Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-RFin Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


wykład EK1_W03

ćwiczenia EK1_U03, EK1_U05

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu Podstawy rachunkowości

Skrócony opis:

Użytkownikami informacji przekazywanych przez rachunkowość są odbiorcy zewnętrzni jak i wewnętrzni. Zatem rola rachunkowości jest tak ogromna, że jej poznanie, zrozumienie daje podstawy do komikowania się w biznesie, umiejętności wyciągania wniosków z działalności jaką prowadzi określony podmiot. W związku z czym koniecznym jest poznanie przez studentów zasad rachunkowości, sposobów ewidencjonowania wybranych operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i na ich podstawie sporządzania wybranych elementów sprawozdań finansowych, z których na podstawie metod analizy finansowej wyciąga się stosowne wnioski.

Pełny opis:

Mając na uwadze realizację celu przedmiotu zakres tematyczny obejmować będzie następujące problemy:

1. Powtórzenie zagadnień z podstaw rachunkowości

2. Pojęcie, funkcje i zasady rachunkowości finansowej, normy prawne i wzorce rachunkowości finansowej.

3. Obrót pieniężny i jego dokumentacja.

4.Rozrachunki: ewidencja należności i zobowiązań z tytułu: dostaw, wynagrodzeń, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i innych rozrachunków. Ujawnienie należności i zobowiązań w bilansie.

5.Zapasy – klasyfikacja, dokumenty księgowe i ewidencja na kontach księgowych. Funkcjonowanie kont „Rozliczenie zakupu” i „Odchylenia od cen ewidencyjnych”. Przyjęcie i rozchód materiałów, towarów, wyrobów gotowych, ustalanie wartości zapasów na składzie oraz rozchodu zapasów z powodu zużycia i sprzedaży.

6.. Aktywa trwałe – pojęcie, klasyfikacja i ewidencja. Podstawowe grupy aktywów trwałych – charakterystyka. Środki trwałe, ich podział, dokumenty księgowe i ewidencja. Wartości niematerialne i prawne – cechy, podział, ewidencja. Zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych . Inwestycje długoterminowe w jednostce gospodarczej.

7.Kapitały i fundusze własne w jednostce – charakterystyka i przykłady. Ewidencja kapitałów i funduszy własnych w księgach i ujawnianie w bilansie

8.Klasyfikacja i ewidencja kosztów i przychodów podstawowej działalności. Koszty według rodzaju i w układzie funkcjonalnym. Zasady ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych i kosztów ich dotyczących .

9.Ewidencjonowanie przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej

10.Obowiązkowe obciążenia oraz rozliczenie wyniku finansowego jednostki ewidencja.

11.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego, elementy składowe,

Wykład ma za zadanie przedstawienie podstaw prawnych ww. zagadnień i teoretycznego rozważania problemów.

Ćwiczenia natomiast mają na celu rozwiązywanie zadań przygotowanych przez wykładowcę obejmujące wszystkie obszary ujęte ww. punktach

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów przygotowane przez wykładowcę

2. A. Cicha, K. Zasiewska, Rachunkowość dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, SKwP,Warszawa 2020

3. A. Cicha, K Zasiewska, Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, SKwP, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

4. R. Gasza, E. Sender, W. Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne I stopień certyfikacji-księgowy, SKwP. Warszawa 2020

5.M.Czupryńska,T Gorycki, M. Iwaniec, A. Kęsik, K. Raczyńska-Styczek, R. Gasza, W. Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne II stopień certyfikacji-specjalista d.s rachunkowości, SKwP, Warszawa 2020

6.Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

7. Rachunkowość finansowa / M.Gmytrasiewicz, A. Karmańska., Difin, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład EK1_W03

ćwiczenia EK1_U03, EK1_U05

1. Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady funkcjonujące w rachunkowości (W).

2. Student ma wiedzę na temat zasad prowadzenia rachunkowości i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie (W).

3. Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach (U).

4. Student potrafi interpretować zmiany w zachodzące w składnikach majątku oraz źródłach ich finansowania (U).

5. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw (U)

6. Student dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy (K).

ECTS:

wykłady 2 pkt ECTS

1 pkt ECTS analiza literatury w trakcie semestru 25 h

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu 25 h

ćwiczenia 3 pkt ECTS

1,5 wykonywanie ćwiczeń na zajęciach 25 h

1,5 przygotowanie się do zaliczenia 25 h

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia

praca pisemna -zadania sytuacyjne

Kryteria oceniania

20-19 pkt ocena 5

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 i mniej punktów ocena 2,0

wykłady

testy jednokrotnego wyboru

Kryteria oceniania

20-19 pkt ocena 5

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 i mniej punktów ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.