Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-PPDG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol efektów kształcenia wykład:

EK1_W05, EK1_W06


opis efektu:

EK1_W05 normy i reguły organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

EK1_W06 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości


Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, analiza ustaw, KSH, uczestnictwo w zajęciach


Symbol efektów kształcenia ćwiczenia:

EK1_U08, EK1_U04, EK1_K07


opis efektu:

EK1_U08 postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów służące procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej

EK1_U04 praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej

EK1_K07 praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych


Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie projektu, zbieranie danych statystycznych, analiza danych, wyciąganie wniosków, akademicka dyskusja eksperckaPełny opis:

Podstawy prawne działalności gospodarczej to przedmiot omawiający aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Omawiane klasyfikacje, podstawowe, szczegółowe, wg sekcji PKD mają uświadomić studentom różnorodność możliwości analizowania danych.

Literatura:

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

• dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

• Justyna Broniecka, Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych - Zus to nie Mus, Edycja 2021,

• Andrzej Powałowski, Hanna Wolska Przedsiębiorcy i ich działalność, CH Beck, 2019 (ISBN: 978-83-8198-066-1)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po realizacji przedmiotu student:

Będzie wiedział:

Jakie są normy i zasady funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw

Jakie są klasyfikacje rodzajów działalności i znał pojęcia z nimi związane

Jakie są rodzaje spółek i czym one się charakteryzują

ECTS 2

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

• przygotowanie do egzaminu 30h - 1 pkt ECTS

ECTS 3

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 15h - 0,5 pkt ECTS

• przygotowanie do debaty 15h - 0,5 pkt ECTS

• przygotowanie projektu 30h -1 pkt ECTS

• przygotowanie zestawień statystycznych do analizy 30h - 1 pkt ECTS

Po realizacji przedmiotu student:

Zdobędzie umiejętności:

potrzebne do przygotowywania zestawień do dalszych analiz

analizowania i wyciągania konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

szukania potrzebnych do analiz danych

opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych

Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

Krytycznej oceny podejmowanych decyzji

Przygotowania projektu i zaprezentowania go

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Nie rozumie i nie potrafi dokonywać podziałów spółek i nie widzi różnic między nimi. Student nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumie i analizuje podziały spółek i widzi różnice między nimi, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumie i analizuje podziały spółek i widzi różnice między nimi posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumie i analizuje podziały spółek i widzi różnice między nimi, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumie i analizuje podziały spółek i widzi różnice między nimi, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumie i analizuje podziały spółek i widzi różnice między nimi oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gałek
Prowadzący grup: Grzegorz Gałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)