Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSnuAqayDtDUmz6StkdTtRC7-aj19pNgOQmlBV8zBhrc1%40thread.tacv2/General?groupId=10430fca-3cba-4fc5-a144-88d90ec2d718&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U01

EK1_U02

EK1_U03

EK1_U04

EK1_U05


Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna

Skrócony opis:

Przygotowanie do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk nie tylko ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Przedmiot, funkcje i zadania statystyki. Badania statystyczne – rodzaje badań, proces badania statystycznego.

2. Populacja generalna i próba statystyczna - metody doboru próby badawczej.

3. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań statystycznych.

3. Analiza struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych.

4. Analiza struktury na podstawie parametrów rozkładu jednej zmiennej - dyspersja.

5. Analiza struktury rozkładu - asymetria i koncentracja.

6. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech ilościowych.

7. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech jakościowych.

8. Analiza dynamiki - trend liniowy.

9. Wnioskowanie statystyczne - rozkłady zmiennych i weryfikacja hipotez parametrycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma podstawową wiedzę o statystyce, jako nauce społecznej, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

Zna techniki pozyskiwania danych, właściwe dla statystyki opisowej i innych przedmiotów w ramach programu kierunku ekonomia, pozwalające opisywać struktury badanych zbiorowości i procesy w nich zachodzące

Zna parametry opisujące zjawiska masowe na podstawowym poziomie

Zna metody opracowywania i prezentacji uzyskanego materiału.

Potrafi przeprowadzić badanie statystyczne i rezultaty badań przenieść na grunt społeczny

Rozumie potrzebę systematycznego uczenia się przedmiotów o liniowym charakterze

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie 15

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

konsultacje 5

czas na prowadzenie badania 75

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 175

LICZBA ECTS 6

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA:

2 Kolokwia

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceń z kolokwiów z uwzględnieniem obecności na zajęciach.

WYKŁAD:

Egzamin: 2 pytania teoretyczne, 2 zadania, łącznie 5 pkt.

Liczba punktów odzwierciedla ocenę końcową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Second Bwanakare, Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Second Bwanakare, Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Second Bwanakare, Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Second Bwanakare, Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Second Bwanakare
Prowadzący grup: Second Bwanakare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy

studenta, zgodnie z programem studiów oraz

pracą własną

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)