Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-Makro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A8fc5abdc6c3c409cb718aa24198c72b3%40thread.tacv2/1646408152079?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%22b1805b09-3646-4171-8daf-b87df8787cea%22%7D
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, EK1_W09

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U08, EK1_U04


Wymagania wstępne:

Umieć: poprawnie pisać; czytać ze zrozumieniem, logicznie myśleć i argumentować prezentowane poglądy.

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty makroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali makroekonomicznej.

Pełny opis:

1. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów. Reprodukcja gospodarcza – 2 godz. wykł.

1.1.Teoria makroekonomii

1.1.1. Pojęcie i istota makroekonomii

1.1.2. Płaszczyzny identyfikacji makroekonomii

1.1.3. Analiza makroekonomiczna i jej interpretacja

1.2. Praktyka makroekonomiczna

1.2.1. Pojęcie i zakres praktyki gospodarczej

1.2.2. Zarys podstawowych współzależności praktyki makroekonomicznej

1.2.3. Uwarunkowania i współzależności praktyki makrogospodarczej

1.3. Istota, charakter, rodzaje i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

1.3.1.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

1.3.2. Polityka makroekonomiczna a podstawowe problemy makroekonomiczne

1.4..Istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej .

1.4.1.Reprodukcja gospodarcza w wymiarze makroekonomicznym /pojęcie, uwarunkowania, rodzaje/

1.4.2.Charakterystyka elementów składowych reprodukcji gospodarczej

1.4.3. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi

2. Podstawowe problemy makrogospodarki i uwarunkowania jej funkcjonowania. Istota i rodzaje polityk makroekonomicznych (2godz. ćwicz.)

2.1. Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej

2.1.1.Istota i charakter gospodarki narodowej jako podmiotu makrogospodarczego

2.1.2.Istota i charakter gospodarki narodowej jako obszaru praktyki makroekonomicznej

2.1.3.Gospodarka narodowa wobec wstrząsów gospodarczych i niepokojów społecznych

2.2..Istota, rodzaje, charakter i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

2.2.1.Istota i charakter polityki makroekonomicznej

2.2.2.Uwarunkowania polityki makroekonomicznej /wewnętrzne, zewnętrzne.

2.3.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej /fiskalna, monetarna, dochodowa, zagraniczna polityka ekonomiczna/

3. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym - 2 godz. wykł.

3.1.Istota rynku pracy

3.1.1.Popytowa strona rynku pracy

3.1.2.Podażowa strona rynku pracy

3.2. Istota siły roboczej

3.2.1.Aktywni zawodowo

3.2.1.1.Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny /pojęcie, uwarunkowania, struktura, zasoby/

3.2.1.2. Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny /istota, rodzaje, mierniki/

3.2.2. Bierni zawodowo

3.3.Zatrudnienie i bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

3.3.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

3.3.2. Bezrobocie a płace

3.4. Polityka państwa na rynku pracy

3.4.1. Aktywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

3.4.2. Pasywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

4. Zatrudnienie i bezrobocie jako problemy makroekonomiczne - 2 godz. ćwicz.

4.1.Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny

4.1.1.Pojęcie zatrudnienia /istota, uwarunkowania, struktura/

4.1.2.Teoretyczne ujęcie zatrudnienia

4.1.2.1.Klasyczne postrzeganie zatrudnienia

4.1.2.Keynesowskie ujęcie zatrudnienia

4.1.3.Instytucjonalne postrzeganie zatrudnienia

4.2.Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny

4.2.1. Pojęcie bezrobocie /istota, rodzaje, mierniki/

4.2.2. Bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

4.2.2.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

4.2.2. 2.Bezrobocie a płace

4.2.3.Teoretyczne ujęcie bezrobocia /przedklasyczne, klasyczne, neoklasyczne/

5. Inflacja – jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

5.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

5.1.1.Pojęcie inflacji

5.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

5.1.3. Mierniki inflacji

5.1.4. Skutki inflacji

5.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

5.2.1.Inflacja a ceny

5.2.2.Inflacja a bezrobocie

5.3. Podstawowe teorie inflacji /popytowe, podażowe/

5.4. Polityka antyinflacyjna państwa

6. Inflacja – istota, przyczyny, rodzaje i skutki - 2 godz. ćwicz.

6.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

6.1.1.Pojęcie inflacji

6.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

6.1.3. Mierniki inflacji

6.1.4. Skutki inflacji

6.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

6.2.1.Inflacja a ceny

6.2.2.Inflacja a bezrobocie

6.3. Teorie inflacji

6.3.1. Popytowe teorie inflacji

6.3.2. Podażowe teorie inflacji

6.4. Polityka antyinflacyjna państwa

7. Wzrost i rozwój gospodarczy – teorie i modele - 2 godz. wykł.

7.1.Reprodukcja społeczna a procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.Przesłanki i podstawy formuł teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.2. Systematyka i charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.3.Bariery wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.4.Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.4.1.Przedklasyczne teorie wzrostu gospodarczego

