Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-ZPubl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1P W03, S1P W07, S1P U05, S1P U07, S1P U10, S1P K02

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedstawienie istoty zamówień publicznych, zapoznanie z zasadami i procedurami udzielania zamówień, analiza czynności dokonywanych przez zamawiającego w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, zaprezentowanie rozwiązań instytucjonalnych w obszarze zamówień publicznych oraz omówienie przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej.

Pełny opis:

1. Zamówienia publiczne (ZP): istota, przedmiot, historia

2. Przepisy prawne dotyczące ZP (polskie i unijne źródła prawa). Zasady udzielania ZP

3. Instytucjonalny system ZP

4. Zamówienia sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5. Instrumenty, procedury i tryby udzielania ZP

6. Planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenia ZP (m. in. zasady i sposoby ustalania wartości zamówienia. Podział ZP według różnych kryteriów.

7. Postępowanie w sprawie udzielenia ZP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

8. Zasady dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu o ZP (przesłanki wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania)

9. Oferty: przygotowanie, złożenie, kryteria oceny. Komisja przetargowa. Badanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

10. Umowy w sprawach ZP

11. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi). Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

12. Projekty studenckie

Literatura:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.)

Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Smerd A., Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro. Wskazówki, wzorcowe regulaminy, praktyczne porady, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa

Olszowska H., Przewodnik po zamówieniach publicznych, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław

Olszewska J., Rokicki J., Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa

"Zamówienia Pubiczne Doradca"

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1P_W03

Student potrafi wyodrębnić zasadnicze grupy podmiotów występujących w obszarze zamówień publicznych oraz omówić istotę relacji zachodzących między nimi.

Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych organów współtworzących infrastrukturę instytucjonalną systemu zamówień publicznych w Polsce.

S1P_W07

Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących proces udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi wymienić ogólne zasady udzielania zamówień publicznych oraz wyjaśnić ich istotę.

Student ma podstawową wiedzę o procedurach udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi scharakteryzować podstawowe tryby udzielania zamówień.

S1P_U05

Student potrafi prawidłowo dobrać sposób ustalania wartości zamówienia - adekwatny do konkretnego przedmiotu zamówienia i okoliczności danego przypadku.

S1P_U07

Student poprawnie analizuje wybrane problemy związane z różnymi aspektami zamówień publicznych i potrafi wysuwać propozycje rozwiązań określonych, szczegółowych problemów.

S1P_U10

Student posiada umiejętność syntetycznego przedstawienia, w formie wystąpienia ustnego z ewentualnym wykorzystaniem środków audiowizualnych, określonego zagadnienia mieszczącego się w tematyce zamówień publicznych.

S1P_K02

Student potrafi współdziałać z innymi studentami w ramach pracy zespołowej w celu przygotowania wystąpienia (referatu) dotyczącego określonego zagadnienia z tematyki zamówień publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji (do 50 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 30 punktów), przygotowanej SIWZ (do 20 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia w formie pisemnej lub ustnej)

Zaliczenie:

51-60 punktów ocena 3.0; 61-70 punktów ocena 3.5; 71-80 punktów ocena 4.0; 81-90 punktów ocena 4.5

> 90 ocena 5

Zajęcia będą odbywały się hybrydowo

Kod do zajęć na MS Teams: 86jt8ev

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)