Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-TIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U07, EK1_K05

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studenta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym w szczególności w zakresie znajomość obsługi oprogramowania pakietu biurowego. Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych aplikacji mobilnych, narzędzi internetowych i programów komputerowych w nauce i pracy socjologa i ekonomisty.

Pełny opis:

1) podstawy technik komputerowych 1h

2) przetwarzanie tekstu 4h

3) arkusze kalkulacyjne 4 h

4) bazy danych 1h

5) grafika prezentacyjna 2h

6) pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 2h

7) multimedia 1h

8) technologie zdalnego nauczania 1h

Literatura:

Literatura podstawowa

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

Informatyka dla ekonomistów. Przykłady i ćwiczenia wyd.2

Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2009.

Literatura uzupełniająca

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne. Kowalczyk Grzegorz, Wydawnictwo Helion

Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne, Krzysztof Masłowski, Wydawnictwo Helion

ABC PowerPoint 2016 PL, Tomaszewska Aleksandra, Wydawnictwo Helion

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U07

Potrafi poprawnie edytować teksty.

Potrafi dokonywać obliczeń za pomocą modułu arkusz kalkulacyjny.

Potrafi przygotować prezentację multimedialną.

Potrafi posługiwać się narzędziami do publikowania treści i platformą zdalnego nauczania.

EK1_K05

Szanuje prawa autorskie i przestrzega właściwych zasad etycznych w pracy zespołowej.

Kreatywność w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

Jest komunikatywny w zakresie przygotowywania i redagowania dokumentacji dla określonych zadań i celów.

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się.

Całkowity nakład pracy studenta:

16 godz. - laboratoria

25 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć,

19 godz. - studiowanie literatury, przeglądanie portali instruktarzowych

6 godz. - udział w konsultacjach

9 godz. - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, Kryteria oceny końcowej

60% praca zaliczeniowa

20% praca na zajęciach

10% aktywność na zajęciach

Kryteria oceniania

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu technologii

informacyjnych oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych

do poznania podstaw z zakresu technologii informacyjnych oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych

aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do

rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu technologii oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach

wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza

programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie

rozwiązywać zadania problemowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, brał udział w zajęciach, będą

aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

Informatyka dla ekonomistów. Przykłady i ćwiczenia wyd.2

Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2009.

Literatura uzupełniająca

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne. Kowalczyk Grzegorz, Wydawnictwo Helion

Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne, Krzysztof Masłowski, Wydawnictwo Helion

ABC PowerPoint 2016 PL, Tomaszewska Aleksandra, Wydawnictwo Helion

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)