7.4.2.Klasyczne teorie wzrostu gospodarczego

7.4.3.Współczesne teorie wzrostu gospodarczego

8. Czynniki i bariery wzrostu oraz rozwoju gospodarczego - 2 godz. ćwicz.

8.1.Identyfikacja istoty i systematyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

8.2.Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

8.3.Identyfikacja istoty oraz charakterystyka barier wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z nich zagrożeń

9. Globalny rynek – istota i zakres - 2 godz. wykł.

9.1.Pojęcie globalnego rynku

9.1.1. Istota i charakterystyka globalnego rynku

9.1.2. Podstawowe współzależności na globalnym rynku

9.2. Globalny popyt

9.2.1. Istota globalnego popytu

9.2.2.Czynniki globalnego popytu

9.2.3.Polityka strony popytu

9.3. Globalna podaż

9.3.1. Istota globalnej podaży

9.3.2. Czynniki globalnej podaży

9.3.3. Polityka strony podaży

10. Zagregowany popyt i podaż oraz czynniki jego kształtowania - 2 godz. ćwicz.

10.1. Pojęcie globalny popytu

10.1.1.Istota globalnego popytu

10.1.2.Uwarunkowania kształtowania globalnego popytu

10.2.Czynniki kształtowania globalnego popytu

10.2.1.Wydatki konsumpcyjne

10.2.2. Wydatki inwestycyjne

10.2.3.Wydatki rządowe

10.2.4.Eksport netto

10.1.Pojęcie globalnej podaży

10.1.2.Istota globalnej podaży

10.1.3.Uwarunkowania kształtowania globalnej podaży

10.2.Czynniki kształtowania globalnej podaży

10.2.1.Możliwości wytwórcze gospodarki

10.2.2.Zasoby siły roboczej

10.2.3.Zasoby czynników produkcji

10.2.4.Dostępność do czynników produkcji i koszty ich pozyskania

10.2.5.Postęp naukowo- techniczny

10.2.6.Poziom cen

10.2.7.Regulacje rządowe

10.3. Umiejscowienie globalnego popytu i podaży na globalnym rynku z punktu polityki strony podaży

11. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

11.1. Istota rachunku narodowego w gospodarce rynkowej

11.1.1. Metodologia MPS

11.1.2.Metodologia SNA

11.2.Determinanty rachunku narodowego

11.2.1.Wydatki konsumpcyjne

11.2.2.Wydatki inwestycyjne

11.2.3.Wydatki rządowe

11.2.4. Eksport netto

11.2.5.Dochody z tytułu własności zagranicznej

11.3. Tworzenie i podział dochodu narodowego

11.3.1. Procedury i mechanizmy tworzenia dochodu narodowego

11.3.2.Procedury i mechanizmy podziału dochodu narodowego

11.4. Egzemplifikacja rachunku narodowego w polskiej gospodarce

12. Determinanty i mierniki rachunkowości społecznej - 2 godz. ćwicz.

12.1.Rodzaje mierników rachunkowości społecznej

12.1.1. Produkt krajowy brutto

12.1.2. Produkt narodowy brutto

12.1.3.Produkt narodowy netto

12.1.4.Dochód narodowy

12.1.5.Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

125.1.Istota i charakter uwarunkowań i czynników prowadzenia rachunkowości społecznej

12.2. Postrzeganie determinantów rachunkowości społecznej

12.2.1. Strona dochodowa rachunkowości społecznej

12.2.2.Strona wydatkowa rachunkowości społecznej

12.3.Aspekty rachunkowości społecznej

12.3.1.Dochody a wydatki

12.3.2.Oszczędności a inwestycje

12.3.3.Mnożnik inwestycyjny

12.4. Tradycyjne mierniki rachunkowości społecznej /produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto,

produkt narodowy netto, dochód narodowy/ - ich zalety i wady

12.5 Formuły nowych mierników rachunkowości społecznej

13. Koniunktura w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

13.1.Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej

13.1.1.Obraz koniunktury gospodarczej

13.1.2.Fazy cyklu koniunkturalnego

13.1.3.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

13.2. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej

13.3. Główne problemy kształtowania polityki koniunktury gospodarczej

13.4.Teorie koniunktury gospodarczej

13.4.1.Klasyczne teorie koniunktury gospodarczej

13.4.2.Keynesowskie teorie koniunktury gospodarczej

14.Podstawowe problemy kształtowania koniunktury gospodarczej- 2 godz. ćwicz.

