Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

1. Kotler P, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

2. Harackiewicz T, Rydel M., Podstawy marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej, Łódź 2003

3. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

4. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2003

5. Olins W, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004

6. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

7. Veksner S, 100 idei, które zmieniły reklamę, Top Mark Centre, London 2015

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2005

9. Cialdini R, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008

10. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004

11. Jones J. Ph., Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

12. Kall J., Reklama, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

13. Barry P, Pomysł w reklamie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

14. Caples J, Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

15. Gędek M, Reklama, Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

16. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej,

Warszawa 2001

17. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002

18. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

19. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

20. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. wiedzy:

1. Znajomość marketingu jako działalności rynkowej, jego części składowych oraz pojęć i koncepcji

marketingowych. Ich znaczenie i powiazania z reklamą. Wpływ marketing na jednostkę,

społeczeństwo i podmioty rynkowe.

2. Wiedza dot. składowych strategicznego planowania marketingowego.

3. Znajomość otoczenia marketingowego.

4. Wiedza dot. najważniejszych zachowań konsumenckich oraz sposobów nawiązywania i

podtrzymywania relacji z klientami.

5. Podstawowa znajomość pojęć marketing; marketing mix, promotion mix, determinantów

skuteczności reklamy.

6. Dotycząca umiejscowienie reklamy w procesie komunikacji, związków z PR i sponsoringiem.

7. Znajomość technik perswazyjnych, budowy komunikatów reklamowych oddziaływania reklamy.

8. Znajomość głównych terminów i pojęć związanych z reklamą

9. Wiedza na temat kanałów komunikacji, mediów reklamowych, ich zalet i wad, kampaniach ATL i

BTL, form reklamowych

10. Znajomość podstawowych wskaźników stosowanych przy planowaniu mediów dla potrzeb

kampanii reklamowej. Wiedza dotycząca badania odbioru reklamy

11. Znajomość najczęściej wykorzystywanych motywów, podmiotów, odwołań przekazu reklamowego,

roli brand hero.

12. Znajomość działań i procesów w marketingu internetowym.

B. umiejętności:

1. Oceny działań marketingowych i reklamowych.

2. Podstawowe przygotowania założeń strategicznego planowania marketingowego i definiowania

otoczenia marketingowego.

3. Sposobów utrzymywania relacji z klientami.

4. Doboru narzędzi reklamy do formy przekazu i definiowania grupy docelowej.

5. Podstawowa umiejętność planowania, doboru środków i zespołu oraz przeprowadzenia kampanii

reklamowej.

6. Tworzenia komunikatów reklamowych

C: kompetencji społecznych:

1. Aktywnego uczestniczenie w grupach społecznych w miejscu pracy, grupach

celowych/zadaniowych powoływanych do rozwiązywania problemów biznesowych.

2. Komunikacja z otoczeniem, formułowanie sądów i poglądów, a także argumentowanie w ich

obronie.

3. Świadomość zachowań etycznych, nabycie odpowiedzialności za powierzone zadania w zakresie

danej dyscypliny.

4. Zrozumienie mechanizmów działań współczesnego świata w obszarze mediów cyfrowych.

Umiejętność dostosowywania swoich kompetencji do różnych obszarów (kontakt rzeczywisty, a

cyfrowy), umiejętność ochrony swoich danych, świadomość śladów działalności w Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na podstawie aktywności oraz wykonywanej przez studentów pracy zdalnej w postaci rozwiązywania studium przypadków, przygotowania opracowań własnych oraz zadań obowiązkowych i dodatkowych wraz z obecnością na zajęciach. Wykonanie projektu semestralnego.

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu technologii

informacyjnych oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych

do poznania podstaw z zakresu technologii informacyjnych oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych

aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do

rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu technologii oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach

wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza

programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie

rozwiązywać zadania problemowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, brał udział w zajęciach, będą

aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bartniczak
Prowadzący grup: Katarzyna Bartniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Kotler P, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

2. Harackiewicz T, Rydel M., Podstawy marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej, Łódź 2003

3. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

4. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2003

5. Olins W, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004

6. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

7. Veksner S, 100 idei, które zmieniły reklamę, Top Mark Centre, London 2015

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2005

9. Cialdini R, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008

10. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004

11. Jones J. Ph., Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

12. Kall J., Reklama, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

13. Barry P, Pomysł w reklamie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

14. Caples J, Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

15. Gędek M, Reklama, Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

16. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej,

Warszawa 2001

17. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002

18. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

19. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

20. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.