Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-RiSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U03, EK1_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw rachunkowości z elementami sprawozdawczości.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków. Odbywać się to będzie poprzez realizację materiału zagregowanego w 5 obszarach:

1. Organizacja rachunkowości bankowej.

2. Wzorcowy plan kont dla banków.

3. Aktywa i pasywa banku - bilans.

4. Koszty i przychody banku - rachunek zysków i strat.

5. Sprawozdawczość finansowa banku.

Literatura:

podstawowa:

E. Popowska, W. Wąsowski: Rachunkowość bankowa po zmianach. Difin, Warszawa.

Z. Miętki: Rachunkowość bankowa. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Poznań.

S. Miedziak: Rachunkowość bankowa. Difin. Warszawa.

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa.

D. Filip: Big Data – narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta, w: Ekonomia – Wroclaw Economic Review 21/3 (2015) Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2015, s. 39-53.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U03 - potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi

EK1_K05 - wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- zdobędzie wiedzę na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku.

- zdobędzie wiedzę o zasadach wyceny składników bilansowych banku.

- będzie potrafił ewidencjonować operacje bankowe.

- nabierze umiejętności umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Forma oceny: kolokwium zaliczeniowe.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_U03 - aktywność, praca pisemna

EK1_K05 - aktywność, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 3

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- własne studia literaturowe: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków. Odbywać się to będzie poprzez realizację materiału zagregowanego w 5 obszarach:

1. Organizacja rachunkowości bankowej.

2. Wzorcowy plan kont dla banków.

3. Aktywa i pasywa banku - bilans.

4. Koszty i przychody banku - rachunek zysków i strat.

5. Sprawozdawczość finansowa banku.

Literatura:

podstawowa:

E. Popowska, W. Wąsowski: Rachunkowość bankowa po zmianach. Difin, Warszawa.

Z. Miętki: Rachunkowość bankowa. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Poznań.

S. Miedziak: Rachunkowość bankowa. Difin. Warszawa.

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa.

D. Filip: Big Data – narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta, w: Ekonomia – Wroclaw Economic Review 21/3 (2015) Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2015, s. 39-53.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku; uzyskuje wiedzę o zasadach wyceny składników bilansowych banku; nabywa praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych, sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Pełny opis:

1. Organizacja rachunkowości bankowej.

2. Wzorcowy plan kont dla banków.

3. Aktywa i pasywa banku - bilans.

4. Księgowanie podstawowych operacji na rachunkach banków i ich klientów, kredytów i rezerw celowych, obrotu papierami wartościowymi.

5. Zasady ewidencji aktywów trwałych i kapitałów własnych.

6. Operacje walutowe i pozycje pozabilansowe oraz ich ewidencja.

7. Koszty i przychody banku - rachunek zysków i strat.

8. Sprawozdawczość finansowa banku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.

2. Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2008.

3. S. Miedziak, Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351; 2021 poz. 217 ze zm.

2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz. U. 2019 poz. 957 ze zm.

3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. 2019 poz. 946 ze zm.

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2019 poz. 520, 2021 poz. 51 ze zm.

Wymagania wstępne:

Jeżeli zajęcia odbywają się zdalnie kod dostępu to: pv25muy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.