14.1.Pojęcie koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej i jej wyznaczniki

14.2. Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności gospodarczej

14.3. Cykl koniunkturalny i jego fazy

14.4.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

14.5.Metody i sposoby identyfikacji koniunktury gospodarczej

14.6. Kwestie oceny koniunktury gospodarczej

14.7. Kształtowanie polityki koniunktury gospodarczej

15. Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania - 2 godz. wykł.

15.1. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej

15.2. Równowaga makroekonomiczna

15.2.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

15.2.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

15.3. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

15.4.Teorie równowagi ekonomicznej

15.4.1.Neoklasyczna teoria równowagi

15.4.2.Keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

16. Istota i rodzaje równowagi makroekonomicznej- 2 godz. ćwicz.

16.1. Równowaga makroekonomiczna

16.1.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

16.1.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

16.2. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

16.3.Teorie równowagi ekonomicznej

16.3.1.Neoklasyczna teoria równowagi

16.3.2.keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

16.4. Model równowagi IS-LM

16.5. Polityka równowagi ekonomicznej

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

6. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995

7. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1-Wprowadzenie; t.3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

2. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, PWN, Wrocław 2008

3. Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa U.Płowiec, PTE, Warszawa 2009

4. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

-istotę makroekonomii; ma wiedzę o podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

- teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych oraz podstawowych założeniach polityki makroekonomicznej.

EK1_U01 – student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w makroekonomicznej rzeczywistości gospodarczej;

- diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska makrogospodarcze;

- samodzielnie interpretować i oceniać mające miejsce w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy makrogospodarcze;

- opisać proste problemy z makroekonomii w języku matematycznym.

Opis ECTS:

- Udział w wykładzie 30godz.

- Konsultacje 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin: 55 godz.

Liczba ECTS: 6

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Określ pojęcie i istotę makroekonomii jako nauki (pojęcie, zakres, płaszczyzny identyfikacji; aparatura metodologiczna, analiza makroekonomiczna).

2. Przedstaw i scharakteryzuj główne nurty myśli makroekonomicznej

3. Określ istotę makrogospodarki oraz omów jej wewnętrzne i zewnętrzne determinanty jej kształtowania.

4. Wskaż i omów Wskaż i omów podstawowe współzależności praktyki makroekonomicznej, jej podstawowe problemy oraz relacje między nimi.

5. Określ istotę polityki makroekonomicznej (fiskalnej, monetarnej, dochodowej).

6. Określ istotę reprodukcji gospodarczej – jej pojęcie, uwarunkowania oraz rodzaje.

7. Omów problem rynku pracy, zasobów i struktury siły roboczej na rynku pracy – ich istotę, gospodarowanie nimi oraz polityki ich kształtowania.

8. Omów problem zatrudnienia – jego pojęcie, uwarunkowania i strukturę.

9. Omów problem bezrobocia – jego istotę, rodzaje i mierniki.

10. Istota inflacji i dezinflacji – pojęcie, rodzaje, przyczyny jej wystąpienia oraz mierniki.

11. Istota deflacji – pojęcie i przyczyny jej wystąpienia.

12. Określ istotę międzynarodowych stosunków ekonomicznych oraz zagranicznej polityki ekonomicznej.

13. Omów problem międzynarodowego podziału pracy i międzynarodowego obrotu gospodarczego.

14. Określ istotę wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz dokonaj podziału i scharakteryzuj ich czynniki kształtowania.

15. Przedstaw i omów podstawowe modele rozwoju gospodarczego.

16. Wskaz i omów główne problemy rozwojowe gospodarki światowej wobec wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata.

17. Określ istotę, dokonaj podziału oraz scharakteryzuj bariery wzrostu gospodarczego.

18. Określ istotę rynku globalnego, wskaż i omów czynniki jego kształtowania.

19. Wskaż i omów istotę globalnego popytu oraz czynniki jego kształtowania.

20. Wskaż i omów istotę globalnej podaży i czynniki jego kształtowania.

21. Określ istotę koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej w oparciu o zmiany aktywności gospodarczej (cykl koniunkturalny, jego fazy, mierniki oceny).

22. Określ istotę rachunkowości społecznej w gospodarce rynkowej (SNA) i metody jego realizacji.

23. Wskaż i omów determinanty rachunku narodowego.

24. Wskaż i omów dylematy pomiaru dobrobytu materialnego społeczeństwa.

25. Wskaż i omów tradycyjne mierniki rachunkowości społecznej.

26. Wskaż i omów współczesne mierniki rachunkowości społecznej.

27. Określ istotę (pojęcie i rodzaje ) równowagi makroekonomicznej.

28. Wskaż i omów warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej, odchylenia od niej i sposoby jej przywracania.

