Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualne problemy integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-APIE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne problemy integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W02,

E1_W04,

E1_W11,

E1_U03,

E1_U04

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami polityk wewnętrznych i zewnętrznej UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka roli społeczeństwa obywatelskiego w UE czy partycypacji społecznej).

W ramach kursu część zakresu tematycznego zajęć jest ustalana wspólnie ze studentami w odniesieniu do ich zainteresowań badawczych. Studenci sami identyfikują konkretne wyzwania/ problemy w procesie integracji europejskiej i w ustaleniu z prowadzącą zajęcia referują to zagadnienie publicznie.

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć uzyskiwane są następujące efekty kształcenia:

WIEDZA

Student/ka ma wiedzę na temat kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych aspektów życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym.

Student/ka ma wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

Student/ka posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w wybranych obszarach polityk (PWBiS oraz WPZiB), jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.

UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka rozumie relacje między obywatelem a instytucjami UE; umie określić i wskazać podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie

europejskim.

Student/ka umie wyjaśnić kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, wyodrębniać elementy kulturowe składające się na kulturową specyfikę Europy, oraz tworzące europejską tożsamość.

Opis ECTS:

udział w zajęciach: 30 h [1 ECTS]

przygotowanie do zajęć (lektura): 30 h [1 ECTS]

przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej: 30 h [1 ECTS]

Łącznie: 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe. Obejmuje ono trzy zasadnicze aspekty uczestnictwa studentów w zajęciach:

1/ obecność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową z przedmiotu),

2/ aktywny udział w zajęciach dot. znajomości lektur zadanych do przeczytania na konkretne zajęcia, udziału w dyskusjach na forum grupy; za aktywność przyznawane są punkty: uzyskanie 5 pkt równe jest ocenie b. dobrej za ten komponent;

3/ przygotowanie i wygłoszenie 45 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na wybrany temat dot. wyzwań w procesie integracji europejskiej. Referaty oceniane są w skali: 2-5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33f52372facc4f50aef62dbc671f141f%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d1fb3c0-7a76-4212-ab21-4d96e525ca09&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami polityk wewnętrznych i zewnętrznej UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka roli społeczeństwa obywatelskiego w UE czy partycypacji społecznej).

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych, rozwoju historycznego integracji europejskiej po II wojnie św. oraz podstaw instytucjonalno-prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej.

Ponadto, aby uczestniczyć w zajęciach należy posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.