Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu etyki. W trakcie zajęć student zdobywa teoretyczną wiedzę na temat istoty etyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej oraz na temat umiejętności podejmowania moralnie dobrych i słusznych decyzji życiowych a także etycznej analizy zjawisk społecznych i politycznych.

Wymagania wstępne:

Pełny opis:

Zajęcia składają z 3 zasadniczych części z których każda trwa około 10 godzin wykładowych.

Część pierwsza poświęcona jest prezentacji etyki jako nauki. Omawia naukowy status etyki a więc cel i metody jej badań. Opisuje relacje między etyką a etosem, moralnością i metaetyką. Przybliża elementy oceny moralnej czynu (intencje, skutki, okoliczności, etc). Wskazuje podstawowe nurty etyczne Europy: deontonomizm, teleologizm, personalizm, egzystencjalizm, utylitaryzm.

Część druga wskazuje słuchaczom (studentom politologii) podstawy etyki społecznej i politycznej. W jej trakcie przedstawiane są główne nurty etyki politycznej: podejście moralistyczne, real politik i instytucjonalne. Przywołana jest koncepcja etyki politycznej B. Sutora jak o etyki cnót i instytucji.

Ostatnia trzecia część wykładu poświęcona jest identyfikacji najważniejszych historycznych źródeł wrażliwości etycznej w Europie, od starożytnej Grecji p o czasy współczesne.

Literatura:

Andersen S., Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2003.

Bocheński J., Dzieła zebrane. Etyka, t. 5, Kraków 1995.

Bourke V.J., Historia etyki, Toruń 1994.

Brandt R.B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce, Warszawa 2008.

Kalita Z. (red.), Etyka. Antologia tekstów, Wrocław 1995.

Lazari Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

MacIntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 2000.

Ricken F., Etyka ogólna, Kęty 2001.

Sowiński S. (red). Etyka w życiu publicznym, Warszawa 2013

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1993

Styczeń T., Marecki J., ABC etyki, Lublin 1996.

Szawarski Z., Rozmowy o etyce, Warszawa 1987.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 - student posiada podstawową wiedzę teoretyczną wiedzę na temat istoty etyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej

EK2 - student zna i rozumie główne tradycje etyczne Europy

EK3 - potrafi wyjaśnić oraz uzasadnić istotę moralnie dobrych i słusznych decyzji w życiu indywiudualnym, społecznymi politycznym na gruncie poznanych tradycji etycznych

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godzin

zapoznanie się z lekturami przedmiotowymi - 10 godzin

przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

przygotowanie i napisanie pracy semestralnej - 5 godzin

łącznie 65 godzin/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności za zajęciach. Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Na zakończenie semestru przeprowadzony zostanie ustny egzamin. Prowadzący bierze pod uwagę również aktywne uczestnictwo w wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)