29. Przedstaw genezę i ogólną charakterystykę modelu IS-LM.

30. Określ istotę systemu pieniężno-finansowego gospodarki rynkowej jako problemu makroekonomicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów /w-2godz/

2.Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej /ćw – 2 godz./

3. Istota, rodzaje, charakter i uwarunkowania praktyki makroekonomicznej /ćw – 2 godz./

4. Makroekonomia a główne nurty współczesnej myśli ekonomicznej /w – 2 godz./

5. Główne nurty myśli ekonomicznej /ćw – 2 godz./

6. Istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej /w – 2 godz./

7. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi /ćw – 2 godz./

8. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym /w. – 2 godz./

9. Popyt i podaż na makroekonomicznym rynku pracy /ćw – 2 godz./

10. Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny /w. – 2 godz./

11. Teorie zatrudnienia /ćw – 2 godz./

12. Bezrobocie jako problem makroekonomiczny /w – 2 godz./

13. Teorie bezrobocia /ćw – 2 godz./

14. Inflacja jako problem makroekonomiczny /w – 2 godz./

15.Inflacja – istota, przyczyny, rodzaje i skutki /ćw. – 2 godz./

16. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jako problem makroekonomiczny /w – 2 godz./

17. Gospodarka otwarta wobec globalnych problemów makroekonomicznych /ćw. – 2 godz./

18. Wzrost i rozwój gospodarczy – teorie i modele /w – 2 godz./

19. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego /ćw. – 2 godz./

20.Globalny rynek – istota i zakres /w – 2 godz./

21.Zagregowany popyt i czynniki jego kształtowania /ćw. – 2 godz./.

22. Zagregowana podaż i czynniki jego kształtowania /ćw – 2 godz./

23. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej /w – 2 godz./

24. Mierniki rachunkowości społecznej /w. – 2 godz./

25. Determinanty i mierniki rachunkowości społecznej / ćw– 2 godz./

26. Koniunktura w gospodarce rynkowej /w – 2 godz./

27. Podstawowe problemy kształtowania koniunktury w gospodarce rynkowej /ćw. – 2 godz./

28.Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania /w. – 2 godz./

29/ Finanse publiczne jako problem makroekonomiczny /w-2 godz,/

30. System pieniężny gospodarki rynkowej - . ćw. =2 godz./

31. Model równowagi IS-LM /w – 2 godz./

32. Istota i rodzaje równowagi makroekonomicznej /ćw. – 2 godz./

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A8fc5abdc6c3c409cb718aa24198c72b3%40thread.tacv2/1646408152079?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%22b1805b09-3646-4171-8daf-b87df8787cea%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty makroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali makroekonomicznej

Pełny opis:

1. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów. Reprodukcja gospodarcza – 2 godz. wykł.

1.1.Teoria makroekonomii

1.1.1. Pojęcie i istota makroekonomii

1.1.2. Płaszczyzny identyfikacji makroekonomii

1.1.3. Analiza makroekonomiczna i jej interpretacja

1.2. Praktyka makroekonomiczna

1.2.1. Pojęcie i zakres praktyki gospodarczej

1.2.2. Zarys podstawowych współzależności praktyki makroekonomicznej

1.2.3. Uwarunkowania i współzależności praktyki makrogospodarczej

1.3. Istota, charakter, rodzaje i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

1.3.1.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

1.3.2. Polityka makroekonomiczna a podstawowe problemy makroekonomiczne

1.4..Istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej .

1.4.1.Reprodukcja gospodarcza w wymiarze makroekonomicznym /pojęcie, uwarunkowania, rodzaje/

1.4.2.Charakterystyka elementów składowych reprodukcji gospodarczej

1.4.3. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi

2. Podstawowe problemy makrogospodarki i uwarunkowania jej funkcjonowania. Istota i rodzaje polityk makroekonomicznych (2godz. ćwicz.)

2.1. Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej

2.1.1.Istota i charakter gospodarki narodowej jako podmiotu makrogospodarczego

2.1.2.Istota i charakter gospodarki narodowej jako obszaru praktyki makroekonomicznej

2.1.3.Gospodarka narodowa wobec wstrząsów gospodarczych i niepokojów społecznych

2.2..Istota, rodzaje, charakter i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

2.2.1.Istota i charakter polityki makroekonomicznej

2.2.2.Uwarunkowania polityki makroekonomicznej /wewnętrzne, zewnętrzne.

2.3.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej /fiskalna, monetarna, dochodowa, zagraniczna polityka ekonomiczna/

3. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym - 2 godz. wykł.

