Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykłady:

EK1_W04, EK1_W05


Ćwiczenia:

EK1_U02, EK1_U07, EK1_U10, EK1_K06, EK1_K08

Skrócony opis:

Zapoznanie ze złożonością funkcjonowania współczesnych organizacji oraz zarządzania nimi, przedstawienie podstawowych zasad sprawnego zarządzania organizacjami, zapoznanie z wybranymi metodami i technikami wspomagającymi procesy zarządzania.

Pełny opis:

1. Podstawowe cechy współczesnego zarządzania organizacjami

2. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania

3. Zarządzanie organizacjami jako nauka oraz sztuka

4. Planowanie działań

5. Organizowanie działań

6. Przewodzenie

7. Kontrolowanie

8. Metody i techniki doskonalenia zarządzania organizacjami

Literatura:

1. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.

3. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Marek Lisiecki, Jakość w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Materiał pomocniczy - skrypt prowadzącego zajęcia w wersji elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady ECTS 2

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach w procesie samokształcenia - 14 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Łącznie: 50 godz. / 25 = 2

Absolwent zna i rozumie:

- relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem,

- normy i reguły organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowości.

Ćwiczenia ECTS 4

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Przygotowanie do zajęć - 42 godz.

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach w procesie samokształcenia - 14 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 28 godz.

Łącznie: 100 godz. / 25 = 4

Absolwent potrafi:

- samodzielnie się dokształcać, wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej,

- praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych,

- podejmować decyzje i organizować pracę w zespole.

Absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialności za pracę własną i innych,

- rozumienia podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki biznesu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Egzamin pisemny w postaci testu i zadania projektowego.

3. Egzamin ustny dla poprawiających ocenę z egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach pracy na temat wskazany przez prowadzącego.

4. Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)