracy

2.2. Rys historyczny kształtowania się teorii międzynarodowego podziału pracy

2.3. Charakterystyka podstawowych teorii międzynarodowego podziału pracy

2.4.Istota współczesnych teorii międzynarodowego podziału pracy

3. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna - 2 godz. wykład

3.1. Istota zagranicznej polityki ekonomicznej

3.2. Istota międzynarodowej polityki ekonomicznej

3.3. Opcje zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej

4.Rynki międzynarodowe. Międzynarodowy handel towarami i usługami. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji oraz czynników przyrodniczych i ekologicznych - 2 godz. wykład

4.1. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego

4.2. Międzynarodowy handel towarami i usługami

4.3.Istota, zakres i charakter międzynarodowych czynników produkcji

5. Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe – istota i ewolucja – 2 godz. wykład

5.1. Pojęcie, zakres i charakter finansów międzynarodowych

5.2. Istota międzynarodowego systemu walutowego

5.3. Rodzaje międzynarodowych systemów walutowych

5.4. Regionalne systemy walutowe

4. Pieniądz światowy i kursy walutowe. Bilans płatniczy państwa - 2 godz. wykład

6.1.Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie

6.2. Polityka kursu walutowego. Dewaluacja i rewaluacja. Deprecjacja i aprecjacja

6.3. Istota i pojęcie bilansu płatniczego

7. Międzynarodowa integracja gospodarcza – 2 godz. wykład

7.1. Istota integracji gospodarczej

7.2. Cele, przesłanki i przyczyny oraz warunki międzynarodowej integracji gospodarczej

7.3. Mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej

7.4. Modele międzynarodowej i ponadnarodowej integracji gospodarczej

7.5. Formy międzynarodowej integracji gospodarczej

8. Globalne problemy rozwojowe współczesnej gospodarki światowej – 2 godz. wykład

8.1. Istota, charakterystyka, uwarunkowania i efekty globalizacji

8.2. Główne problemy rozwojowe współczesnego świata

8.2.1. Sytuacja ludnościowa świata

8.2.2. Sytuacja epidemiczna

8.2.3. Stan zasobów naturalnych

8.2.4. Zagrożenia środowiska przyrodniczego

8.2.5. Sytuacja żywnościowa świata

8.2.6. Światowe zadłużenie

8.2.7. Postęp cywilizacyjny

8.2.8. Zderzenie kultur i cywilizacji

8.3. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny

Literatura:

A. Literatura obowiązkowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, PWE, Warszawa 2012

2. M.Obstfeld, P.R.Krugman, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom 1, Warszawa 2007; Tom 2, Warszawa 2015

3. J.Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010

4. Z.Stachowiak, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, AON, Warszawa 2004

5. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

B.Literatura uzupełniająca:

1. S.Flejterski, P.T.Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003

2. 2. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009

3. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, redakcja J.Baylis, S.Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008

4. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, redakcja naukowa J.Dudziński i H.Nakonieczna-Kisiel, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2005

5. T.Rynarzewski, A.Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006

6. J.Sołdaczuk, J.Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001

1

Wymagania wstępne:

Pełne informacje i wymagania w ogólnym sylabusie.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Pojęcie, wymiary, obszar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

2. Pojęcie gospodarki światowej – istota, definicje, podziały według różnych kryteriów.

3. Struktura podmiotowa gospodarki światowej (gospodarki krajowe, ugrupowania regionalne, przedsiębiorstwa międzynarodowe i międzynarodowe organizacje gospodarcze) – ich istota i charakterystyka.

4. Istota, czynniki oraz charakter kształtowania międzynarodowego podziału pracy.

5. Podstawowe tradycyjne teorie międzynarodowego podziału pracy.

6. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy.

7. Pojęcie – istota, cele, środki i narzędzia zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.

8. Istota, przesłanki i efekty handlu towarami (dobrami) i usługami.

8. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników produkcji (kapitału, technologii, siły roboczej).

10. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych i ekologicznych.

11. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego – problemy kształtowania cen oraz rozliczeń.

12. Istota i zakres finansów międzynarodowych.

13. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie oraz relacje wymienne (kursy walutowe, rynek walutiwy, polityka kursowa)

14. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe

15. Regionalne systemy walutowe

16. Bilans płatniczy państwa – istota, warunki i polityka kształtowania/

17. Istota, cele, przesłanki, warunki, mechanizmy, rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

18. Rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

19. Globalne problemy, tendencje i zagrożenia rozwojowe współczesnego świata.

20. konkurencyjność gospodarek narodowych we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.