3.1.Istota rynku pracy

3.1.1.Popytowa strona rynku pracy

3.1.2.Podażowa strona rynku pracy

3.2. Istota siły roboczej

3.2.1.Aktywni zawodowo

3.2.1.1.Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny /pojęcie, uwarunkowania, struktura, zasoby/

3.2.1.2. Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny /istota, rodzaje, mierniki/

3.2.2. Bierni zawodowo

3.3.Zatrudnienie i bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

3.3.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

3.3.2. Bezrobocie a płace

3.4. Polityka państwa na rynku pracy

3.4.1. Aktywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

3.4.2. Pasywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

4. Zatrudnienie i bezrobocie jako problemy makroekonomiczne - 2 godz. ćwicz.

4.1.Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny

4.1.1.Pojęcie zatrudnienia /istota, uwarunkowania, struktura/

4.1.2.Teoretyczne ujęcie zatrudnienia

4.1.2.1.Klasyczne postrzeganie zatrudnienia

4.1.2.Keynesowskie ujęcie zatrudnienia

4.1.3.Instytucjonalne postrzeganie zatrudnienia

4.2.Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny

4.2.1. Pojęcie bezrobocie /istota, rodzaje, mierniki/

4.2.2. Bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

4.2.2.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

4.2.2. 2.Bezrobocie a płace

4.2.3.Teoretyczne ujęcie bezrobocia /przedklasyczne, klasyczne, neoklasyczne/

5. Inflacja – jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

5.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

5.1.1.Pojęcie inflacji

5.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

5.1.3. Mierniki inflacji

5.1.4. Skutki inflacji

5.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

5.2.1.Inflacja a ceny

5.2.2.Inflacja a bezrobocie

5.3. Podstawowe teorie inflacji /popytowe, podażowe/

5.4. Polityka antyinflacyjna państwa

6. Inflacja – istota, przyczyny, rodzaje i skutki - 2 godz. ćwicz.

6.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

6.1.1.Pojęcie inflacji

6.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

6.1.3. Mierniki inflacji

6.1.4. Skutki inflacji

6.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

6.2.1.Inflacja a ceny

6.2.2.Inflacja a bezrobocie

6.3. Teorie inflacji

6.3.1. Popytowe teorie inflacji

6.3.2. Podażowe teorie inflacji

6.4. Polityka antyinflacyjna państwa

7. Wzrost i rozwój gospodarczy – teorie i modele - 2 godz. wykł.

7.1.Reprodukcja społeczna a procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.Przesłanki i podstawy formuł teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.2. Systematyka i charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.3.Bariery wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.4.Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.4.1.Przedklasyczne teorie wzrostu gospodarczego

7.4.2.Klasyczne teorie wzrostu gospodarczego

7.4.3.Współczesne teorie wzrostu gospodarczego

8. Czynniki i bariery wzrostu oraz rozwoju gospodarczego - 2 godz. ćwicz.

8.1.Identyfikacja istoty i systematyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

8.2.Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

8.3.Identyfikacja istoty oraz charakterystyka barier wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z nich zagrożeń

