Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-HFw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane będą poglądy głównych filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii kontynentalnej od Platona po Heideggera

Pełny opis:

Omówione będą poglądy Platona , Arystotelesa, św.Augustyna , św.Tomasza , Descartesa,Leibniza, Lockea, Kanta, Hegla, Marxa, Heideggera, Sartrea .... , a także zagadnienia L filozofia i historia , filozofia i religia, filozofia i kultura, filozofia i nauka

Literatura:

O.Hoffe , Krótka historia filozofii

J.Hersch, Myśliciele Zachodu

J.Tischner , Myślenie według wartości

L.Kolakowski, Mini wykłady o maxi sprawach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość postaci filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii , ich poglądów,rozumienie problemów filozoficznych , rozumienie różnicy miedzy nauką a filozofią, religią a filozofią.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczone ćwiczenia oraz rzetelne przyswojenie wiedzy podawanej na wykładach. Egzamin polega na omówieniu poglądów filozofa wybranego spośród prezentowanych .

Praktyki zawodowe:

Link do zajęć https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fd5f2340a0d4cf199b6360edc8a3dfd%40thread.tacv2/conversations?groupId=af6ee4c9-9349-4c03-a166-93cef0a862e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)