Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo kulturowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-BKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo kulturowe w Europie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03, E1_W09, E1_U04, E1_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa kulturowego, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa kulturowego, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Literatura:

Braudel Fernand, Problemy historii cywilizacji [w:] Historia i trwanie, Warszawa 1971, s. 253-315.

Braudel Fernand, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, [w:] Historia i trwanie, Warszawa 1971, s. 46-89.

Czaja Jan, Bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki,

Spaemann Robert, Uniwersalizm czy europocentryzm, [w:] Europa i co z tego wynika, ResPubica, Warszawa 1990, s. 332-341.

Czaja Jan, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008,

Czaputowicz Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa 2008.

Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Difin, Warszawa 2020.

Gierszewski Janusz, Andrzej Pieczywok, Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości, Difin, Warszawa 2021.

Gołembski Franciszek, Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), [w:]

Gołembski Franciszek (red.), Tożsamość europejska, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 13-67.

Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji,

Klepka Rafał, Flamandowie i Walonowie – dwa narody w jednym państwie: polityczne i kulturowe dylematy Belgów, „Politeja” 5/2014, s. 459-481, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7695/Flamandowie_i_Walonowie_%20_dwa_narody_w_jednym_panstwie_polityczne_i_kulturowe_dylematy_Belgow.pdf?sequence=1

Kołakowski L., Reprodukcja kulturalna i zapominanie, [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Znak, Kraków 2006, s. 101-114.

Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej, [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany, Kraków 1995, s. 44-55.

Kowalczyk Jan, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie, Studia Europejskie, 3/2018, s. 111-133.

Mazurkiewicz Piotr, Europeizacja Europy, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2001.

Pacześniak, Klimowicz, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wrocław 2014.

Schuman Robert, Dla Europy, Znak, Kraków 2009.

Smith Anthony, Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sulkowski Mariusz, Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22/2018, s. 211-228.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:]

Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Sulkowski Mariusz, Zenderowski Radosław, Europa w gorączce kryzysu. Między „detalicznym rozsądkiem” a „hurtowym szaleństwem”, [w:] Golińczak

Marek, Klementowski Robert (red.), Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021, s. 119-134.

Ziętek Agata, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, UMCS, 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie referatu (wystąpienia) - 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Warunek wstępny (dopuszczający do możliwości zaliczenia zajęć):

- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze) - ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

2. Warunki decydujące o wyniku słuchaczy:

- aktywność na zajęciach, dokumentująca wiedzę o analizowanym tekście (15%)

- przygotowanie referatu na zadany tekst (25%);

- zaliczenie ustne (60%);

Do zaliczenia należy zgromadzić co najmniej 20 punktów.

Oceny: 20 - 25 => 3 [dst]

26 - 28 => 3,5 [dst+]

29 - 33 => 4 [db]

34 - 35 => 4,5 [db+]

36 - 40 => 5 [bdb]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Braudel Fernand, Problemy historii cywilizacji [w:] Historia i trwanie, Warszawa 1971, s. 253-315.

Braudel Fernand, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, [w:] Historia i trwanie, Warszawa 1971, s. 46-89.

Czaja Jan, Bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki,

Spaemann Robert, Uniwersalizm czy europocentryzm, [w:] Europa i co z tego wynika, ResPubica, Warszawa 1990, s. 332-341.

Czaja Jan, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008,

Czaputowicz Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa 2008.

Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Difin, Warszawa 2020.

Gierszewski Janusz, Andrzej Pieczywok, Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości, Difin, Warszawa 2021.

Gołembski Franciszek, Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), [w:] Gołembski Franciszek (red.), Tożsamość europejska, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 13-67.

Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji,

Kołakowski L., Reprodukcja kulturalna i zapominanie, [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Znak, Kraków 2006, s. 101-114.

Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej,

Kowalczyk Jan, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie, Studia Europejskie, 3/2018, s. 111-133.

Schuman Robert, Dla Europy, Znak, Kraków 2009.

Smith Anthony, Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sulkowski Mariusz, Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22/2018, s. 211-228.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Sulkowski Mariusz, Zenderowski Radosław, Europa w gorączce kryzysu. Między „detalicznym rozsądkiem” a „hurtowym szaleństwem”, [w:] Golińczak Marek, Klementowski Robert (red.), Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021, s. 119-134.

Ziętek Agata, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, UMCS, 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)