9. Globalny rynek – istota i zakres - 2 godz. wykł.

9.1.Pojęcie globalnego rynku

9.1.1. Istota i charakterystyka globalnego rynku

9.1.2. Podstawowe współzależności na globalnym rynku

9.2. Globalny popyt

9.2.1. Istota globalnego popytu

9.2.2.Czynniki globalnego popytu

9.2.3.Polityka strony popytu

9.3. Globalna podaż

9.3.1. Istota globalnej podaży

9.3.2. Czynniki globalnej podaży

9.3.3. Polityka strony podaży

10. Zagregowany popyt i podaż oraz czynniki jego kształtowania - 2 godz. ćwicz.

10.1. Pojęcie globalny popytu

10.1.1.Istota globalnego popytu

10.1.2.Uwarunkowania kształtowania globalnego popytu

10.2.Czynniki kształtowania globalnego popytu

10.2.1.Wydatki konsumpcyjne

10.2.2. Wydatki inwestycyjne

10.2.3.Wydatki rządowe

10.2.4.Eksport netto

10.1.Pojęcie globalnej podaży

10.1.2.Istota globalnej podaży

10.1.3.Uwarunkowania kształtowania globalnej podaży

10.2.Czynniki kształtowania globalnej podaży

10.2.1.Możliwości wytwórcze gospodarki

10.2.2.Zasoby siły roboczej

10.2.3.Zasoby czynników produkcji

10.2.4.Dostępność do czynników produkcji i koszty ich pozyskania

10.2.5.Postęp naukowo- techniczny

10.2.6.Poziom cen

10.2.7.Regulacje rządowe

10.3. Umiejscowienie globalnego popytu i podaży na globalnym rynku z punktu polityki strony podaży

11. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

11.1. Istota rachunku narodowego w gospodarce rynkowej

11.1.1. Metodologia MPS

11.1.2.Metodologia SNA

11.2.Determinanty rachunku narodowego

11.2.1.Wydatki konsumpcyjne

11.2.2.Wydatki inwestycyjne

11.2.3.Wydatki rządowe

11.2.4. Eksport netto

11.2.5.Dochody z tytułu własności zagranicznej

11.3. Tworzenie i podział dochodu narodowego

11.3.1. Procedury i mechanizmy tworzenia dochodu narodowego

11.3.2.Procedury i mechanizmy podziału dochodu narodowego

11.4. Egzemplifikacja rachunku narodowego w polskiej gospodarce

12. Determinanty i mierniki rachunkowości społecznej - 2 godz. ćwicz.

12.1.Rodzaje mierników rachunkowości społecznej

12.1.1. Produkt krajowy brutto

12.1.2. Produkt narodowy brutto

12.1.3.Produkt narodowy netto

12.1.4.Dochód narodowy

12.1.5.Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

125.1.Istota i charakter uwarunkowań i czynników prowadzenia rachunkowości społecznej

12.2. Postrzeganie determinantów rachunkowości społecznej

12.2.1. Strona dochodowa rachunkowości społecznej

12.2.2.Strona wydatkowa rachunkowości społecznej

12.3.Aspekty rachunkowości społecznej

12.3.1.Dochody a wydatki

12.3.2.Oszczędności a inwestycje

12.3.3.Mnożnik inwestycyjny

12.4. Tradycyjne mierniki rachunkowości społecznej /produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto,

produkt narodowy netto, dochód narodowy/ - ich zalety i wady

12.5 Formuły nowych mierników rachunkowości społecznej

13. Koniunktura w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

13.1.Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej

13.1.1.Obraz koniunktury gospodarczej

13.1.2.Fazy cyklu koniunkturalnego

13.1.3.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

13.2. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej

13.3. Główne problemy kształtowania polityki koniunktury gospodarczej

13.4.Teorie koniunktury gospodarczej

13.4.1.Klasyczne teorie koniunktury gospodarczej

13.4.2.Keynesowskie teorie koniunktury gospodarczej

14.Podstawowe problemy kształtowania koniunktury gospodarczej- 2 godz. ćwicz.

14.1.Pojęcie koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej i jej wyznaczniki

14.2. Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności gospodarczej

14.3. Cykl koniunkturalny i jego fazy

14.4.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

14.5.Metody i sposoby identyfikacji koniunktury gospodarczej

14.6. Kwestie oceny koniunktury gospodarczej

14.7. Kształtowanie polityki koniunktury gospodarczej

15. Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania - 2 godz. wykł.

15.1. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej

15.2. Równowaga makroekonomiczna

15.2.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

15.2.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

15.3. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

15.4.Teorie równowagi ekonomicznej

15.4.1.Neoklasyczna teoria równowagi

15.4.2.Keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

16. Istota i rodzaje równowagi makroekonomicznej- 2 godz. ćwicz.

16.1. Równowaga makroekonomiczna

16.1.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

16.1.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

16.2. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

16.3.Teorie równowagi ekonomicznej

16.3.1.Neoklasyczna teoria równowagi

16.3.2.keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

16.4. Model równowagi IS-LM

16.5. Polityka równowagi ekonomicznej

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

6. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995

7. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1-Wprowadzenie; t.3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

2. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, PWN, Wrocław 2008

3. Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa U.Płowiec, PTE, Warszawa 2009

4. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007

Wymagania wstępne:

Pełne informacje i wymagania w ogólnym sytabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty makroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali makroekonomicznej.

Pełny opis:

1. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów. Reprodukcja gospodarcza – 2 godz. wykł.

1.1.Teoria makroekonomii

1.1.1. Pojęcie i istota makroekonomii

1.1.2. Płaszczyzny identyfikacji makroekonomii

1.1.3. Analiza makroekonomiczna i jej interpretacja

1.2. Praktyka makroekonomiczna

1.2.1. Pojęcie i zakres praktyki gospodarczej

1.2.2. Zarys podstawowych współzależności praktyki makroekonomicznej

1.2.3. Uwarunkowania i współzależności praktyki makrogospodarczej

1.3. Istota, charakter, rodzaje i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

1.3.1.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

1.3.2. Polityka makroekonomiczna a podstawowe problemy makroekonomiczne

1.4..Istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej .

