Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-RF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19Z-RUWicY-lfH77EUKBacQnd81RgHPh7CQkzrrX33w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5cec62b-4875-4af1-bf7d-92215adb31d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest problematyka związana z rynkami finansowymi.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu jest problematyka związana z rynkami finansowymi. Studenci otrzymują wiedzę związaną ze strukturą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania rynków finansowych.

Literatura:

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W04 Absolwent zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące

się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z

zakresu ekonomii stosowanej

Student otrzyma wiedzę z obszaru rynków finansowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu

Egzamin pisemny

Za aktywne uczestnictwo w wykładzie (obecność i aktywność) możliwe jest otrzymanie 0,5 oceny wyżej

30 godzin udział w wykładzie

30 godzin udział w ćwiczeniach

30 godzin przygotowanie materiału

90 godzin studia nad materiałem źródłowym

30 godz. = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)