Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Racjonalizm i empiryzm w nowożytnej filozofii europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-WHum-RE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Racjonalizm i empiryzm w nowożytnej filozofii europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W09; FI1_U03; FI1_K08

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony dwóm nurtom filozofii nowożytnej, które odegrały zasadniczą rolę w kształtowaniu się myśli europejskiej siedemnastego i osiemnastego wieku. Zasadniczą część wykładu poprzedzi wprowadzenie historyczne w podstawowe zagadnienia podejmowane przez filozofów reprezentujących racjonalizm i empiryzm. Szczególny nacisk zostanie położony na problematykę teoriopoznawczą.

Literatura:

1. F. Copleston, "Historia filozofii", t. IV-V, różne wydania.

2. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. 2, różne wydania.

3. „Historia filozofii zachodniej”, red. R. Popkin, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student wie czym jest dyscyplina historii filozofii nowożytnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak też ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności:

student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się nowożytną historią filozofii.

Kompetencje:

jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów problemów filozoficznych nowożytności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)