1.4.1.Reprodukcja gospodarcza w wymiarze makroekonomicznym /pojęcie, uwarunkowania, rodzaje/

1.4.2.Charakterystyka elementów składowych reprodukcji gospodarczej

1.4.3. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi

2. Podstawowe problemy makrogospodarki i uwarunkowania jej funkcjonowania. Istota i rodzaje polityk makroekonomicznych (2godz. ćwicz.)

2.1. Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej

2.1.1.Istota i charakter gospodarki narodowej jako podmiotu makrogospodarczego

2.1.2.Istota i charakter gospodarki narodowej jako obszaru praktyki makroekonomicznej

2.1.3.Gospodarka narodowa wobec wstrząsów gospodarczych i niepokojów społecznych

2.2..Istota, rodzaje, charakter i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

2.2.1.Istota i charakter polityki makroekonomicznej

2.2.2.Uwarunkowania polityki makroekonomicznej /wewnętrzne, zewnętrzne.

2.3.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej /fiskalna, monetarna, dochodowa, zagraniczna polityka ekonomiczna/

3. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym - 2 godz. wykł.

3.1.Istota rynku pracy

3.1.1.Popytowa strona rynku pracy

3.1.2.Podażowa strona rynku pracy

3.2. Istota siły roboczej

3.2.1.Aktywni zawodowo

3.2.1.1.Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny /pojęcie, uwarunkowania, struktura, zasoby/

3.2.1.2. Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny /istota, rodzaje, mierniki/

3.2.2. Bierni zawodowo

3.3.Zatrudnienie i bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

3.3.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

3.3.2. Bezrobocie a płace

3.4. Polityka państwa na rynku pracy

3.4.1. Aktywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

3.4.2. Pasywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

4. Zatrudnienie i bezrobocie jako problemy makroekonomiczne - 2 godz. ćwicz.

4.1.Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny

4.1.1.Pojęcie zatrudnienia /istota, uwarunkowania, struktura/

4.1.2.Teoretyczne ujęcie zatrudnienia

4.1.2.1.Klasyczne postrzeganie zatrudnienia

4.1.2.Keynesowskie ujęcie zatrudnienia

4.1.3.Instytucjonalne postrzeganie zatrudnienia

4.2.Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny

4.2.1. Pojęcie bezrobocie /istota, rodzaje, mierniki/

4.2.2. Bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

4.2.2.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

4.2.2. 2.Bezrobocie a płace

4.2.3.Teoretyczne ujęcie bezrobocia /przedklasyczne, klasyczne, neoklasyczne/

5. Inflacja – jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

5.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

5.1.1.Pojęcie inflacji

5.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

5.1.3. Mierniki inflacji

5.1.4. Skutki inflacji

5.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

5.2.1.Inflacja a ceny

5.2.2.Inflacja a bezrobocie

5.3. Podstawowe teorie inflacji /popytowe, podażowe/

5.4. Polityka antyinflacyjna państwa

6. Inflacja – istota, przyczyny, rodzaje i skutki - 2 godz. ćwicz.

6.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

6.1.1.Pojęcie inflacji

6.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

6.1.3. Mierniki inflacji

6.1.4. Skutki inflacji

6.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

6.2.1.Inflacja a ceny

6.2.2.Inflacja a bezrobocie

6.3. Teorie inflacji

6.3.1. Popytowe teorie inflacji

6.3.2. Podażowe teorie inflacji

6.4. Polityka antyinflacyjna państwa

7. Wzrost i rozwój gospodarczy – teorie i modele - 2 godz. wykł.

7.1.Reprodukcja społeczna a procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.Przesłanki i podstawy formuł teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.2. Systematyka i charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.2.3.Bariery wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.4.Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

7.4.1.Przedklasyczne teorie wzrostu gospodarczego

7.4.2.Klasyczne teorie wzrostu gospodarczego

7.4.3.Współczesne teorie wzrostu gospodarczego

8. Czynniki i bariery wzrostu oraz rozwoju gospodarczego - 2 godz. ćwicz.

8.1.Identyfikacja istoty i systematyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

8.2.Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

8.3.Identyfikacja istoty oraz charakterystyka barier wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z nich zagrożeń

9. Globalny rynek – istota i zakres - 2 godz. wykł.

9.1.Pojęcie globalnego rynku

9.1.1. Istota i charakterystyka globalnego rynku

9.1.2. Podstawowe współzależności na globalnym rynku

9.2. Globalny popyt

9.2.1. Istota globalnego popytu

9.2.2.Czynniki globalnego popytu

9.2.3.Polityka strony popytu

9.3. Globalna podaż

9.3.1. Istota globalnej podaży

9.3.2. Czynniki globalnej podaży

9.3.3. Polityka strony podaży

10. Zagregowany popyt i podaż oraz czynniki jego kształtowania - 2 godz. ćwicz.

10.1. Pojęcie globalny popytu

10.1.1.Istota globalnego popytu

10.1.2.Uwarunkowania kształtowania globalnego popytu

10.2.Czynniki kształtowania globalnego popytu

10.2.1.Wydatki konsumpcyjne

10.2.2. Wydatki inwestycyjne

10.2.3.Wydatki rządowe

10.2.4.Eksport netto

10.1.Pojęcie globalnej podaży

10.1.2.Istota globalnej podaży

10.1.3.Uwarunkowania kształtowania globalnej podaży

10.2.Czynniki kształtowania globalnej podaży

10.2.1.Możliwości wytwórcze gospodarki

10.2.2.Zasoby siły roboczej

10.2.3.Zasoby czynników produkcji

10.2.4.Dostępność do czynników produkcji i koszty ich pozyskania

10.2.5.Postęp naukowo- techniczny

10.2.6.Poziom cen

10.2.7.Regulacje rządowe

10.3. Umiejscowienie globalnego popytu i podaży na globalnym rynku z punktu polityki strony podaży

11. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

11.1. Istota rachunku narodowego w gospodarce rynkowej

11.1.1. Metodologia MPS

11.1.2.Metodologia SNA

11.2.Determinanty rachunku narodowego

11.2.1.Wydatki konsumpcyjne

11.2.2.Wydatki inwestycyjne

11.2.3.Wydatki rządowe

11.2.4. Eksport netto

11.2.5.Dochody z tytułu własności zagranicznej

11.3. Tworzenie i podział dochodu narodowego

11.3.1. Procedury i mechanizmy tworzenia dochodu narodowego

11.3.2.Procedury i mechanizmy podziału dochodu narodowego

11.4. Egzemplifikacja rachunku narodowego w polskiej gospodarce

12. Determinanty i mierniki rachunkowości społecznej - 2 godz. ćwicz.

12.1.Rodzaje mierników rachunkowości społecznej

12.1.1. Produkt krajowy brutto

12.1.2. Produkt narodowy brutto

12.1.3.Produkt narodowy netto

12.1.4.Dochód narodowy

12.1.5.Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

125.1.Istota i charakter uwarunkowań i czynników prowadzenia rachunkowości społecznej

12.2. Postrzeganie determinantów rachunkowości społecznej

12.2.1. Strona dochodowa rachunkowości społecznej

12.2.2.Strona wydatkowa rachunkowości społecznej

12.3.Aspekty rachunkowości społecznej

12.3.1.Dochody a wydatki

12.3.2.Oszczędności a inwestycje

12.3.3.Mnożnik inwestycyjny

12.4. Tradycyjne mierniki rachunkowości społecznej /produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto,

produkt narodowy netto, dochód narodowy/ - ich zalety i wady

12.5 Formuły nowych mierników rachunkowości społecznej

13. Koniunktura w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

13.1.Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej

13.1.1.Obraz koniunktury gospodarczej

13.1.2.Fazy cyklu koniunkturalnego

13.1.3.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

13.2. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej

13.3. Główne problemy kształtowania polityki koniunktury gospodarczej

13.4.Teorie koniunktury gospodarczej

13.4.1.Klasyczne teorie koniunktury gospodarczej

13.4.2.Keynesowskie teorie koniunktury gospodarczej

14.Podstawowe problemy kształtowania koniunktury gospodarczej- 2 godz. ćwicz.

14.1.Pojęcie koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej i jej wyznaczniki

14.2. Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności gospodarczej

14.3. Cykl koniunkturalny i jego fazy

14.4.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

14.5.Metody i sposoby identyfikacji koniunktury gospodarczej

14.6. Kwestie oceny koniunktury gospodarczej

14.7. Kształtowanie polityki koniunktury gospodarczej

15. Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania - 2 godz. wykł.

15.1. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej

15.2. Równowaga makroekonomiczna

15.2.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

15.2.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

15.3. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

15.4.Teorie równowagi ekonomicznej

15.4.1.Neoklasyczna teoria równowagi

15.4.2.Keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

16. Istota i rodzaje równowagi makroekonomicznej- 2 godz. ćwicz.

16.1. Równowaga makroekonomiczna

16.1.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

16.1.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

16.2. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

16.3.Teorie równowagi ekonomicznej

16.3.1.Neoklasyczna teoria równowagi

16.3.2.keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

16.4. Model równowagi IS-LM

16.5. Polityka równowagi ekonomicznej

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

6. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995

7. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1-Wprowadzenie; t.3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

2. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, PWN, Wrocław 2008

3. Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa U.Płowiec, PTE, Warszawa 2009

4. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)